ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ

МИЛИЋИ

расписује

КОНКУРС

за пријем приправника по Програму подршке запошљавања младих са ВСС

1. Дипломирани педагог – један приправник на одређено вријеме (12 мјесеци)

                                                                                                                                                    

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то :

Општи услови:

 а) да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 Посебни услови - приложити:

                                                                                                                                                        1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање    240 ECTS  и стручним звањем: дипломирани педагог.

 Приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

2. Да се лице налази на евиденцији незапослених лица – Биро Милићи (Општина Милићи  финансира дио средстава).

Приложити:  увјерење Завода за запошљавање.

Поред документације којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију коју посједују за бодовање и то:

   

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 27.8.2018. године  у 9 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Пријаве слати на адресу:

 ЈУ Средњошколски центар

 “Милутин Миланковић”

 Николе Тесле 34                                                                                       

 75446 Милићи                                                                                                                                                    

***********

ЈУ СШЦ СРЕБРЕНИЦА

СРЕБРЕНИЦА

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник стручних предмета у струци Пољопривреда и прерада хране, у занимању прехрамбени прерађивач, приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, за наставне предмете:

• Прехрамбена технологија                                                            2 часа

• Хигијена и контрола                                                                     2 часа

• Машине и уређаји                                                                         2 часа

• Практична настава                                                                        6 часова

2. Наставник стручних предмета у струци Здравство

 (доктор медицине), приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године                         13 часова

3. Наставник стручних предмета у струци Здравство

 (доктор медицине), приправник, на одређено вријеме до повратка радника, а најдуже до 31.8.2019. године                                                                       13 часова

4. Наставник стручних предмета у струци Здравство

(дипломирана медицинска сестра или виша медицинска сестра-техничар)

приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године                         16 часова

5. Наставник стручних предмета у струци Здравство

(дипломирани фармацеут), приправник, на одређено вријеме

до 31.8.2019. године                                                                               10 часова

I  Услови конкурса:

1.  Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове утврђене општим прописом о раду, чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18), Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15):

• да је држављанин Републике Српске или БиХ,

• да је пунољетан,

• да је радно способан,

• да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, трговине људима, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

• да имају одговарајући ниво образовања – има завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS  бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области, као и лица која имају одговарајућу степен стручне спреме и стручно звање у одређеној области како је дефинисано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/15 и 83/15);

2. Кандидат који има завршен други циклус студија, обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области.

3. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број, 41/18),  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

II  Потребна документација:

• својеручно потписана пријава на конкурс са кратком биографијом (навести адресу пребивалишта, mail  и број телефона);

• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

• увјерење о држављанству;

       *љекарско увјерење надлежне здравствене установе о психофизичкој способности за рад са ученицима, као доказ радне способности, не старије од 6 мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

       *увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

• овјерена фотокопија дипломе о завршеном образовању у којој је наведено потребно стручно звање.

• додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена);

• увјерење или потврда, издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији у стручној спреми траженој конкурсом;

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, борца или ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Тестирање које се односи на познавање струке и послова прописаних за радно на које је кандидат конкурисао је 24.8.2018. године у 16.30 часова. Интервју са циљем процјене професионалних карактеристика, исказаних способности и компетенција кандидата је 24.8.2018. године, након тестирања. Тестирање и интервју се врше у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, биће објављен на огласној табли школе 24.8.2018. године до 15 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неблаговремена  и неовјерна документација неће се разматрати.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати поштом на адресу ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”, Ул. Миливоја Мићића бб. 75 430 Сребреница са назнаком “Пријава на конкурс” и назив радног мјеста на које кандидат конкурише.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.

*************

ЈУ СШЦ “МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”

МИЛИЋИ

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

1.  Наставник  српског језика  1 извршилац  9 часова седмично  на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, најдаље до 21.11.2018. године.

                                                                                                                                                   

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, потписаном од стране кандидата, кандидати су дужни приложити документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове конкурса, као и документацију на основу које се врши бодовање и то:

Општи услови:

 а) да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине - доказује се увјерењем о држављанству,

 б) да је пунољетан, доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

 в) да  је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 Посебни услови - приложити:

                                                                                                                                                       

1. Завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање    240 ECTS  и стручним звањем: професор српског језика и књижевности, професор италијанског језика и књижевности и српског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности, дипломирани филолог - србиста.

 приложити: овјерену фотокопију дипломе или увјерења о завршеном студију

2.  једна година радног искуства у струци у школи: увјерење издато од ранијег послодавца из кога се тачно види које је послове обављао,

3. положен стручни испит за рад у настави: увјерење о положеном стручном испиту,

Поред документације којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса кандидати достављају и документацију коју посједују за бодовање и то :

   

1) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

2) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

3) увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Интервју и тестирање кандидата ће се обавити 27.8.2018. године у 9 часова, са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 Пријаве слати на адресу:

 ЈУ Средњошколски центар

 “Милутин Миланковић”

 Николе Тесле 34                                                                                        

 75446 Милићи                                                                                                                                                        

*************

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ НАША РАДОСТ”

 ЗВОРНИК

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос радника на одређено вријеме – приправника

1. Васпитач (приправник) - 2 извршиоца, на одређено вријеме у трајању од  12 мјесеци, по Одлуци број: 02.7.3/0601-302-2/18 од 26.7.2018. године из категорије дјеце погинулих бораца.

2. Дефектолог - логопед (приправник) - 1 извршилац на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци по Одлуци број: 02.7.3/0601-302-2/18 од 10.7.2018. године.

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене чланом 14. Закона о раду - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске” бр.01/16), тако и посебне услове у складу са члановима 49, 58. и 60. Закона о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 79/15) и члана 2. и 3.  Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама (“Службени гласник Републике Српске” бр. 36/16) и захтјевима јавног конкурса.

Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи

5. Да кандидат први пут заснива радни однос у струци

Посебни услови:

          За радно мјесто под редним бројем 1.

- завршен факултет – дипл. васпитач предшколске дјеце ,

- да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање,

- да спадају у категорију погинулих бораца

         За радно мјесто под редним бројем 2.

- завршен факултет – завршен циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стекла високо образовање на студијском програму  дефектолошке групе: логопедија и стекла звање дипломирани дефектолог-логопед,

- да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање,

              Кандидати су дужни доставити:

               - Пријаву;

               - Извод из матичне књиге рођених;

               - Увјерење о држављанству;

               - Овјерену фотокопију дипломе;

               - Овјерену фотокопију додатка дипломе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

               - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме,

               - Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

               - Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са дјецом накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа    (не старије од 6 мјесеци);

                - Увјерење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског образовања и васпитања: учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

Интервју ће се обавити у просторијама Дјечијег вртића за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве  28.8.2018. год. у 11 часова (васпитачи-приправник) и 13 часова (дефектолог-приправник). Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс, кандидати се неће посебно позивати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ЈПВОУ Дјечији вртић “Наша радост”  Светог Саве 29, Зворник .

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

                        

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана