ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Истично Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

ЈУ СШЦИВО АНДРИЋ”

 ВИШЕГРАД

  расписује

КОНКУРС

за избор  директора школе

         

I – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

II -  Мандат

Директор се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што буде именован од стране Владе Републике Српске на приједлог министра.

Одмах на почетку мандата директор ће проћи едукацију по програму који је прописало Министарство просвјете.

III – Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV – Услови за учешће на конкурсу

1. За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

2. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година,

- да је држављанин БиХ/РС.

3. Посебни услови:

- да има завршен најмање први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дијела учињена против достојанства и личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе и

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

4. Поред општих и посебних услова за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

 V –  Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни уз пријаву на конкурс са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона приложити:

- овјерену копији личне карте,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- љекарско увјерење о општој здравственој способности за рад ( старости до 6 мјесеци),

- доказ о завршеном најмање првом циклусу студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240  ECTS бодова или еквивалент,

- доказ да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима  који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење да лице није осуђивано правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (старости до 6 мјесеци),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,(старости до 3 мјесеца),

- приједлог програма рада за мандатни период,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- друге доказе о потврђивању знања и способности.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Иво Андрић” Вишеград, Краља Петра И,бр. 16, Вишеград, са назнаком” Јавни конкурс за избор директора школе” ( НЕ ОТВАРАТИ).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VII – Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о Рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Средњошколски центар “Иво Андрић” Вишеград у року од осам (8) дана од дана достављања Рјешења школи.

************

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

Ул. Српске слоге 98

Тел/факс: 058-420-081-директор

Е-mail: ss73@skolers.org

објављује

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

                  

Исправља се конкурс објављен дана, 8.8.2018. године, у “Гласу Српске” у дијелу који се односи на радно мјесто под редним бројем:

1. Професор музичке културе - 2 часа седмично - приправник, на одређено вријеме до          31.8.2019. године – 1 извршилац  и гласи:

       Професор музичке културе - 3 часа седмично-приправник, на одређено вријеме до          31.8.2019. године - 1 извршилац 

2. Професор ликовне културе - 2 часа седмично - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године и гласи:

        Професор ликовне културе - 3 часа седмично - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

 3. Струка електротехничка:

 - За занимање електричар V степен са радним искуством - 6 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац и гласи:

 3. Струка електротехника за занимање електричар:

 Електричар В степен са радним искуством - 10 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац,

- Дипломирани инжењер електротехнике - 8 часова теорије - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године и гласи:

Дипломирани инжењер електротехнике - 4 часа теорије и 2 часа вјежбе - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

          Исправка се односи и на радно мјесто под редним бројем:

 4. Струка пољопривреда и прерада хране за занимање агротуристички техничар:

- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер биљна производња - 2 часа и практична настава 6 часова - 1 извршилац са радним искуством на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године и гласи:

- Дипломирани инжењер пољопривреде, смјер биљна производња - 2 часа и практична настава 12 часова - 1 извршилац са радним искуством на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године.

Остали дио текста конкурса за попуну упражњених радних мјеста остаје исти.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ БОШКО БУХА 

ШТРПЦИ

                                                                                            

                                                                                            

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I Проширени програм - Водитељ јутарњег чувања,

1. За водитељем јутарњег чувања на одређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом, са 50 % радног времена, 2 извршиоца, од дана пријема до завршетка наставног процеса у школској 2018/19. год.

На основу члана 4. у вези са чланом 15а, став 1. тачке а), б) и в) Уредбе о измјени и допунама  уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Сл. гл. Републике Српске” број: 77/12), право учешћа на конкурсу имају:

А) наставници разредне наставе,

Б) педагози и

В) наставници предметне наставе 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гл. Републике Српске”, 44/17, 31/18), која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се

доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или 

копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може

бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против

достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити

службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој  евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидата са радним искуством),

Интервју и тесту кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак,  27.8.2018. године, у просторијама школе у 13.30 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”. На адресу школе ЈУ ОШ ''Бошко Буха'' Штрпци, Штрпци бр.60, Увац 73265

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ  БОШКО БУХА”

ШТРПЦИ

                                                                                            

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе или педагог – за водитеља у продуженом боравку ученика,

два извршиоца на одређено вријеме од дана пријема до завршетка наставног процеса у школској 2018/2019. години, пуна норма са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17,31/18) и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се

доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или 

копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може

бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против

достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)   увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на  евиденцији  незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидата са радним искуством),

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју и тест кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 27.8.2018. године, у просторијама школе у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”. На адресу школе ЈУ ОШ ''Бошко Буха'' Штрпци, Штрпци бр.60, Увац 73265

******************

                                                                                                

ЈУ ОШ ''БОШКО БУХА'' 

ШТРПЦИ

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Професор наставник њемачког језика -  на одређено вријеме, до краја наставног процеса школске 2018/19 год. 1 извршилац – за 6 часова,  са радним искуством  и положеним стручним испитом;

2. Професор наставник биологије – на одређено вријеме  до краја наставног процеса школске 2018/19 год. 1 извршилац за 8 часова са радним искуством и положеним стручним испитом;

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

      а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17,31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана  3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил,  прописан за радно мјесто на које конкуришу.

       Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно  достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

          1.  Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године,  БиХ и Републици Србији);

          2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

          3.  Извода из МК рођених или  личне карте;

          4.  Увјерења о држављанству;       

          5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

      Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

         Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

         Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије  докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Интервју и тесту, са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе  дана, 28.8.2018. године  са почетком у  12 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***     

                  Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

                  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

                   Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

                  Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ

ВОЈКОВИЋИ

Друге сарајевске бригаде  57,  Тел /факс: 057/350-649

Е-mail: ос186dj@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

Опис радног мјеста

1. Водитељ продуженог боравка – ½ радне норме, на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

2. Наставник информатике – 8 часова седмично, на одређено вријеме до 30.6.2019. године.

3. Наставник демократије – 2 часа седмично,  на одређено вријеме до 30.6.2019. године

За сва  радна мјеста потребно је да кандидати имају радно искуство и положен стручни испит.

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III Уз пријаву својеручно потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16):

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тест за кандидате који испуњавају услове конкурса одржаће се у понедјељак, 27.8.2018. године, у 12 часова, а интервју исти дан након теста у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” и навести за које радно мјесто се конкурише.

ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Војковићи

Друге сарајевске бригаде 57

Војковићи

          ***************************                                                                                                   

              

ОПШТИНА ТРНОВО

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у општини Трново

I   Расписује  се  јавни конкурс за пријем приправника на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа у трајању од  једне године и то:

1. Дипломирани економиста                                    извршилац ........................................1

2. Професоф српског језика                                     извршилаца ........................................2

3. Дипломирани инжењер хемије                           извршилац...........................................1

4. Дипломирани журналиста (новинар)                  извршилац...........................................1

5. Професор физике и математике                          извршилац  ...........................................1

II  Запослени из тачке 1 овог конкурса обављаће  послове у складу са  Правилником о пријему приправника  Општинске управе, општине Трново.

 III  Статус: Приправник

IV  Општи услови:

     - да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

     - да је старији од 18 година,

     - да има општу здравствену способност,

     - да се против њега не води кривични поступак,

     - да није осуђиван за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање послова

       у Општинској управи, јединице  локалне самоуправе.

      - да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужности која је неспојива  са дужношћу         која обавља у општинској  управи.

V  Посебни услови

1.   - висока стручна спрема, VII степен или завршен први циклус студија који је вреднован са 240 ECTS бодова, да се налазе  на евиденцији Завода за запошљавање  са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме.

VI   Уз  пријаву на конкурс  са краћом биографијом кандидати су дужни доставити доказе  о испуњавању општих и посебних услова и то:

     - увјерење о држављанству,

     - извод из МКР,

     - увјерење о некажњавању,

     - доказ да се  не води кривични поступак,

     - диплому о завршеној школској спреми,

     - доказ  да се налази на евиденцији Завода за запошљавање

     - доказ о здравственој способности (само кандидати  који буду изабрани)

     - фотокопија радне књижице

- Потписану и од надлежног органа овјерену изјава:

а) да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

Јавни конкурс ће бити објављен у “Гласу Српске”, званичној веб страници општине Трново  и огласној табли општине.

VII  Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање

Са кандидатима који буду испуњавали услове обавиће се интервју.

Пријаве се могу доставити  лично на протокол општине Трново, или путем поште на адресу Општина Трново, Трновског батаљона 86, 71220 Трново, са назнаком “за комисију за пријем приправника''.

За додатне информације о јавном конкурсу, звати на  тел. 057/610-237.

Прописани образац за пријаву кандидата  може се преузети на шалтеру писарнице општине Трново, као и  са веб странице општине. 

 ************

Предшколска установа

Дјечији вртић “ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”

Источно Ново Сарајево

Ул. Змај Јовина бб

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем приправника у радни однос ради обављања приправничког стажа

I - Основни подаци

1. Расписује се јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, из категорије дјеце погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском раду Републике Српске, а у складу са Одлуком о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС - дјеце погинулих бораца Републике Српске бр. 02.1.7/0601-127-2/18 од 10.7.2018. године.

II - Општи услови за кандидате

2.  Поред услова предвиђених члановима од 26. до 31. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:01/16), а који се тичу година живота и опште здравствене способности за рад, кандидати морају испуњавати и посебне услове и то:

- Најмање приви циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања, или програму за образовање васпитача.

-  Да кандидат има статус дјетета погинулог борца војске Републике Српске у Одбрамбено- отаџбинском рату Републике Српске.

3.  Рад у предшколској установи не може обављати лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, а односи се на дјела учињена против: достојанства личности, морала службене дужности и трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, искоришћавања дјеце и малољетних лица за порнографију, производње и приказивања дјечије порнографије, одузимање малољетног лица, запуштања и злостављања малољетног лица и насиља у породици или породичној заједници и друга кривична дјела, а што ће Установа провјерити службеним путем за изабраног кандидата прије ступања на рад.

III  - Документи потребни за пријаву на конкурс

4.  Кандидати су обавезни доставити сљедеће:

-  Пријаву на Јавни конкурс (Слободна форма која поред основних података о кандидату садржи и кратку биографију, или образац пријаве који кандидати могу преузети у Установи или на веб страници Установе www.вртицпатријархпавле.цом  од дана објаве конкурса.

-  Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија обрасца без ограничења трајања ).

-  Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена фотокопија не старија од 6 мјесеци)

-  Потврда надлежног органа да кандидат има статус дјетета погинулог борца (оригинал или овјерена фотокопија),

-  Диплома (оригинал или овјерена фотокопија),

-  Документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања (оригинал или овјерена фотокопија),

-  Документ у форми увјерења о укупном времену чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом издат од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (оригинал или овјерена фотокопија).

IV  -  Рок за подношење пријаве

5.  Рок за достављање пријаве је 8 дана од дана објаве конкурса у дневним новима “Глас Српске”.

V -  Начин достављања

6.  Пријаве се могу доставити лично на протокол Установе, или путем поште на адресу Установе.

VI -  Интервју

7.  Интервју за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, одржаће се у просторијама Установе, дана 27.8.2018. године у 10 часова, те се кандидати неће посебно позивати.

8.   Уколико се кандидат не појави на интервјуу, сматрат ће се да је одустао од пријаве на конкурс.

VII  -  Начин објављивања

9.   Јавни конкурс ће бити објављен на интернет страници Установе на адреси www.vrticpatrijarhpavle.com  као и дневном листу “Глас Српске”.

                   

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана