ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋНАША РАДОСТ

 ЗВОРНИК

      расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем у радни однос радника на неодређено вријемеприправника

1. Економски техничар (приправник) - 1 извршилац на неодређено вријеме,

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене чланом 14. Закона о раду - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске” бр.01/16), тако и посебне услове у складу са члановима 58, 59, 62. и 64. Закона о предшколском образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 79/15) и захтјевима јавног конкурса.

Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у јавној установи

5. Да кандидат први пут заснива радни однос у струци

Посебни услови:            

              Кандидати су дужни доставити:

               - Пријаву;

               - Извод из матичне књиге рођених;

               - Увјерење о држављанству;

               - Овјерену фотокопију дипломе;

               - Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме,

               - Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са дјецом накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци);

                - Увјерење да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског образовања и васпитања: учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искориштавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимања малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела.

Интервју ће се обавити у просторијама Дјечијег вртића за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве у сриједу, 26.9.2018. године, у 11 часова. Уколико кандидат не приступи интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс, кандидати се неће посебно позивати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ЈПВОУ Дјечији вртић “Наша радост”, Светог Саве 29, Зворник .

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

            *******************                                                                                                                      

ЈУ ОШВУК КАРАЏИЋ”                

РОЋЕВИЋ

 расписује:

   

   КОНКУРС

 за упражњена радна мјеста

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме  до 31.8.2019. године, за рад у ПО Кисељак.

2. Наставник математике - за 8 часова,  са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године за рад у ПО Брањеву.

3. Наставник руског  језика - за 4  часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у ПО Брањеву.

4. Наставник  демократије и људских права - за 3 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом  на одређено вријеме, за рад у ЦШ Роћевићу и ПО Брањеву.

5. Дипломирани дефектолог - 1 извршилац са радним искуством  и положеним стручним испитом,  на  неодређено вријеме  за рад у ЦШ Роћевић, ПО Брањеву и  ПО Кисељак.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17; 31/18)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  (“Службени гласник Републике Српске”, број: 74/18).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8. Увјерење  о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уколико  се на конкурс под тачком 4. не  јави  лице са радним искуством у обзир  могу доћи и лица  која се  пријаве на конкурс без радног искуства.

- Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења  тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање и у дневном листу “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук.

    ***************            

ЈУ ОШДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

ЧЕЛОПЕК - ЗВОРНИК

доноси одлуку да се распише

       

ОГЛАС

за пријем радника

На одређено вријеме:

1. Наставник српског језика, за 4 часа, до 31.8.2019. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

        Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

        Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. 

        Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

        Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

        Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

        Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа. 

        Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

        Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Челопек бб, 75400 Зворник.

                                                                                                                                                    

************

              

ЈУ ОШЈОВАН ДУЧИЋ

ШЕКОВИЋИ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе “Јован Дучић”Шековићи

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Јован Дучић” Шековићи расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Јован Дучић” Шековићи.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, као и послове предвиђене у члану 139. став 3. Закона о основном васпитању и образовању.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Јован Дучић” Шековићи се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV –  Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Јован Дучић” Шековићи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и  Статутом  школе, и  то:

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који

1)  има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или  да испуњава услове  из члана 177. став  2. Закона о  основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18),

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и  против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V – Потребна документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова :

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

 - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против  њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 177. став 2 Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:44/17, 31/18).

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Шековићи 75450, ул. Проте Матије Ненадовића број 5. са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”. 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Јован Дучић” Шековићи у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

       

              ***************

                                                                                                       

ЈУ ОШЈОВАН ЦВИЈИЋ”                                                                                                     

ДРИЊАЧА, ЗВОРНИК

доноси одлуку да се распише

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

На одређено вријеме:

1. Наставник разредни наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом - ПО Каменица до 31.8.2019. године

2. Наставник физике - 1 извршилац (приправник), 6 часова до повратка радника са функције а најдаље до 31.8.2019. године

На неодређено вријеме

1. Наставник српског језика - 1 извршилац, 17  часова са радним искуством и положеним стручним испитом.

Кандидати треба да поред општих услова, предвиђених Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18), испуњавају и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, 77/09; 86/10; 25/14).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању, испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

* Овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

*Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту;

*Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања;

* Родни лист или копију личне карте;

* Увјерење о држављанству;

*Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

*Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

*Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорији породице погинулог борца;

* Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорији ратног војног инвалида;

*увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ “Јован Цвијић”Дрињача  бб, 75410 Зворник.

                                                                                  

**************

ЈУ ОШНИКОЛА ТЕСЛА

ПИЛИЦА, ЗВОРНИК    

 расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник или професор физике, 8 часова седмично, на одређено вријеме, до 31.8.2019, приправник – 1 извршилац,

2. Наставник или професор музичке културе, 7 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка радника с боловања, положен стручни испит  – 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2)  Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1)овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области  или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15),

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), и одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 74/18).

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате под редним бројем 2.

5) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Никола Тесла” Пилица, 75412.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање у Зворнику и “Гласу Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана