ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17.04. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 17.04. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***************

***********************

 

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ 17

74 450 БРОД

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи Брод

 

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи Брод, на неодређено вријеме и то:

 

У Територијалној ватрогасној јединици, Одсјека за послове заштите и спасавања:

 

1) Ватрогасац ...............................................................................  1 извршилац

 

II - Опис послова и задатака

 

Ватрогасац обавља послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Брод (“Службени гласник општине Брод”, број 3/18, 6/18, 10/18 и 15/18).

 

III – Општи услови за пријем у радни однос

 

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старије од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX тачка 1. Устава БиХ.

 

IV – Посебни услови

 

- Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању ватрогасне, грађевинске, металске, хемијске, електро и друге техничке струке, положен возачки испит “Б” категорије, да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавање људи и имовине и да није старији од 25 година живота.

 

V - Потребна документа

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и фотокопију личне карте, а изјава да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX тачка 1. Устава БиХ,

2) да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу намјештеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

 

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

 

- дипломе о завршеној стручној спреми,

- возачке дозволе,

- извода из матичне књиге рођених и

- оригинално увјерење о обављеном претходном љекарском прегледу, издато од здравствене установе за медицину рада, као доказ да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавање људи и имовине.

 

На основу Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини у општини Брод, претходни љекарски преглед за радно мјесто ватрогасца, које је утврђено као радно мјесто са повећаним ризиком, обухвата обавезно: преглед специјалисте медицине рада, преглед специјалисте офталмолога, преглед специјалисте неуропсихијатра или неуролога, преглед психолога, ЕКГ, аудиограм, тест спирометрије, основне лабораторијске анализе (СЕ, ККС, ШУК, Урин, Уреа), РТГ плућа, тест вестибулометрије, а факултативно: преглед ортопеда и преглед дерматолога.

 

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју с циљем оцјене стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата за обављање послова и задатака за радно мјесто на које је конкурисао.

О мјесту и времену одржавања усменог интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса.

 

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

 

VI – Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

 

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: “Општина Брод, улица Светог Саве бр.17. са назнаком “Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи Брод”.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

          За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, Стручни сарадник за персоналне послове, контакт телефон 053/610-169.

 

******************

 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I

1.       Наставник/професор разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно образовном процесу, на одређено вријеме, најдуже до 31.8.2019. године - 1 извршилац.

 

II

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

а) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

        

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“ Сл. гласник РС”, број 44/17 и 31/18 )

 

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава.

5. увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

6. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем”.

Увјерење из тачке 4. и 5. овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

IV

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 30.4.2019. године, тестирање са почетком у 11 часова, а интервју у 12 часова.

 

V

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласној табли.

 

VI

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју .

Ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

 

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” 74317 Петрово, Озренских одреда 74, са назнаком: Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

 

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана