ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.06. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.06. 2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

************

*************

ЈУ ОШ “СТЕВАН НЕМАЊА”

ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

Расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Стеван Немања Драгаљевац Горњи

 

 

ОПШТИ и посебни услови за пријем у радни однос

 

За директора Јавне установе Основне школе “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:  

1. Општи услови: - да има општу здравствену способност за рад, - да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске, - да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” број 44/17 и 31/18). - има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става, - није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.  3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

 

Потребна документација  Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:              

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом, - Извод из матичне књиге рођених, - Увјерење о држављанству,  -  Диплому о завршеној стручној спреми, - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе, - Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност, - Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, - Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату, - Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен, - Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду, - Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: Јавна установа Основна школа “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи, 76 323 Драгаљевац са назнаком

- Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Стеван Немања” Драгаљевац Горњи

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Стеван Немања”, Драгаљевац Горњи у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана