ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 07.11. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************

**************

ЈУ ЦЕНТАР "СУНЦЕ" ПРИЈЕДОР

Краља Александра бр. 6,

79101 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Дипломирани дефектолог приправник на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најкасније до 31.1.2019. ......................................... 1 извршилац

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом, и чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању.

У погледу стручне спреме кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови за пријем радника у радни однос:

-        да је држављанин РС или БиХ,

-        да је пунољетан,

-        да је радно способан,

-        да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови за пријем радника у радни однос - за радно мјесто

-        да кандидат има завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању три године или еквивалент

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања у основној школи а на основу ранг-листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Критеријуми за бодовање кандидата:

-        просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

-        вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

-        резултати остварени на интервјуу и тесту.

Потребна документација о испуњавању општих услова:

-        увјерење о држављанству,

-        извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

-        љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа).

Школа ће по службеној дужности затражити увјерење о неосуђиваности из казнене евиденције за оног кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

     Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма

-        додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

-        увјерење или потврду издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Комисија за пријем радника у радни однос ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене фотокопије свих докумената не старије од 6 мјесеци и ти документи неће бити враћени кандидатима. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Центар "Сунце" Приједор.

***************

ЈУ СШЦ "ЂУРО РАДМАНОВИЋ"

Доситеја Обрадовића 4, Нови Град;

Тел: 052/752-125; Тел/факс: 052/751-230;

Е-mail: ss36@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. На одређено вријеме:

1.1.    Наставник енглеског језика, 1 извршилац, 18 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у образовању…………………………………………….. до 31.8.2019. г.;

1.2.    Наставник католичке вјеронауке, теолошки факултет - вјероучитељ католичке вјеронауке, 1 извршилац, 1 час, са радним искуством положеним стручним испитом за рад у образовању …………………до 31.8.2019. године;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, као и услове из члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању, чланова 2. и 4. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на расписани конкурс кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин РС - БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе у којој је наведено стручно звање или еквивалент за потребан кадар, према члану 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама;

б) овјерену фотокопију радне књижице;

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

г) доказ о положеном стручном испиту за рад у образовању, за радна мјеста за која се тражи наведено;

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

ђ) увјерење о радном стажу од ранијег/их послодаваца, за радна мјеста за која се тражи радно искуство.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе, у трајању од најмање годину дана у струци.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју и тестирање биће одржани дана, 20.11.2018. године (уторак), у 10 часова у просторијама ове школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу школе. На коверти обавезно назначити: Пријава на конкурс (навести радно мјесто за које кандидат конкурише), а додатне информације могу се добити на број телефона: 052-751-230.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

***************

                                                                                     

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" НОВИ ГРАД

Иве Андрића бб

79220 Нови Град        

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Наставник за наставни предмет биологија – 8 часова до повратка раднице са краћег боловања, са искуством и положеним стручним испитом,

Општи и посебни услови које треба да испуњавају кандидати  предвиђени су Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

У погледу стручне спреме потребно је да кандидати испуне услове утврђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених, или овјереном копијом личне карте,

3.       да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс и документацију тражену општим условима овог конкурса, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни односи начину бодовања кандидата у основној школи:

1.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2.       увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3.       увјерење о положеном стручном испиту,

4.       увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа, ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством (за позицију бр. 2. у конкурсу)

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на овом конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању, односно лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном, листу "Глас Српске".

Пријаве и доказе о испуњености услова конкурса доставити путем поште на адресу школе, са назнаком "За конкурс".

                                                                                     

          **********************

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ПЕТАР КОЧИЋ"

НОВИ ГРАД

Доситеја Обрадовића 6

79220 Нови Град        

КОНКУРС

1. Професор информатике - 1 извршилац, без радног искуства - приправник,  на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања а најдуже до 31.8.2019. године, (4 часа седмично);

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Радни однос се заснива по окончању конкурсног поступка.

За испуњавање општих и посебних услова, кандидати морају приложити сљедећу документацију:

I Општи услови (на основу Закона о средњем образовању и васпитању) и на основу члана 7 Правилника о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у средњој школи,

     А) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује, увјерењем о држављанству;

     Б) да је пунољетан, а то се доказује, изводом  из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

     В) да је радно способан, а то се доказује, љекарским увјерењем,  које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

     Г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата, прије заснивања радног односа.

II Посебни услови

Потребно је да кандидати задовољавају услове о стручној спреми предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника) потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање а која је предвиђена  Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена или овјерену фотокопију индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Вријеме и мјесто тестирања и интервјуа са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, те испуњавају услове конкурса:

Тестирање и интервју ће се обавити 19.11.2018. године, у 10 часова у ЈУ Гимназија "Петар Кочић" Нови Град.

Напомена: Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју; ако се кандидати не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Лично потписане пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити искључиво у затвореној коверти са назнаком: Комисија за избор  са назнаком за које радно мјесто се конкурише, на адресу школе, путем поште.

****************

  

                                                                  

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "РАДОСТ"

ПРИЈЕДОР

Вука Караџића 21

79101 Приједор

КОНКУРС

за избор и пријем радника

1. Дипломирани васпитач предшколске дјеце – 1 извршилац, на неодређено вријеме, најмање година дана радног искуства, са положеним стручним испитом за васпитно-образовни рад.

Услови за учешће на конкурсу:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 60. и 68. Закона о предшколском васпитању и образовању и чланом 2. став 1. и 2. Правилника о врсти стручне спреме запослених у предшколским установама,

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава:

- да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

- да има најмање годину дана радног искуства на пословима васпитача,

- да има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

- да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој и здравственој способности за рад са дјецом (прилаже увјерење само изабрани кандидат, приликом заснивања радног односа).

Уз пријаву за конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) и документацију којом се доказује испуњавање општих и посебних услова, потребно је доставити и сљедећу документацију која је прописана чланом 62. став 7. тачка 1. и 2. Закона о предшколском васпитању и образовању:

1. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

2. Увјерење издато од Завода за запошљавање РС, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног искуства/стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Кандидати су дужни доставити овјерену фотокопију свих докумената будући да исти неће бити враћени кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребним документима доставити путем поште на адресу вртића.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "За конкурс".

Кандидати који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, биће подвргнути интервјуу, а исти ће бити обављен у просторијама вртића дана, 19.11.2018. године, у 11 часова, с тога кандидати неће бити појединачно обавијештени о термину истог.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

                                                                                                                                                         

**************

ЈУ ОШ "ЉУТИЦА БОГДАН"

КАЛИНОВИК

Број: сл/18

КОНКУРС

1. Наставник  разредне наставе, на одређено вријеме, 12 мјесеци, приправник, 1 извршилац

У радни однос се прима лице без искуства.

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник  Републике Српске" бр.44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр.77/09, 86/10 и 25/14). Потребна документација:

• Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

• Увјерење о држављанству;

• Овјерену фотокопију дипломе о стеченом звању;

• Увјерење или додатак дипломи о просјеку оцјена  који је кандидат остварио током студирања (Увјерење мора бити издато од високошколске установе),

• Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

• Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• Љекарско увјерење (дужан је доставити  кандидат који  буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа). Љекарско увјерење не може бити старије од 6 мјесеци.

• Увјерење о неосуђиваности  (затражиће Основна школа  по службеној дужности након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обављен интервју и тест који представљају критеријуме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос. (Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр.74/18)

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће писменим путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су у Пријави на конкурс дужни навести контакт телефон и адресу.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве закључком ће бити одбачене.

Пријаве са траженом документацијом слати поштом препоручено на адресу: ЈУ Основна школа "Љутица Богдан", Српских добровољаца број 5, 71230 Калиновик.                                          

         

   ****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД ФОЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за постављење на радно мјесто

1. Помоћник директора за правне, финансијске и опште послове..................................              1 извршилац

Помоћник директора поставља се на период од 5 (пет) година.

I Општи услови које кандидати морају да испуњавају

1. Да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,

5. Да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса,

6. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

II Посебни услови

- Висока стручна спрема (дипломирани правник)

- Најмање три године радног искуства у траженом степену образовања послије завршеног првог циклуса студија и остварених најмање 240 ECTS бодова

- Положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција или области правосуђа или стручни испит за рад у органима управе

III Потребна документа

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписану, са назначеном адресом становања и контакт телефоном) кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, оригинал или овјерену копију, и то:

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или  кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи

- Диплому о завршеној школској спреми,

- Доказ о радном искуству

- Доказ о положеном стручном испиту,

- Овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије дана објављивања јавног конкурса

- Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

Изабрани кандидат је дужан, по завршетку изборне процедуре, доставити љекарско увјерење о општој здравственој способности, а уколико исти не достави тражено увјерење, Комисија ће позвати сљедећег кандидата са ранг-листе да достави тражене доказе.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

Са сваким кандидатом који буде испуњавао опште и посебне услове обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу или број телефона који су навели у пријави.

Пријаве са доказима могу се доставити лично или путем поште, на адресу: Казнено-поправни завод Фоча, Ул. Студентска бр.2, са назнаком "Пријава за конкурс".

*****************

   

ЈУ ОШ "СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ"

ТРЕБИЊЕ

КОНКУРС

за избор рачуновође школе

1. Рачуновођа школе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима и положеним стручним испитом у складу са законом  којим се уређује област рачуноводства;

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) испуњава и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17 и 31/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте, којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240  ECTS бодова или еквивалент (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у Босни и Херцеговини и Републици Србији  или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године морају бити нострификоване),

4. Увјерење о положеном стручном испиту у складу са законом о којим се уређује област рачуноводства,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен:

-  на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

- на радном мјесту у школи на другим пословима, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом.

Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије  борца,

- Љекарско увјерење (о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом) које не може бити старије од шест мјесеци  доставиће кандидат који буде изабран прије заснивања радног односа,

- Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела из члана 105. став (1) Закона о основном образовању и васпитању (Школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном образовању и васпитању.

- Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Комисија ће писменим путем обавијестити, кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ ОШ "Свети Василије Острошки", Горичка бр. 19, Требиње.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

*************

   КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ТРЕБИЊЕ

врши

ИСПРАВКУ

дијела јавног конкурса за пријем радника полицајца

и радника полицајца-приправника у оквиру службе обезбјеђења

Казнено-поправног завода Требиње

  У јавном конкурсу за пријем  радника полицајца и радника полицајца-приправника  у оквиру службе обезбјеђења КПЗ-а Требиње, објављеног у дневном листу "Глас Српске" дана, 3.10.2018. год., дио текста  у дијелу опис радног мјеста који гласи:

- полицајац у оквиру службе обезбјеђења .................................2 извршиоца  и 

- полицајац-приправник у оквиру службе обезбјеђења ............3 извршиоца

мијења се и гласи:

- полицајац у оквиру службе обезбјеђења..............................1 извршилац и

- полицајац-приправник у оквиру службе обезбјеђења.........2 извршиоца.

   Преостали дио текста остаје неизмијењен.

                       

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана