ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.01. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.01. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

************

**************

ЈУ СШЦ “ЂУРО РАДМАНОВИЋ, НОВИ ГРАД

 Доситеја Обрадовића 4,

Нови Град

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног  мјеста

 

1. На одређено вријеме:

 

1.1.  Професор биологије, 6 часова ( биологија - 2 часа; хигијена - 2 часа; екологија и заштита животне средине - 2 часа) , 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању………..……………………………………………….. до 31.8.2019. г. 

 

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, чланова 2. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

 

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

 

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

 а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18) и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12 и 83/15 );

 б) овјерену фотокопију радне књижице;

 в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању;

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

ђ) увјерење о радном стажу од ранијег/их  послодаваца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 30.1.2019. године (сриједа) у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

      Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише) , а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

               **************                                                                                                       

                                                                                    

 

 

 

ЈУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР

Николе Пашића бр.4

ПРИЈЕДОР

 

ЈУ Електротехничка школа Приједор расписује

 

КОНКУРС

 

о пријему радника у радни однос

 

1. Дипломирани психолог  1 извршилац без искуства - приправник на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства

 

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду  и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава  услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним  школама .

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника), а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи “Сл. гласник РС” број: 102/14. и 42/16, члан 7. и 8., кандидати су обавезни приложити:

 

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из овог става школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског  програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10. Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати

кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се  29.1.2019. године са почетком у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве у затвореној коверти могу се доставити лично на протокол школе или слати на адресу школе са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

 

                   ******************                                                                                          

 

 

         

 

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” 

Доситејева бб, Козарска Дубица

Тел. 052/416-332;  424-391

 

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физичког васпитања, 10 часова,  са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 31.8.2019. године..................................................................................1 извршилац.

 

 

       Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати  предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

У погледу стручне спреме потребно је да кандидати испуне  услове утврђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

 

Општи услови које кандидати  треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или овјереном копијом  личне карте,

3. да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности,  које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити  и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 44/17 и 31/18) и Правилника о процедури и критеријумима  за пријем  у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”  број: 74/18):

 

1. овјерену фотокопију дипломе о  завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области , или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8.  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог бораца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС-е, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

Кандидати су  дужни доставити овјерене копије свих  тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18), односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном, листу “Глас Српске”.

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе , са назнаком “За конкурс”.

 

******************

                                     

 

 

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР”

Николе Пашића 4

79101 Приједор

Тел. 052/ 211-262

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

 

1. Наставник исламске вјеронауке - 1 час, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању, на одређено вријеме до 30.6.2019. године

Поред општих услова  прописаних  Законом  о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане  Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о  врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  и Правилником о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи

 

На основу члана 7. Правилника о критеријумима и процедури  пријема радника у радни однос у средњој школи, општи услови  које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге  рођених или копијом личне карте,

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психичкој и физичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже  само изабрани кандидат  након извршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван  правоснажном  пресудом  за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем. Увјерење  о неосуђиваности за изабраног  кандидата  школа ће прибавити  службеним путем, а прије  заснивања радног односа.

 

Кандидат уз потписану пријаву и документацију из општих услова треба да достави документацију на основу које се доказује  испуњеност посебних услова и документацију  на основу  које се врши бодовање по критеријумима прописаних Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радну однос у средњој школи, а она подразумијева:

 

1. Овјерену фотокопију  дипломе о завршеним првом циклусу  студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој  је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу ван школе у трајању најмање 1 године у струци,

3. Додатак дипломи  који садржи податке о просјеку оцјена  током студирања или увјерење  високошколске  установе  о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица, 

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке: врста посла , степен стручне спреме и дужина оствареног  радног стажа по врстама посла,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту  о утврђеном  статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице  погинулог борца,

7. Увјерење општинског/градског  органа  управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Р С уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног  инвалида,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту  о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског  рата РС,  уколико се ради о кандидату из категорије  бораца.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

 

Пријаве се могу доставити лично или  путем поште  препоручено на сљедећу  адресу школе

са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста - НЕ ОТВАРАТИ.

Рок подношења пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање  Републике Српске .

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање .

 

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, а доставили су потпуне и благовремене пријаве, дужни су приступити интервјуу и тестирању који ће се обавити дана, 29.1.2019. године, у 10 часова у просторијама ЈУ “Средњошколски центар Приједор” у Приједору.

Кандидати се неће посебно позивати  на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити  овјерене копије  свих докумената  и те копије неће бити враћене  кандидатима .

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

******************

 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

УЛ. ПЕТРА КОЧИЋА БР. 2             

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи општине Нови Град

 

I - Конкурс  се расписује за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинској управи општине Нови Град, на неодређено вријеме и то на радна мјеста:

 

1. Самостални стручни сарадник – главни књиговођа (1 извршилац)

2. Самостални стручни сарадник за приходе и буџет (1 извршилац)

3. Виши стручни сарадник за финансије и буџет (1 извршилац)

4. Виши стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине (1 извршилац)

5. Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу (1 извршилац)

 

II - Опис послова и радних задатака

Опис послова и радних задатака дат је у члановима 28, 30. и 51.  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град (“Службени гласник општине Нови Град”, број: 9/18 и 12/18).

 

III Општи и посебни услови

 

1)  Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

2) Посебни услови:

1. Самостални стручни сарадник – главни књиговођа

- ВСС - дипл. економиста или први циклус студија - дипл . економиста са најмање 240 ECTS бодова;

- најмање три године радног искуства у траженом степену образовања;

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

2. Самостални стручни сарадник за приходе и буџет

- ВСС - дипл. економиста или први циклус студија - дипл. економиста са најмање 240 ECTS  бодова;

- најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања;

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

3. Виши стручни сарадник за финансије и буџет

- ВСС - економиста или први циклус студија економског смјера са најмање 180 ECTS бодова;

- најмање једну годину односно девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

4. Виши стручни сарадник за административно-техничке послове Скупштине општине

- ВШС - дипломирани економиста или први циклус студија економског смјера са најмање 180 ECTS бодова;

- најмање годину дана односно девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

5. Самостални стручни сарадник за односе с јавношћу

- ВСС или први циклус студија - дипл. новинар, дипл. комуниколог или друго звање друштвеног смјера  са најмање 240 ECTS бодова;

- најмање три године радног искуства у траженом степену образовања;

- положен стручни испит за рад у општинској управи.

 

Изузетно, кандидат који је у другим организацијама и органима радио, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими у радни однос уз обавезу да положи стручни испиту року од 6 (шест) мјесеци од дана запослења. Уколико кандидат не положи стручни испит у року од 6 (шест) мјесеци, престаје му радни однос.

 

IV - Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе.

 

В - Потребна документација

1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, коју кандидати могу преузети са службене интернет странице Агенције за државну управе РС хттп://аду.владарс.нет.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

2) Као доказе о испуњености општих услова кандидат је дужан доставити фотокопију увјерења о држављанству РС, односно Би Х, и потписане изјаве:

1. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одобио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  ИЏ став 1. Устава БиХ;

2. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Би Х три године прије објављивања Конкурса;

4.  да не постоји неспојивост у складу са чланом 43-47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе који регулишу неспојивост и сукоб интереса, а које су саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

3) Као доказ о испуњености посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1. дипломе о завршеној стручној спреми;

2. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 (шест) мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС (“Службени гласник РС”, број: 68/11, 85/11 и 7/15);

3. Исправе о радном искуству (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4. Исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове.

 

VI - Поступак избора кандидата

1) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

2) О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

3) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерене изјаве из члана В став 2) тачке 1, 3. и 4.  јавног конкурса, увјерење о општој здравственој способности и увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи.

4) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 3) овог члана у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 3) овог члана.

 

VII -  Рок и мјесто подношења пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику РС”, дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници општине Нови Град  http://www.optina-novigrad.com /.

 

Пријаве се достављају лично на протокол или путем поште, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића бр. 2, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана