ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

************

*************

ЈУ  МУЗИЧКА ШКОЛА ТРЕБИЊЕ”

ТРЕБИЊЕ

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Професор гитаре – 1 извршилац – пуна норма – на одређено вријеме;

 

     I   Општи услови:

 

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је пунољетан;

- да има општу здравствену и психофизичку способност;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

- увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

 

II  Посебни услови:

 

Поред општих, кандидат је дужан испунити и посебне услове у погледу стручног профила и звања прописаних Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 

1.   дипломирани музичар - гитариста ( са радним искуством )

              

Потребно је да  кандидат има радно искуство и положен стручни испит за рад у настави. Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без искустава и положеног стручног испита за рад у настави.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18)

Право учешћа на конкурсу имају и лица, која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз  пријаву  на конкурс, кандидат је дужан доставити  доказе о испуњености општих и посебних услова, као и документацију по основу које се врши бодовање:

 

1. извод из матичне књиге рођених или копија личне карте;

2. увјерење о држављанству;

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. увјерење о неосуђиваности (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце (за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа);

6. увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

7. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

8. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат  за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

9. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

10. додатак дипломи који садржи просјек оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена, уколико у дипломи не постоје подаци о  просјеку оцјена;

11. увјерење  издато од завода за запошљавање о времену проведеном на            евиденцији незапослених за незапослена лица;

12.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

13. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

14. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије борца;

15. увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу из категорије ратног војног инвалида;

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана,  1.7.2019. године, са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата, који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом на адресу:

 

ЈУ Музичка школа “Требиње”, ул. Степе Степановића  бб, Требиње - са назнаком “Пријава на конкурс”.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

**************

         

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

 ФОЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем у радни однос

 

 

1. Електричар – инструктор ....................................................................................... 1 извршилац

2. Кувар смјеновођа - инструктор........................................................................................1 извршилац

3. Материјални књиговођа................................................................................................... 1  извршилац

4. Полицајац – приправник (женског пола).................................................................................2 извршиоца

 

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

 

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

II Посебни услови

 

1) За радно мјесто под редним бројем 1. - V/IV/III -  степен стручне спреме (ВКВ/КВ електричар или електротехничар), најмање шест мјесеци радног искуства након стицања тражене стручне спреме, положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција;

2) За радно мјесто под редним бројем 2. - V/IV/III -  степен стручне спреме (ВКВ/КВ кувар или угоститељски техничар), најмање шест мјесеци радног искуства након стицања тражене стручне спреме, положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција;

3) За радно мјесто под редним бројем 3. - средња стручна спрема – IV степен (економски техничар или гимназија), најмање шест мјесеци радног искуства након стицања средње стручне спреме, положен стручни испит у органима управе;

4) За радно мјесто под редним бројем 4. – да није старији од 27 година, да има средњу стручну спрему - IV степен образовања, да испуњава здравствене и психофизичке способности;

 

III Потребна документа

 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану, са назначеном адресом становања и контакт телефоном) кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерену копију, и то:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ да није осуђиван на за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или  кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи

- Диплому о завршеној школској спреми,

- Доказ о радном искуству за радна мјеста под редним бројем 1, 2. и 3,

- Доказ о положеном стручном испиту за радна мјеста под редним бројем 1, 2. и 3,

- Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

- Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

Изабрани кандидати су дужни, по завршетку изборне процедуре, доставити љекарско увјерење о општој здравственој способности, а уколико исти не доставе тражено увјерење, Комисија ће позвати сљедећег кандидата са ранг-листе да достави тражене доказе.

 

Провјеру психофизичких способности кандидата за радно мјесто под редним бројем 4. оцјењује Комисија коју именује директор Завода, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у Службу обезбјеђења.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

 

Са сваким кандидатом који буде испуњавао опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу или број телефона који су навели у пријави.

 

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, Ул. Студентска бр.2, са назнаком “Пријава за конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана