ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”,

Пећани бб,

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

1.       Наставник разредне наставе, 2 извршиоца, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 20.6.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом;

2.       Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, са искуством и положеним стручним испитом;

3.       Наставник разредне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са функције, приправник;

4.       Наставник математике – 16 часова редовне наставе, на неодређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом.

Услови за учешће на конкурсу:

 Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању. (На радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством).

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Напомена: Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу (за кандидате који конкуришу на радна мјеста под тачком 1,2 и 4)

д)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

ђ)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити  љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути тесту и интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама школе дана, 29.8.2018. године, у 9 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истог, а о термину за интервју ће бити обавијештени на тестирању.

Кандидати који се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***********

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НОВИ ГРАД

ул. Карађорђа Петровића 73

79220 НОВИ ГРАД                                                                                                           

  ЈАВНИ КОНКУРС

  за пријем на рад приправника у ЈУ Центар за социјални рад

Нови Град

                                       

                                          I       

   1. Приправника са високом стручном спремом (240 ECTS бодова)- дипломираног правника.

   2. Радни однос се заснива на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за рад и полагања стручног испита.

                                         II                                                                         

     Општи услови  које мора испуњавати кандидат:

1. да је држављанин Републике Српске , односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у ЈУ Центру за социјални рад,

5. да није под оптужницом Међународног суда у Хагу за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије,

6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

                                       III                                                          

     Посебни услови које мора испуњавати кандидат :

     1. Висока стручна спрема,VII степен или остварених 240 ECTS бодова и стечено звање дипломирани правник.

                                        IV

                                                                                          

      Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан доставити доказе о испуњености општих и посебних услова и то :извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, овјерену копију личне карте, овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми, увјерење о неосуђиваности не старије од 3 мјесеца, доказ о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат), доказ(увјерење) да се води у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске - биро Нови Град и од када, овјерена изјава да није под оптужницом Међународног суда у Хагу за ратне злочине почињене  на подручју бивше Југославије, овјерена изјава да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.

                                          V                                                    

     

1. Пријаве са доказима о испуњености општих и посебних  услова могу се доставити непосредно или путем поште на адресу : ЈУ Центар за социјални рад Нови Град, ул. Карађорђа Петровића 73.79220 Нови Град са назнаком “Комисији за пријем приправника”

     2. Рок за подношење пријаве је 7 (седам) дана од дана објављивања у дневном  листу “Глас Српске”.

     3. Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове, биће позвани на интервју а о времену и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

*****

 ЈУ ЦЕНТАР СУНЦЕ” ПРИЈЕДОР

 Краља Александра бр. 6

 79101 ПРИЈЕДОР                                                                                                                                  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор демократије и људских права са радним искуством на одређено вријеме до 30.6.2019. године, 2 часа седмично..............................1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Конкурс се расписује за лица са радним искуством, па право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Законом о средњем образовању и васпитању .

Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови:

- да кандидат има завршен најмање први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- да има најмање једну годину радног искуства у струци

- да има положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Критеријуми за бодовање кандидата:

- просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

- дужина радног стажа

- резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

- љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

Школа ће по службеној дужности затражити увјерење о неосуђиваности из казнене евиденције за оног кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- Увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- Увјерење послодавца о радном стажу у којем морају бити наведени врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла. Ако је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама Јавне установе Центар “Сунце” Приједор, 28.8.2018. године са почетком у 10 часова.

Кандидати неће бити посебно позвани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурсу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, и те копије неће бити враћене кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар “Сунце” Приједор.

****************

ЈУ ОШ”ПЕТАР КОЧИЋ”

Петог корпуса бб,

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

• Професор за наставни предмет  физика – 8 часова , лице са искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године

• Професор/наставник  разредне наставе - 1 извршилац  за рад у продуженом боравку, лице са искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 30.6.2019. године.                                                            

                                                                    

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању . (На радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством).

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или  БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа)..

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види:  врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла .

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу .

ђ)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Интервју и тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се дана, 27.8.2018. године, у 11 часова у просторији школе, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***************

   

ЈУ ОШ ПЕТАР ШКУНДРИЋ БУДИМЛИЋ ЈАПРА

Будимлић Јапра, Тел/:052/483-019,

е-mail: os100@skolers.org

Будимлић Јапра 131, 79228 Доњи Агићи

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Уз потписану пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.       Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

(увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5.       Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тест у уторак, 28.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од шест мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се  слати на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

**************

                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                         

ЈУ ОШ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ  ТРНОПОЉЕ

Трнопоље бб, 79202 Козарац,

Приједор, Тел/Факс: 052/320-066,

е-mail: os074@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник музичке културе - 2 часа - 1 извршилац, одређено вријеме, до краја школске године, са положеним стручним испитом или радним искуством од 12 мјесеци;

2.       Наставник њемачког језика – 2 часа - 1 извршилац, одређено вријеме, до краја школске године, са положеним стручним испитом или радним искуством од 12 мјесеци;

3.       Наставник математике - 4 часа - 1 извршилац, одређено вријеме, до краја школске године, са положеним стручним испитом или радним искуством од 12 мјесеци;

4.       Наставник техничког образовања - 1 час - 1 извршилац, одређено вријеме, до краја школске године, са положеним стручним испитом или радним искуством од 12 мјесеци.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном   васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

          Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3.       Љекарско увјерење (прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа),

4.       Увјерење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

(увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.       Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Уверење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

4.       Увјерење о радном стажу издату од ранијег послодавца;

5.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7.       Увјерење градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Уколико не буде пријављених кандидата са положеним стручним испитом или радним искуством од 12 мјесеци у обзир долазе  и приправници, односно кандидати  који имају радно искуство до годину дана.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју  у уторак, 28.08.2018. год. у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, осим на лични захтјев. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „за конкурс”.

*****

         

ЈУ ОШ “МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

ДРАГЕ ЛУКИЋА ББ

ЉУБИЈА

О Г Л А С

за упражњена радна мјесто

1.       Наставник математике, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, 4 часа седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

2.       Наставник хемије, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, 2 часа седмично, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

3.       Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 30.6.2019. године, на пуно радно вријеме, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

4.       Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства, а најдуже до 30.6.2019. године, на пуно радно вријеме, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

5.       Наставник разредне наставе, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, на пуно радно вријеме, за лице са искуством и положеним стручним испитом ....  1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду – пречишћен текст, кандидати требају да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању рс, и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Наведено увјерење за изабраног кандидата прибавиће школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа) и

- да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу .

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. сав (6) Закона. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , која подразумијева:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (бодује се вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом),

4)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла; - степен стручне спреме, и – дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом

5)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

6)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника који нису у супротности са Законом.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”. Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, биће подвргнути интервјуу и тесту који ће бити обављен у просторијама школе у сриједу, 29.08.2018. године са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а уколико се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

************

ЈУ СШЦ “ЂУРО РАДМАНОВИЋ''

Доситеја Обрадовића 4, Нови Град; Тел:052/752-125;

Тел/факс: 052/751-230;

Е-mail: ss36@skolers.org

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. На одређено вријеме:

1.1.    Наставник предмета конструисање - техничар мехатронике (дипломирани инжењер машинства) ,1 извршилац, 3 часа, приправник……………….. до 31.8.2019. г.;

1.2.    Теоријска настава фармацеутски техничар (доктор медицине), 1 извршилац, 11 часова , приправник или с радним искуством најмање 12 мјесеци у струци …………………………..........31.8.2019. г.

1.3.    Наставник теоријске наставе фармацеутски техничар, дипломирани фармацеут, 1 извршилац, 7 часова, приправник или с радним искуством најмање 12 мјесеци у струци ……………….. до 31.8.2019. године.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду , као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању , чланова 1, 2, 9. и 17. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

  а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању  и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ;

 б) овјерену фотокопију радне књижице;

 в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању, за радна мјеста за која се тражи наведено;

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

ђ) увјерење о радном стажу од ранијег/их послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 28.8.2018. године (уторак), у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише) , а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

           ***************                                                                                                         

ЈУ ОШ “БРАНКО ЋОПИЋ”

ул. Рудничка бр. 13.

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за попуну сљедећих радних мјеста

1.       Наставник разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, до 31.12.2018. г. - са искуством - положен стручни испит;

2.       Наставник разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, до 22.4.2019. г. - са искуством - положен стручни испит;

3.       Наставник разредне наставе - на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, до 15.6.2019. г. - са искуством - положен стручни испит;

4.       Водитељ продуженог боравка - на одређено вријеме, до 30.6.2019. г.

            са искуством, најмање годину дана;

5.       Водитељ продуженог боравка, непуна норма, 50%, - на одређено вријеме, до 30.6.2019. г. - са искуством, најмање годину дана;

6.       Наставник математике, непуна норма, 16 часова - на одређено вријеме, до 30.6.2019. г. - приправник;

7.       Наставник физике, непуна норма, 2 часа - на одређено вријеме, до 31.8.2019. г. - приправник;

8.       Наставник демократије, непуна норма, 4 часа - на одређено вријеме, до 31.8.2019. г. - са искуством - положен стручни испит.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бири старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, 

- да има љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу (за позиције под редним бројем 1,2,3 и 8),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова која подразумијева:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, или увјерење о стеченом академском звању (уколико није издата диплома) – не старије од годину дана,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за позиције под редним бројем 1,2, 3 и 8),

- доказ да кандидат није радио годину дана или дуже у занимању за које је стекао одређену врсту и степен стручне спреме, тј. стручном звању које је тражено конкурсом, што се доказује: - овјереном копијом радне књижице (страница са личним подацима имаоца радне књижице, страница са подацима о завршеној школи, као и страница са подацима о запослењу и стажу ), не старијом од 15 дана,

 - увјерењем о раду издатим од ранијег послодавца уколико је кандидат радио у траженом звању које садржи податке из којих се види врста посла и вријеме проведено на раду и/или увјерењем издатим од Завода за запошљавање ( кандидати за позиције под редним бројевима 6 и 7),

као и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи а она подразумијева:

а)  додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

б)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

в)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: - врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, а уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

г)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

д)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ђ)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу важећег Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

На позиције за које се тражи лице са искуством могу равноправно конкурисати и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. 

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , а на основу ранг листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити  љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Напомена: Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”. Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, биће подвргнути тесту и интервјуу који ће бити обављен у просторијама школе дана 27.08.2018. године (понедељак) у 11.00 часова, те из тих разлога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину одржавања истог.

Кандидати који се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

*******

ЈУ ОШ КОЗАРАЦ”

Маршала Тита бб

79202 КОЗАРАЦ

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник /професор  разредне наставе – 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019.

2. Наставник/професор  физике, 8 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме, до  31.8.2019. године

3. Психолог, 75% радног времена, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године

4. Наставник/професор који у дипломи о стручном звању има уписан назив  језика бошњачког народа, 12 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године - приправник

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду - , кандидати треба да испуњавају посебне услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању , Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи  и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи .

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедеће овјерене  фотокопије докумената:

Општи услови:

- да је држављанин РС и БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем (не старије од 6 мјесеци), које прилаже кандидат који је изабран по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем ( увјерење о неосуђиваности школа ће службено прибавити од надлежне установе за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа),

- кандидати треба да доставе и документа утврђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи на основу којег ће се извршити бодовање и рангирање пријављених кандидата:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

За радно мјесто наведено под редним бројем 4. наставник/професор који у дипломи о стручном звању има уписан назив  језика бошњачког народа, 12 часова, 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године – приправник, није потребно достављати увјерење о положеном стручном испиту. Сви остали подаци су потребни.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса Комисија за избор обавиће тестирање и интервју . Интервју ће се одржати дана,  27.8.2018. године  (понедјељак) у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. За кандидате који се не појаве на тестирању  или  интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на Конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом са назнаком “за конкурс”, доставити лично у школу или путем поште на адресу школе.                     

Приложени документи уз пријаву неће се враћати кандидатима поштом, а кандидати их могу лично преузети у школи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

********

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ул. Бранислава Нушића 7,

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1.       Наставник њемачког језика, - 20 часова на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

2.       Наставник физике, за 20 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу,  1 извршилац;

3.       Наставник хемије, за 4 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

4.       Наставник разредне наставе, за рад у продуженом боравку –  на одређено вријеме, до 30.6.2019. године, приправник, 2 извршиоца;

5.       Наставник разредне наставе, за рад у продуженом боравку – на одређено вријеме, до 31.12.2018. године, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац;

                 

 Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105, и 106. Закона о основном васпитању и образовању, и члана 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

-        да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент,  високу стручну спрему, сходно одредбама Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача;

-        положен стручни испит за кандидате под тачком 1, 2, 3. и тачком 5;

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити овјерену документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за кандидате под тачком 1, 2, 3, и тачком 5.,

г)  увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д)   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за кандидате под тачком 1, 2, 3, и тачком 5.

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају илица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности ( не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне  и благовремене, обавиће се тест и интервју у просторијама школе дана 27.8.2018. године године у 11 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на заказаном тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

*******

ЈУ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Оштра Лука 110 б,

79263 ОШТРА ЛУКА

КОНКУРС

за сљедећа радна мјеста

1.       Наставник музичке културе за 9 часова, 1 извршилац без радног искуства - приправник, на одређено вријеме до 31.8.2019. године и

2.       Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

  Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , кандидати треба да испуњавају  и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача . Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи .

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документације којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова, у трајању три године или еквивалент,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радно мјесто под бројем 2.),

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (за радно мјесто под бројем 2).

Уколико два или више кандидата остваре једнак број бодова, предност у складу са законом који уређује питања права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца имаће кандидати према сљедећем реду:

1) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС,

2) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и

3) кандидат који има увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и ти документи неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

      Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

   Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и       благовремене обавиће се тестирање и интервју. Тестирање и интервју ће се обавити дана, 28.8.2018. године, у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” у       Оштрој Луци. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а за кандидате који се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.

***************

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

 Петрово бб,

 79102 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1.       Наставник разредне наставе, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, најкасније до 18.4.2019. године, 1 извршилац, приправник;

2.       Водитељ јутарњег чувања – наставник разредне наставе, на одређено радно вријеме, најкасније до 30.6.2019. године, 50% норме, 1 извршилац, приправник;

3.       Наставник физике, на одређено радно вријеме, најкасније до 31.8.2019. године, 4 часа седмично, 1 извршилац, приправник;

4.       Наставник српског језика, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, најкасније до 16.6.2019. године, 16 часова седмично, 1 извршилац, приправник.

Приправником се сматра лице који први пут заснива радни однос у занимању за које је стекло одређену врсту и степен стручне спреме, или лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није стекло услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС / БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом  личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и 

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно вишу или високу стручну спрему (најмање 180 ECTS бодова),

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

Напомена: Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи , која подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и  стручно звање у одређеној области, остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица ( се вријеме чекања на посао у стручној спреми тражено конкурсом),

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената будући да исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа, а увјерење о неосуђивању за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са одредбама Правилника које нису у супротности са Законом.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе са назнаком “За конкурс”.

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу и тестирању, а исти ће бити обављен у просторијама школе 29.8.2018. године, у 10 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

***********

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

Николе Пашића бр.4

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

1. Координатор праксе ван школе на одређено вријеме до 31.8.2019. године - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

(Услов: дипломирани инжењер машинства, професор стручно-теоријске наставе машинске групе предмета)

2. Професор српског језика ......................... 9 часова - приправник  на одређено вријеме до 31.8.2019.

3. Професор демократије и људских права...... 10 часова – приправник  на одређено вријеме до повратка радника са функције.

          Поред општих услова, прописаних Законом о раду и посебних услова прописаних Законом о средњем образовању и васпитању кандидат треба да испуњава услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

   Право учешћа на конкурс имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању испуњавали услове у погледу профила звања наставника.

          Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника), а на основу Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи , члан 7. и 8., кандидати су обавезни приложити :

1. Увјерење о држављанству РС и БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат);

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење из овог става Школа ће за изабраног кандидата прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу за радно мјесто број 1.

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. Увјерење о радном стажу за радно мјесто под бројем 1.  издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом и треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

10.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца;

12.     Увјерење општинско/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 24.8.2018. године, са почетком у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве у затвореној коверти слати на адресу школе са назнаком за радно мјесто за које кандидат конкурише.

                           ******************                                                                      

ЈУ ОШ ПЕТАР МЕЋАВА”

Васе Пелагића 2а ,

79224 КОСТАЈНИЦА

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Наставник математике - са искуством  - на одређено вријеме до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године -  8 часова седмично ........................................................................................................1 извршилац,

2. Наставник физике – са искуством - на одређено радно вријеме  до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године -  2 часа седмично .........................................................................................1 извршилац, 

3. Наставник историје ( 10 часова седмично) –   приправник , до 31.8.2019. године............................................................................................ 1 извршилац,

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испунила услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Општи услови:

          1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

          2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

          3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

          4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

          1) диплому о завршеном првом циклусу  студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

          2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ( за кандидата са радним искуством),

          3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

          4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

          5.) увјерење о радном стажу издато од ранијег  послодавца, а исто треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла, као и напомену уколико је кандидат радио са непуним радним временом   (за кандидата са радним искуством ).

          6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

          7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 28.8.2018. (уторак ), у просторијама школе са почетком у 12 часова, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истог. Кандидати који се не појаве на тестирању и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Конкурс остаје отворен 8 (осам ) дана од дана објављивања.

          Пријаве са потребним документима могу се доставити искључиво путем поште на адресу школе, са назнаком “за конкурс”.                                                                         

           ****************                                                                                                                        

ЈУ “СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР”

У ПРИЈЕДОРУ

Објављује

               

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

Исправља се конкурс објављен дана, 8.8.2018. године, у “Гласу Српске” у дијелу који се односи на документацију из општих и посебних услова и бришу се ставке 2. и 5. и то:

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке:

врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

********

ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА

ЈУ ОШЈОСИФ ПАНЧИЋ” КОЗИЦА

Доња Козица 129.  Тел: 052/481-648,

е-mail: os101@skolers.org

КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1. Наставник музичке културе –  8 часова, 1 извршилац на одређено вријеме,  до повратка радника са функције, лице са радним искуством - положен стручни испит.

            Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

     Уз пријаву на конкурс потребно је доставити доказе о испуњавању општих            услова и то:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

3. Љекарско увјерење не старије од 6 мјесеци које прилаже само изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити доказе о

испуњавању посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата и то:

1.  Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ЕСТС у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високо школске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4.  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица (закључно са даном издавања увјерења);

5. Увјерење о радном стажу  издату од ранијег послодавца;

6. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који  испуњавају услове конкурса обавиће се интервју  у понедељак, 27.8.2018. године, у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или слати на адресу: ЈУ Основна школа “Јосиф Панчић” Козица, Доња Козица бр. 129, 78204  Бронзани Мајдан, са назнаком “за конкурс”.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана