ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА ББ

76 230 ШАМАЦ

 

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

I

Овом Одлуком поништава се оглас број 01-429/18 од 2.7.2018. године, за пријем радника у радни однос, објављен на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске и огласној табли Дома здравља Шамац од дана, 2.7.2018. године, и то:

-        Психолог, један (1) извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања

II

Нови оглас за пријем радника на радно мјесто психолога биће накнадно објављен.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Дана, 2.7.2018. године, објављен је на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске и огласној табли Дома здравља Шамац, оглас за пријем радника у радни однос на одређено вријеме број 01-429/18 од 2.7.2018. године, на радно мјесто - психолог, један извршилац.

Истога дана формирана је Комисија за пријем психолога, по горе наведеном огласу, одлуком директора, број 01-428/18 од 2.7.2018. године, у саставу: др Јован Живковић, предсједник; др Благоје Симић, члан; др Зора Ђурђевић, члан.

Накнадним увидом у конкурсну документацију, утврђено је да је дошло до процедуралних грешака приликом провођења конкурсног поступка. Наиме, након објављеног усменог разговора, кандидатима није достављена Одлука о пријему радника у радни однос. Такође, у Одлуци није наведена поука о правном лијеку. Из наведених разлога, а све у складу са чланом 194. и 198. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18), одлучено је као у диспозитиву.

**********

ЈУ СШЦ “МИХАЈЛО ПУПИН” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ         

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Директор Јавне установе Средњошколски центар “Михајло Пупин” Дервента расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста и то:

- Наставник стручних предмета у електро струци (дипломирани инжењер електротехнике, 240 ECTS) – пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у просвјети, на неодређено вријеме.

                                                                                                                             Број извршилаца  1.

- Педагог, пуна норма, са радним искуством, на одређено вријеме (до повратка радника са боловања).

                                   Број извршилаца 1.

- Наставник енглеског језика – 8 часова, приправник, на одређено вријеме ( до повратка радника са боловања, а најдаље до краја школске 2018/19 години, односно до 31.8.2019. године).

                                                                                                                             Број извршилаца 1.

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

Школа може, на тражено радно мјесто, ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица коју су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ СШЦ “Михајло Пупин”, ул. Светог Саве бб, Дервента, са назнаком јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 25.9.2018. године у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

*********

ЈУ “ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 25

74 317 ПЕТРОВО

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме, са непуним радним временом

I Дипломирани психолог, 1/4 извршиоца, на одређено вријеме – 3 мјесеца.

II Опис послова

Стручни радник из тачке И овог конкурса обавља послове предвиђене чланом 20а. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈУ “Центар за социјални рад” Петрово

III Статус

Дипломирани психолог има статус стручног радника Центра за социјални рад Петрово и права из радног односа остварује у складу са законом и колективним уговором.

IV Општи услови за пријем у радни однос

1. да је држављанин/ка РС, односно БиХ

2. да је старији/ја од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. да се против њега/ње не води кривични поступак

5. да му/јој није изречена казна од стране Међународног суда и да није под оптужбом тог суда

6. да није отпуштен/а из државне службе по основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ у периоду од 3 године прије објављивања конкурса

V  Посебни услови

1. ВСС - VII степен или први циклус студија који се вреднује са најмање 180 односно 240 ECTS бодова, завршен студиј психологије

2. Једна година радног искуства у струци

3. Положен стручни испит за рад у органима управе

4. Познавање рада на рачунару

VI      Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који води до сукоба интереса, нити бити лица која су на функцији у политичкој партији, а у складу са позитивно правним законским актима који регулишу ову област.

VII Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

• Увјерење о држављанству

• Извод из матичне књиге рођених

• Увјерење о невођењу кривичног поступка

• Овјерену фотокопију дипломе

• Потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова под редним бројевима 5 и 6 из тачке IV конкурса

• Потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса из тачке VI конкурса

• Доказ о радном искуству (увјерење, потврду или други акт из ког се види на којим пословима, са којим степеном стручне спреме, у ком звању и у ком периоду је стечено радно искуство)

• Увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе

• Доказ о познавању рада на рачунару

Доказ о општој здравственој способности изабрани кандидат доставиће накнадно, по завршетку изборне процедуре.

Са кандидатима који уђу у ужи избор обавиће се интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” Бањалука. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу ЈУ “Центар за социјални рад” Петрово, Озренских одреда 25, 74317 Петрово. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на конкурс – не отварати”.

************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник енглеског језика - 2 часа, на одређено вријеме, лице са радним  искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2019. године

Потребно је радно искуство од најмање 12 мјесеци.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” број: 29/12, 80/14 и 83/16) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 42/16).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико се кандидат пријављује на расписани конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. ста 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

          Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у уторак, 25.9.2018. године, у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, чија овјера не може бити старија од шест мјесеци, и те копије неће бити враћене кандидатима.

          Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

          Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу: ЈУ Средња школа “Никола Тесла” Теслић, Карађорђева 10 А, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

**********

ЈУ “ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

 

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос, приправник

на одређено радно вријеме до окончања приправничког стажа

1.       Професор електротехнике, 4 часа,

2.       Професор физичког васпитања, 6 часова,

3.       Професор машинске групе предмета, 13 часова,

4.       Професор физике, 4 часа.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 1/2016), кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” бр: 29/2012, 80/2014 и 83/2015) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом ,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе (лично или путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс” за које радно мјесто се конкурише и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 24.9.2018. године у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

***************

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник економске групе предмета – дипломирани економиста, са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 8 часова ....................................... 1 извршилац.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске” број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидат је дужан да достави:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

          Сви документи се достављају лично или путем поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, Цара Душана 18, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

          Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за радно мјесто обавиће се у понедјељак, 24.9.2018. године, у 9 часова у учионици број 110, а након тога обавиће се интервју.

          Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

          Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***************

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СЈЕНИНА РИЈЕКА

74 212 СЈЕНИНА

КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Сјенина Ријека

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

III – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ “Петар Кочић” Сјенина Ријека те Правилником о раду.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

1. Општи услови:

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да је здравствено способан

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- диплому о стеченој стручној спреми,

- потврду којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- програм рада директора у наредном мандату,

- препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ ОШ “Петар Кочић” Сјенина Ријека ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Све учеснике конкурса школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ “Петар Кочић” Сјенина Ријека, 74212 Сјенина са назнаком “Пријава за избор директора школе.”

***********

ЈУ ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА” ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 10

74 400 ДЕРВЕНТА

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе – радник са искуством на одређено вријеме до повратака радника са породиљског боловања – 1 извршилац за ПО Горњи Вишњик

2. Наставник/професор разредне наставе - радник са искуством на одређено вријеме до 30.6.2019. год – 1 извршилац за продужени боравак

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16), посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17) и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон, списком приложене документације, кандидати треба да приложе сљедећа документа:

−Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одређеној области,

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

− Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

− Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

− Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

− Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

−Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Тестирање кандидата обавиће се 24.9.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Интервју кандидата обавиће се 25.9.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Никола Тесла”

Трг ослобођења 10, 74400 Дервента

Са назнаком – пријава на оглас, не отварати -

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ ОШ “ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ” ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Јеврем Станковић”  Чечава, Теслић

I – Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић расписује јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III – Мандат

Директор ЈУ Основне школе “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић се бира на период од 4 (четири) године. Мандат се рачуна од дана ступања на дужност.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Министарство просвјете и културе доставља школском одбору одлуку Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Школски одбор писаним путем обавјештава све учеснике конкурса о одлуци Владе о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке. 

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић, може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и то:

1. Општи услови:

      1) да има општу здравствену способност за рад,

      2) да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

      3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

      1) да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

      2) да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

      3) да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      На мјесто директора школе могу конкурисати и лица из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18).

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

1) Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију који прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

2) Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

3) Извод из матичне књиге рођених,

4) Увјерење о држављанству,

5) Диплому о завршеној стручној спреми,

6) Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

7) Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

8) Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

9) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

10) Препоруке ранијег послодавца или наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

11) Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату, 

12) Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису-копији  у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Јеврем Станковић” Чечава, Теслић бр. 775, 74274 Чечава, општина Теслић, са назнаком “За јавни конкурс за избор и именовање директора”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

VII Напомена

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана