ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 07.11. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************************

**************

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ "НЕВЕН"

ВИШЕГРАД

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача на одређено вријеме (година дана)

у Јавну установу "Невен"

Расписује се јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме са пуним радним временом, 1 извршилац, на годину дана у ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград.

I

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5. Да се против њега не води кривични поступак.

II

Посебни услови:

1. Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача

2. Положен стручни испит

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, који треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење да није осуђиван/а (не старије од три мјесеца)

4. Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5. Овјерену фотокопију дипломе

6. Доказ о положеном стручном испиту

Документа  која буду приложена на јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Вишеград и огласној табли ЈУ "Невен".

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен", II подрињске бригаде број 18., 73240 Вишеград,  са назнаком "Комисија за провођење поступка за пријем васпитача на одређено вријеме –годину дана у ЈУ "Невен" Вишеград.

***********

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ "НЕВЕН"

ВИШЕГРАД

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем два васпитача на одређено вријеме (три мјесеца)

у Јавну установу "Невен"

Расписује се јавни конкурс за пријем два васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача на одређено вријеме са пуним радним временом, 2 извршиоца, на три мјесеца у ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград.

I

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5. Да се против њега не води кривични поступак.

II

Посебни услови:

1. Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача

2. Положен стручни испит

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, који треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење да није осуђиван/а (не старије од три мјесеца)

4. Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5. Овјерену фотокопију дипломе

6. Доказ о положеном стручном испиту

Документа  која буду приложена на јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Вишеград и огласној табли ЈУ "Невен".

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен", II подрињске бригаде број 18., 73240 Вишеград,  са назнаком  "Комисија за провођење поступка за пријем васпитача на одређено вријеме – 3 мјесеца у ЈУ "Невен" Вишеград.

************

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ПАЛЕ

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник информатике - 1 извршилац, пуна радна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до краја школске 2018/19. године.

- У радни однос прима се лице без радног искуства

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 1/16 и  66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 74/18) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17 и 31/18) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" бр. 44/17 и 31/18). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Школа ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о мјесту и датуму спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе, Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана