ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 24.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

*******

************

 

 

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

 

 

1. Стручни сарадник - педагог школе

– 1 извршилац на неодређено вријеме, пуна норма – радник са радним искуством и положеним стручним испитом

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/2016), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 105. и 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и чланом 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник” РС бр 24/19).

На основу члана 106, став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

На основу члана 106 став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу новог Закона о средњем образовању и васпитању, испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области,

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

 

 

8. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида ,

12. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

 

Увјерење о неосуђиваности, увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, школа прибавља службеним путем након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у ЈУ Економској школи у Добоју дана, 10.5.2019. године, у 9 часова у просторији бр. 110.

 

Школа ће истакнути на огласној табли списак кандидата који испуњавају услове конкурса и кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве са потребном документацијом слати поштом или лично на адресу ЈУ Економска школа, Цара Душана 18, 74000 Добој

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

*****************

 

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА 3

74 470 ВУКОСАВЉЕ

 

ОДЛУКА

о расписивању конкурса

 

1.       Рачуновођа - 1 извршилац, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019., са радним искуством

 

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18), Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број:74/18, 26/19).

 

Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

 

Документација коју је потребно доставити:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  економије, финансија или рачуноводства у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, који има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

2. Додатак дипломи, који садржи податак о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу која се тражи овим конкурсом, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног стажа.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном Статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

 

Тестирање кандидата ће се обавити у ЈУ Основној школи “Алекса Шантић” у Вукосављу, дана 10.5.2019. са почетком у 9 часова и интервју у 11 за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа поставља на огласној табли школе, а најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте им неће бити враћене.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве на конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Вукосавље, улица Омладинска 3., 74 470 Вукосавље.

***************

 

 

ЈУ ОШ “ГОРЊА СЛАТИНА” ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

За свој рад директор одговара Влади, школском одбору и министру.

 

Директора школе именује Влада на приједлог министра.

 

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања на дужност.

 

Услови конкурса

 

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

 

 

Општи услови:

1.       да је држављанин БиХ;

2.       да је пунољетан;

3.       да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

 

Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент. Наставници и стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме могу равноправно конкурисати на расписани конкурс за директора школе (члан 177. став 2. Закона);

- да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става;

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати уз пријаву достављају сљедећа документа:

 

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. диплому о завршеној стручној спреми;

4. потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

5. љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност);

6. увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

(школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата );

7. увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

8. приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату;

9. препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

10.     кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

 

Директор школе се именује на период од четири године.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама.

 

Сва документа која кандидат прилаже уз пријаву на конкурс морају бити оригинал или овјерене копије и неће се враћати кандидатима.

 

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

 

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

 

Пријаве са потребним документима доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Горња Слатина”, 76 238 Горња Слатина са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”.

 

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

 

********************

 

 

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

 

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

 

1.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац на одређено радно вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом - до повратка раднице са неплаћеног одсуства у подручној школи Чивчије Осјечанске.

2.       Наставник разредне наставе – 1 извршилац на одређено радно вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом - до повратка раднице са породиљског боловања у подручној школи Бушлетић.

 

Кандидати су обавезни у молби невести мјесто подручне школе за коју конкуришу.

 

У складу са чланом 103,104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију

 

- Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству

- Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

- Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

- Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

- Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

- Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

 

- Тест са кандидатима ће се одржати дана, 6.5.2019. године, са почетком у 10 часова а интервју у 12 часова

- Контакт телефон кандидата

- Документе слати на адресу ЈУ ОШ “Радоје Домановић” Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

 

Напомена:

Изузетно у случају да се на конкурс не пријави ниједан кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата без радног искуства и положеног стручног испита.

 

Копије докумената морају бити овјерене

 

Непотпуна документација неће се разматрати.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19).

 

*************************

 

 

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

 

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе - на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,                   1 извршилац

 

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

- увјерење из става 1. тачка 4) и 5) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа,

- увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

 

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ,ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено и /или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

Кандидат који испуњава услове конкурса у случају да се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао.

Тест и интервју је заказан за 7.5.2019. године са почетком у 9 часова, за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Стефановић Караџић”, Ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку “Пријава на оглас”- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

 

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.74/18., 26/19).

**********************

 

ЈУ ОШ “ОБУДОВАЦ” ОБУДОВАЦ

76 235 ОБУДОВАЦ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник њемачког језика - 1 извршилац, 22 часа, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања а најкасније до 31.8.2019. године.

 

 

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

 

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/06 и 66/18), услове прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Сл. гласник РС”, број:44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

7. Увјерење о положеном стручном испиту

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.     Увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

11.     Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

12.     Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

13.     Увјерење да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење о психичкој способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење из тачке 11., 12. и 13. прибавиће школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама ЈУ Основне школе “Обудовац” у Обудовцу дана, 7.5.2019. године, у 12 сати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације биће постављен на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина “Глас Српске” .

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

ЈУ Основна школа “Обудовац” 76 235 Обудовац

 

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

 

********************

 

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

• Дервента - 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

-        Минимално ССС

-        Радно искуство у трговини/малопродаји

-        Пожељно познавање рада на рачунару (“MS office”)

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу:

За оглас трговац у киоску

“Глас српски - Трговина” АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

 

********************

 

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

ОДЛУКА

о поништавању конкурса за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић

 

Члан 1.

Поништава се јавни конкурс број 06/19 и одлука број 04-02/19 за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић објављени у дневном листу “Глас Српске” 15.1.2019. године.

 

Члан 2.

Конкурс из члана 1 ове одлуке се поништава на основу обавјештења број 07.041/052-1332/19 од 1.4.2019. године од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневном листу “Глас Српске” путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Добој.

 

 

 

********************

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе “Петар Петровић Његош” Бољанић

 

 

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

 

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

 

III – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић те Правилником о раду.

 

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

 

1.       Општи услови

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да је здравствено способан

 

2.       Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 177. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

 

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- диплому о стеченој стручној спреми,

- потврду којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- програм рада директора у наредном мандату,

- препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

 

Напомена: По правилнику о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/18, прописано чланом 3. став 1 тачка 3) прописано је да љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, док увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа службеним путем прибавља за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

 

Све учеснике конкурса Школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства путем Е-mail поште.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић, 74 322 Бољанић са назнаком “Пријава за избор директора школе.”

 

******************

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић”

Блатница, Теслић

 

 

Школски одбор ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

Мандат директора траје четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

 

1.       Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

1) да има општу здравствену способност за рад,

2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

3) да је старији од 18 година,

 

1.2. Посебни услови:

1) има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу стручну спрему,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1) Потписану пријаву на конкурс,

2) Кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације,

3) Извод из матичне књиге рођених,

4) Увјерење о држављанству,

5) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

6) Диплому о стеченом степену стручне спреме,

7) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8) Доказ односно потврду о дужини радног искуства (најмање пет година након стицања дипломе),

9) Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10)    Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

11)    Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да лице није кажњавано, школа ће службеним путем тражити од надлежних институција за изабраног кандидата на функцију директора.

 

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије неће се узети у разматрање.

 

3. Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен петнаест (15) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4. Адреса достављања пријава

 

 Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Блатница, 361, 74 275 Блатница, или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс за избор и именовање директора школе”.

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса.

 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана