ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

************

*************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” УГОДНОВИЋ

УГОДНОВИЋ 37

74 275 БЛАТНИЦА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић

 

I - Предмет

          Школски одбор ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић.

 

II - Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.

          Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III - Мандат

          Директор ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић се бира на период од 4 (четири) године. Мандат се рачуна од дана ступања на дужност.

          Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

          Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

          Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

          За директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Угодновић, Теслић може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

1.       Општи услови:

1)      Да има општу здравствену способност за рад,

2)      Да је држављанин Босне и Херцеговине /Републике Српске,

3)      Да је старији од 18 година.

 

2.       Посебни услови:

1)      да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2)      да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. Овог става.

3)      да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

          На мјесту директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. Став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18).

 

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1)      Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

2)      Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

3)      Извод из матичне књиге рођених,

4)      Увјерење о држављанству,

5)      Диплому о завршеној стручној спреми,

6)      Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни

сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

7)      Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

8)      Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

9)      Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

10)    Препоруке ранијег послодавца или Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

11)    Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

12)    Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису-копији у складу са законом,

 

VI –Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

          Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Угодновић, 74275 Блатница општина Теслић, са назнаком “За јавни конкурс за избор и именовање директора”.

          Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

 

VII – Напомена

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

          Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

*************

 

 

 

“ЕХТА-Р” ДОО ДЕРВЕНТА

ЛУГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

На неодређено вријеме:

- Зидар - 10 извршилаца

- Тесар - 10 извршилаца

- Фасадер-молер - 3 извршиоца

- Армирач - 5 извршилаца

 

Пожељно радно искуство.

 

Мјесто рада: Дервента - Источно Сарајево

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: “Ехта-Р” д.о.о. Луг бб, 74 400 Дервента или на е-mail: ehta-r@teol.net .

 

Тел: 053/333-450

 

**************

 

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - Минутица

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:

•  Дервента – 2 извршиоца

 

 

Потребне квалификације:

- Минимално ССС

- Радно искуство у трговини/малопродаји

- Пожељно познавање рада на рачунару (“MS office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

- Копију извода из матичне књиге рођених

- Копију увјерења о држављанству

- Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу: За оглас трговац у киоску, “Глас српски - Трговина”АД - Минутица Бањалука, улица Скендера Куленовића бр.93, Бањалука.

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана