ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

   ЈУ ОШ “ЊЕГОШ “БЕРКОВИЋИ 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац (водитељ  у  продуженом боравку), ½  норме, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме  до  краја наставног процеса школске 2018/2019. године,

2. Наставник техничког образовања, 1 извршилац (водитељ  у  продуженом боравку ), ½  норме, са радним искуством (најмање једна година) и положеним стручним испитом, на одређено вријеме  до  краја наставног процеса  школске 2018/2019. године,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос                                                Кандидати  су  дужни  да  поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене  Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број  44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09,  86/10, 25/14 и 76/15 ) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:74/18). Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6.  Закона о основном  васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.                                                                                                                                                                                                                                                  

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена  адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,                                  

2. Извод из матичне књиге рођених, којом се доказује да је кандидат пунољетан,                                                                 

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису  издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),                                                                                                                 

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за пријем у радни однос лица са искуством),                                                                         

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,                                                                                                     

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од  ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:                                                                                                                             

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                                                            

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                                                                                         

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом                                                                                          

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је  кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,                                                                                                                          

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.                                                                                                         

- Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (о психофизичкој способности за рад са ученицима) доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

- Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом  за кривична дјела из члана 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 24.9.2018. године, тестирање  у 10 часова, а интервју у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.                                                                                                         

- У случају да се не пријаве кандидати са радним искуством (за радна мјеста са искуством), разматраће се и пријаве кандидата без радног искуства

Пријаве слати на адресу:                                                                                                         

  Јавна установа Основна школа “Његош” Берковићи, Берковићи бб,                                   

88363 Берковићи                                                                                                                                     

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.                     

***********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” ЉУБИЊЕ

                                                            

 

ОДЛУКА

о исправци конкурса

 

Конкурс за попуну радних мјеста за школску 2018/19, који је објављен у “Гласу Српске” у сриједу, 22. августа 2018. године, мијења се у тачки 1. и гласи “Водитељ продуженог боравка, на одређено вријеме, од дана пријема до краја наставног процеса, 1 извршилац на пола радне норме, са радним искуством – положен стручни испит.

                   ***************

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ

Начелник општине Љубиње, објављује

ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за избор и именовање начелника одјељења

Општинске управе општине Љубиње

Поништава се јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе број: 02-022-84/18, од 17.7.2018. године, који је објављен у дневном листу “Глас Српске” од 25.7.2018. године и у ЈУ Службени гласник Републике Српске број 69/18, од 25.7.2018. године.

Поништење јавног конкурса објавиће се у дневном листу “Глас Српске” и ЈУ Службени гласник Републике Српске.

                     ************

     УР “УЛИЧНА СВЈЕТИЉКА” ГАЦКО

     СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР. 54

     89240  ГАЦКО                                

  ОГЛАС

 1. Потребан радник за радно мјесто конобар 1 извршилац, радно искуство није потребно.

  

2. Потребна документација:

 Копија дипломе о завршеној угоститељској школи (конобар)

 Увјерење завода за запошљавање

 Увјерење о мјесту пребивалишта.

    Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, потребну документацију слати на адресу УР “Улична свјетиљка”, Солунских добровољаца бр.54.

 Непотпуна документација неће бити разматрана.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана