ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

***********************

 

КОМПАНИЈА “БОКСИТ” АД

 МИЛИЋИ

                  

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, због указане потребе, расписује: 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос  27 извршилаца:

 

1. Молер, ССС/КВ молер, 4 - извршиоца,

2. Тесар, ССС/КВ тесар, 5 - извршилаца,

3. Зидар, ССС/КВ зидар, 5 - извршилаца,

4. Керамичар, ССС/КВ керамичар, 3 - извршиоца,

5. Армирач,  ССС/КВ армирач, 5 - извршилаца,

6. Помоћни послови, НК/КВ, 5 - извршилаца.

 

Плата по договору.     

 

Оглас остаје отворен  30  дана од дана објављивања.

 

Пријаве слати на адресу:

Компанија “Боксит” а.д. Милићи, Трг рудара  бр. 1

75446  Милићи, или путем имејла: boksit@ad-boksit.com .

          ******************

 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БРАТУНАЦ

           расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац

 

I – Предмет

          Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац.

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и чије су пријаве стигле правовремено, у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови

- Да има општу здравствену способност за рад,

- Да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови

- Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању,

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у Основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- Да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи

-  Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, т.ј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

В -  Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву у којој кандидат наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

-  Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

-   Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству Бих и РС,

-   Диплому о завршеној стручној спреми,

-   Потврду којом доказује да има најмање пет  година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

-  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-  Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

-  Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

-   Овјерену изјаву кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

-  Друге доказе о утврђивању звања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Вук Караџић”, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Братунац у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

 

****************

ЈУ “ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА” СРЕБРЕНИЦА

 

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе у ПО Сасе, пуна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, лице са искуством, један извршилац;

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/16 и 66/18), и посебних услова прописаних чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18 и 26/19), кандидат треба да испуњава и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” 77/09, 86/10, 25/14, 6/15).

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прибавља школа службеним путем, а прије заснивања радног односа,

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење из тачке 5. и 6., за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата, са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

1. Овјерену фотокопију дипломе  о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о држављанству;

5. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит;

7. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа за радно мјесто за које се тражи искуство;

9. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице породице погинулог борца;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана, 30.4.2019. године, у 10 часова у просторијама ЈУ “Прва основна школа” Сребреница обавиће се тестирање, а истог дана у 11 часова и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити документацију у оригиналу или овјереној фотокопији и наведена документација неће бити враћена кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Школа ће писаним путем обавијестити кандидате о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве са потребном документацијом  доставити лично или слати на адресу школе:  ЈУ “Прва основна школа”, Ул. Миливоја Мићића бб                                                                                    

75430 Сребреница. Контакт тел: 056/440-216

 

                                                                                     

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана