ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

************

*************

 

КОМПАНИЈА “БОКСИТ” АД

МИЛИЋИ

        

                  

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Компанији “Боксит”, потребан је већи број  радника – рудара,  за рад  у “Подземној експлоатацији”, на производњи руде боксита, при чему се користе најсавременије машине, познатих свјетских произвођача (камион,  утоварач, дампер, бушаћи агрегати и друга опрема)

 

Плата за осмочасовно радно вријеме је 1.600,00 КМ

 

За оне раднике за које није обезбијеђен превоз у оквиру редовног превоза Компаније, обезбијеђен  је бесплатан смјештај са исхраном.

 

На оглас се могу пријавити и пензионисана лица, са којима би се закључио уговор о дјелу.

 

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

 

Пријаве слати на адресу:

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com.

*************************

 

         

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕБРЕНИЦА

 

 расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

у ЈУ Центар за социјални рад Сребреница

 

I - Радно мјесто :

 

1. Стручни сарадник – дипломирани социјални радник............................................ 1 извршилац

 

II - Опис послова

 

Опис послова утврђен је чланом 17. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈУ Центар за социјални рад Сребреница број: 02-014.4-2/17 од 20.11.2017. године.

 

III - Трајање уговора

 

Уговор о раду се закључује на одређено вријеме због замјене привремено одсутног радника, до његовог повратка

 

IV - Општи услови:

 

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине

- да је старији од 18 година

- да има општу здравствену способност

- да се против кандидата не води кривични поступак

 

V - Посебни услови:

 

- ВСС (VII степен) –дипломирани социјални радник

- Једна година радног искуства у траженом степену образовања

- Положен стручни испит у области социјалне заштите

- Положен возачки испит Б категорије

- Познавање рада на рачунару

 

VI - Потребна документа

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу оригинал или овјерене фотокопије сљедећих докумената и то:

- биографију

- увјерење о држављанству

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци )

- диплому о завршеној стручној спреми

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

 

 

- исправе којим се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)

- увјерење о положеном стручном испиту у области социјалне заштите

- увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

- доказ о положеном возачком испиту Б категорије

- доказ о познавању рада на рачунару (увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фотокопија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

- доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење доставља само изабрани кандидат.

 

VII - Усмени интервју

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Комисија за избор  обавиће усмени интервју. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

VIII - Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава на конкурс са потребним документима се може доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Сребреница, улица Маршала Тита б.б. 75 430 Сребреница са назнаком: Пријава на јавни конкурс. Документи приложени уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни конкурс ће бити објављен посредством ЈУ Завода за запошљавање - Биро Сребреница, у дневном листу “Глас Српске”, као и на огласној табли ЈУ Центра за социјални рад Сребреница.  Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана