ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.05. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.05. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

 

******************

*************************

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА “СВЕТИ САВА” ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

 

 

КОНКУРС

за пријем доктора медицине у радни однос на одређено вријеме

 

I Подаци о радном мјесту

 

1. Доктор медицине у ЈЗУ Дом здравља “Свети Сава” Теслић, један (1) извршилац, радни однос на одређено радно вријеме, у трајању до 31.12.2019. године.

 

II Услови за пријем

 

Потребно је да кандидати испуњавају опште услове прописане Законом о раду:

 

1. Да су држављани Босне и Херцеговине,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност.

 

Поред општих услова кандидати су дужни да испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста:

 

- Завршен медицински факултет,

- Положен стручни испит,

- Посједовање лиценце за рад доктора медицине.

 

III      Потребна документација

 

Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати су дужни приложити доказ о испуњавању општих и посебних услова, односно овјерене копије докумената код надлежног органа:

 

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) које ће доставити изабрани кандидат у року од 5 дана од дана пријема одлуке о избору,

4. Овјерену копију личне карте (не старију од 6 мјесеци),

5. Овјерену копију дипломе о завршеном медицинском факултету,

6. Овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту,

7. Овјерену копију лиценце за рад доктора медицине.

 

IV      Подаци о пријави на конкурс

 

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом кандидати достављају у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу ЈЗУ Дом здравља “Свети Сава” Теслић, улица Марка Пејића бр.8. Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће бити разматране.

 

**************

 

ОСНОВНИ СУД У МОДРИЧИ

ЦАРА ЛАЗАРА 9

74 480 МОДРИЧА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

 

I

 

Расписује се јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме на послове дактилографа-записничара, број извршилаца 1 (један) и референта за управљање предметима, извршења казни и архивар, број извршилаца 1 (један), уз пробни рад у складу са Законом.

 

II

 

Услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова референта за опште послове,

5. да се против њега не води кривични поступак,

6. да има завршену ССС, IV степен,

7. познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњавању општих и посебних услова, и то: увјерење о држављанству, родни лист, диплому о стеченом звању из тачке II подтачка 6. конкурса, увјерење суда о невођењу кривичног поступка, потврду или сертификат о познавању рада на рачунару, потписану и овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке II подт. 4. конкурса.

 

Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре, али прије доношења рјешења о пријему.

 

Наведени документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

 

III

 

Кандидати који буду испуњавали све услове конкурса биће позвани на интервју са конкурсном комисијом о чему ће бити обавијештени телефонским путем на контакт број који су дужни доставити уз пријаву или и-мејл адресу. Неодазивање кандидата на провјеру радних способности и интервју комисија ће сматрати одустајање кандидата од конкурса. Правила спровођења провјере радне способности и интервјуа биће објављена на њеб страници Суда.

 

IV

 

Пријаву на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити у пријемну канцеларију Основног суда у Модричи или путем поште у затвореној коверти на адресу: Цара Лазара број 9, 74480 Модрича, са назнаком “Пријава на конкурс за дактилографа/записничара - не отварај” и/или “Пријава на конкурс за референта за управљање предметима, извршења казни и архивара – не отварај”.

 

V

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. Конкурс ће бити објављен и на њеб страници Суда и огласној табли Филијале ЈУ Завод за запошљавање РС у Модричи.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

О резултатима конкурса сви кандидати ће бити обавијештени путем телефонског позива или путем и-мејла..

 

Изабрани кандидати ће ступити на рад након спроведеног конкурса.

 

*************

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КАКМУЖ

БАРЕ И, БР. 11

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за сљедећа упражњена радна мјеста у школи

 

1. Професор ликовне културе - 5 часова у централној школи и 5 часова у подручном одјељењу Карановац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовној установи - 2 извршиоца

Ако се не пријави кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовној установи разматраће се и пријаве приправника.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.44/17 и 31/18) као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава - важи за сва радна мјеста су:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

- да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 01/16 и 66/18) испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10 и 25/14 и 76/15), и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18)

 

Кандидати достављају сљедећу документацију:

• потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, и-мејл адресом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања, контакт телефон и и-мејл);

• увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

• извод из матичне књиге рођених;

• љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад, не старије од 6 мјесеци (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа);

• увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа);

• овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма са најмање остварених 240 ECTS бодова у четворогодишњем трајању у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

• увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку или дидактичко-методичку групу предмета;

• увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

• увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

• додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

• увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење (за приправника);

• увјерење о радном стажу издата од ранијих послодаваца код којих је кандидат био запослен (кандидати са радним искуством);

• увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

• увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

• увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Комисија ће писаним путем (путем мејла) обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа; а уколико кандидат не приступи законском интервјуу и тестирању, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Школа ће обавијестити све кандидате пријављене на расписани конкурс, у складу са чл. 113. став 1. Закона, о извршеном избору кандидата по конкурсу (путем мејла).

 

Потребна документација се може доставити лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Какмуж, Петрово, Баре И бр.11,

74 317 Петрово са назнаком “за конкурс”.

 

**************

 

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод

 

 

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод.

 

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе, као и за послове прописане чланом 139. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

 

III - Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV - Општи и посебни услови

За директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод може бити изабрано лице које испуњава опште и посебне услове прописане Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18), Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18), Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/18), те Статутом Јавне установе Основна школа “Свети Сава”Брод и то:

Општи услови

- да има општу здравствену способност за рад

- да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине

- да је старији од 18 година.

Посебни услови

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове из члана 177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

V - Документација

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству

- Диплому о завршеној стручној спреми

- Потврду којом се доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Кандидати су дужни документе доставити у оригиналу или овјереној копији.

 

VI - Рок и начин достављања конкурсних пријава

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном  листу “Глас Српске”.

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Брод, Ул. Вука Караџића бб, 74 450 Брод са назнаком “ЗА ШКОЛСКИ ОДБОР - Пријава на конкурс за избор директора школе”.

 

VII – Начин обавјештавања кандидата

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Брод у року од осам дана од дана достављања рјешења школи.

****************

 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

          I

Расписује се конкурс за попуњавање радног мјеста:

1. Наставник/професор ликовне културе на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства са рада, са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац, непуно радно вријеме 5 часова редовне наставе.

II

1. Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 1/16 и 66/18) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС број 44/17 и 31/18) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

 

2. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18).

 

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

6.  увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерење из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фото копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће им се враћати.

 

V

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 5.6.2019. године (сриједа), тестирање са почетком у 12 часова а интервју са почетком у 13 часова.

VI

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појави на тестирање или интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене.

 

VII

У случају да се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом у разматрање ће бити узете и пријаве лица без радног искуства.

 

VIII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” 74317 Петрово, Озренских одреда 74, са назнаком Јавни конкурс за пријем у радни однос.

 

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата за пријем у радни однос.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана