ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.01. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.01. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

************

**************

 

ЈУ ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

74322 БОЉАНИЋ

 

ОДЛУКУ

о поништавању конкурса за избор и именовање директора ЈУ ОШ Петар Петровић Његош” Бољанић

 

Члан 1.

 

Поништава се јавни конкурс број 443/18 и одлука број 495-01/18 за избор и именовање директора ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић објављени у дневном листу “Глас Српске” 17.10.2018 године и одлуке о измјени дјела конкурса за избор директора школе 7.11.2018 године, такође објављена у дневном листу “Глас Српске”.

 

Члан 2.

 

Конкурс из члана 1 ове одлуке се поништава на основу обавјештења број 07.041/610-639/18 од 11.12.2018. године од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске.

 

Члан 3.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневном листу “Глас Српске” путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Добој

 

********

 

КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе Петар Петровић Његош” Бољанић

 

 

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Школском одбору и Министру просвјете и културе Републике Српске.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

 

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

 

 

III - Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић те Правилником о раду.

 

 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

 

1. Општи услови

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да је здравствено способан

 

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 177. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

 

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- диплому о стеченој стручној спреми,

- потврду којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- програм рада директора у наредном мандату,

- препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

 

Напомена: По правилнику о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе (“Службени гласник Републике Српске” број 49/18, прописано чланом 3. став 1 тачка 3) прописано је да љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, док увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа службеним путем прибавља за именованог кандидата, а прије ступања на дужност.

 

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру просвјете и културе Републике Српске документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

 

 

Све учеснике конкурса Школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства путем Е-mail поште.

 

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Петар Петровић Његош” Бољанић, 74 322 Бољанић са назнаком “Пријава за избор директора школе.”

          *****************

 

ЈУ ОШ “ОЗРЕН”

74255 ДОЊА ПАКЛЕНИЦА

 

КОНКУРС

 

1. Професор техничког образовања - 1 извршилац (са радним искуством и положеним стручним испитом) - 2 часа, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Кандидат мора испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број: 1/16 и 31/18), услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број: 44/17 и 31/18) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Сл. гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 73/18).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су прије ступања на снагу овог закона  испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.  

 

Кандидати су дужни уз пријаву доставити и овјерене копије докумената

- потписану пријаву на конкурс са контакт информацијама;

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

- увјерење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

- увјерење о радном стажу

- увјерење о положеном стручном испиту

- овјерену копију додатка дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не стоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко методичку групу предмета;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење од општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца

- кандидат који буде изабран накнадно ће донијети увјерење о здравственој физичкој и психичкој способности за рад у просвјети,

- увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

Напомена: Кандидат је дужан доставити копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима.

Уколико се на конкурс не пријави ни једно лице са радним искуством у разматрање ће бити узете и пријаве кандидата без радног искуства.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Комисија ће писменим путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне  и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења теста и интервјуа. 

 

Пријаве са документацијом слати на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

                            

*******************

 

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

74270 ТЕСЛИЋ

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник математике - 9 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

2. Наставник математике - 9 часова, на неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

  Потребно је радно искуство од најмање 12 мјесеци.

 

   Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”        број: 01/16) кандидати требају да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 42/16).

 

  Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписани конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

  Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

  Изузетно од услова из члана 104. ста 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), право учешћа  имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”. 

 

 

  Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у  уторак, 29.1.2019. године, у 12 часова у просторијама школе.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

 

 Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:                       

ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

***************

                                                                                                            

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

СВЕТОГ САВЕ 78

74270 ТЕСЛИЋ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

 

1. Наставник/професор разредне наставе, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, а најдуже до 31.8.2019. године,

2. Професор/наставник историје, 1 извршилац, приправник, 4 часа на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања.

 

1.       Услови конкурса

 

1.1. Општи услови:

  Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба да испуњава су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 

1.2. Посебни услови:  

  Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

 

  За радно мјесто под тачком 1. потребно је радно искуство у струци у трајању од најмање дванаест мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17 и 31/18).

 

2. Документација која се прилаже уз пријаву

 

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

- кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене

      документације,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

 

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

 

3. Рок за подношење пријава

 

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

 

4. Адреса достављања пријава

 

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Теслић, улица Светог Саве бр 78, или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс”.

 

5. Интервју и тестирање

 

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 25.1.2019. године, у 12 часова о чему се обавјештавају путем конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

6. Напомена

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

                                                                                                    

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана