ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 12.09. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 12.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛАМИХАЈЛО ПУПИН

БИЈЕЉИНА

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник саобраћајне групе предмета, друмски смјер, 18 часова, неодређено вријеме, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац.

 Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, издато од надлежне здравствене установе,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.   

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,   

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, а које садржи податке о врсти посла, степен стручне спреме и дужине оствареног радног стажа по врсти посла,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Изузетно, право учешћа на конкурс имају лица из члана 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр.41/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе - Рачанска улица дана, 25.9.2018. године (уторак) у 10 сати.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа се достављају уз пријаву.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком “конкурс за наставника саобраћаја” лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа “Михајло Пупин” Бијељина, Рачанска бб. 

**************

                                                                                    

ЈУ ОШДВОРОВИДВОРОВИ - БИЈЕЉИНА

Расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник српског језика – 12 часова норме седмично, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на неодређено вријеме, извршилац ........................ 1

2. Наставник њемачког језика – 2 часа норме седмично, лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно – образовном процесу, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године извршилац ........................ 1

Уз пријаву на конкурс са краћом биографијом која мора бити потписана, кандидат прилаже сљедећа документа:

Општи услови

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених, (не старијим од 1.10.2011. године, односно од почетка издавања извода са трајним роком важења), или овјереном копијом личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена (увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити по службеној дужности, а прије заснивања радног односа).

        Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

Посебни услови

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,  (дипломе одговарајуће стручне спреме које нису издате у БиХ и Републици Србији или на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992 . године морају бити нострификоване),

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

- на радном мјесту у васпитно-образовној установи које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом односно са оствареним радним стажом у васпитно-образовном раду, као верификован                                                                                  

- на радном мјесту у школи на другим пословима од оних који се траже конкурсом, а који одговарају стручној спреми која се тражи овим конкурсом                                                           

- на радном мјесту ван васпитно-образовне установе, а који одговарају стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом или као неверификовани радник,

 Из увјерења треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме,

 Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:                                  

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања

Кандидати пријаве на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, достављају на адресу школе: ЈУ Основна школа “Дворови” Дворови, Карађорђева број 111, 76311 Дворови, са назнаком “Комисија за избор радника” или лично доноси у секретаријат школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати телефонски на интервјуу и тест и уколико се не појаве на интервјуу и тесту сматраће се да су одустали од конкурса.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна, неовјерена, застарјела и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање, јер не испуњавају услове конкурса.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у сљедећим терминима:

- Тестирање и интервју кандидата за радно мјесто наставника српског језика ће се обавити 25.9.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама школе;

- Тестирање и интервју кандидата за радно мјесто наставника њемачког језика ће се обавити 25.09.2018. године, са почетком у 13 часова у просторијама школе;

Избор радника ће се извршити након интервјуа и теста са члановима комисије и бодовања.

*************

АДТЕХНИЧКИ РЕМОНТ

БРАТУНАЦ

објављује:

                                                       

                    

ЈАВНИ КОНКУРС

За попуњавање упражњених радних мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт АД “ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ” Братунац, Пословна јединица “TRB TECH” Бијељина

I

Акционарско друштво за производњу и ремонт “ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ”АД Братунац, Пословна јединица “TRB TECH” Бијељина врши пријем више кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

   1. Директор финансијске и књиговодствене службе (1 извршилац)

   2. Руководилац ХР службе (1 извршилац)

   3. Инжењер – конструктор (више извршилаца)

   4. Секретар – пословни асистент (1 извршилац)

   5. КВ/ВК бравари (више извршилаца)

   6. Вариоци (више извршилаца)

II

Кандидати који се пријављују на оглас за попуњавање упражњених радних мјеста морају да испуњавају сљедеће услове:

Општи услови:

- Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

- Да је пунољетан,

- Да има општу здравствену способност,

- Да се против њега не води кривични поступак,

Посебни услови:

За кандидате под редним бројем 1.

- Директор финансијске и књиговодствене службе   

- Квалификације :

- ВСС економског смјера

- Минимално 3 године радног искуства на истим или сличним пословима пожељно у финансијском сектору или ревизији

- Активно знање енглеског језика (Б-1, Б,2)

- Познавање рада на рачунару Office пацкет

- Одговорности:

- одговара за послове радног мјеста,

- организује тачно и ажурно вршење обрачуна плата, пореза и доприноса, попуњавање мјесечних пријава за порезе и доприносе и усаглашавање наших обрачунских стања са стањима код надлежних институција (Пореска управа РС, Фонд ПИО и сл…),

- организује тачно и ажурно вршење обрачуна других примања по основу закона и уговору о раду, вођење разних евиденција и израду разних потврда радницима,

- организује обуставе на примања радника по разним основама,

- организује правилно и тачно вођење благајничког пословања, пријема и предаје пазара и одржавање благајничког максимума у законским оквирима,

- организује законито и правилно успостављање и контролисање уплата и исплата са жиро рачуна, готовинских уплата и исплата,

- организује свакодневно закључивање благајничког дневника и утврђивање стања новца у каси,

- организује израду планова и анализа и израду финансијских и књиговодствених извјештаја,

- организује израду и реализацију планова потребних новчаних средстава, предлаже прибављање новчаних средстава и капитала, располагање новчаним средствима и прати прилив и одлив новчаних средстава,

- организује фактурисање потраживања, ликвидирање улазно-излазне материјалне, комерцијалне и финансијске документације и надзор рационалности коришћења средстава,

- организује наплату потраживања, плаћање обавеза и праћење и кретање каматних стопа,

- организује послове утврђивања, расподјеле, евентуалне исплате добити и вођење потребних евиденција о добити,

- организује и одговара за ажурно и тачно вођење пословне документације и припрему података за благовремену израду прописаних извјештаја,

- организује и одговара за тачну и уредну контролу и књижење књиговодствених исправа према насталим пословним промјенама, а у складу са одредбама прописаног контног оквира и аналитичког и контног плана,

- организује и одговара тачно и благовремено усклађивање свих аналитичких евиденција са евиденцијама у главној књизи, ако се ове евиденције воде у оквиру књиговодства, у посебним пословним књигама или код руковаоца материјалних вриједности (код економа, магационера пословође…)

- организује и одговара за тачно давање појединих података из књиговодства руководиоцу Сектора,

- одговара за тачно и благовремено обављање других послова из дјелокруга књиговодства, из описа послова и радних задатака утврђених у акту о унутрашњој организацији и систематизацији, (код економа, магационера пословође…)

- предлаже и организује правовремену припрему годишњег пописа средстава и извора средстава,

- организује и одговара за преузимање законито и правилно ликвидирање улазне и излазне финансијске и остале књиговодствене документације,

- организује и одговара за правилан и тачан унос података у апликацијама финансијског пословања по трансакцијама пословних догађаја,

- организује и одговара за тачно и ажурно вршење обрачуна плата, пореза и доприноса,

- организује правилан обрачун и вођење евиденције и плаћања ПДВ-а,

- организује и одговара за уредно, ажурно и тачно вођење помоћних евиденција из дјелокруга свог радног мјеста,

- организује и одговара за тачно и благовремено састављање одређених прегледа (извода) из дјелокруга свог радног мјеста,

- обавезан је примјењивати систем управљања квалитетом у домену послова које обавља,

- за свој рад одговара руководиоцу Сектора.

- обавља и остале задатке по налогу руководиоца Сектора из домена дјелатности Друштва,

 За кандидате под редним бројем 2.

- Руководилац ХР службе

- Квалификације:

- ВСС друштвеног смјера 

- Минимално 3 године радног искуства на истим или сличним пословима

- Активно знање енглеског језика (Б-1, Б,2)

- Познавање рада на рачунару Officeе пацкет

- Висок ниво организације

- Способност брзог уочавања

- Интуитивно размишљање

- Одговорности :

- Организује припремање документације за јавни оглас-конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста и доставља на објављивање;

- спроводи процес регрутације и селекције;

- одобрава  уговоре о раду, понуде и анексе уговора код распоређивања запослених и запошљавања нових радника;

- даје налог Правној служби да изради акте из претходне тачке;

- врши оцјењивање запослених и њихових потенцијала;

- прати радне учинке запослених радника, одређује нивое њихових плата, предлаже кажњавање и награђивање, у складу са Законом о раду и општим актима Друштва;

- одобрава планове и програме за обучавање и оспособљавање запослених, семинаре, едукације, курсеве и тренинге за оспособљавање запослених радника;

- прати и провјерава вођење евиденција и база података запослених у Друштву и њихово ажурирање;

- одобрава све потребне информације и потврде (из области радних односа) за запослене, рјешења о годишњим одморима, плаћеним и неплаћеним одсуствима, породиљском одсуству;

- прати одсутност радника по основу привремене неспособности за рад (боловања) и предлаже мјере за спречавање злоупотребе боловања као и мјере за његово смањење;

- контролише евиденције радног времена других сектора и служби ради обрачуна зарада;

- брине о нивоу задовољства запослених, идентификује области које захтијевају побољшање те предлаже мјере за побољшање;

- одобрава отпуштања, пензионисања, добровољна напуштања Друштва и напуштања из осталих разлога;

- сарађује са надлежним бироом рада и другим институцијама, агенцијама и предузећима за привремено уступање запослених и агенцијама за физичко обезбјеђење лица и објеката,

- на основу овлаштења генералног директора доноси одлуку о дисциплинској и материјалној одговорности,

- обавезан је примјењивати систем управљања квалитетом у домену послова које обавља

- за свој рад одговара руководиоцу пословне јединице,

- обавља и друге послове по налогу руководиоца пословне јединице из домена дјелатности Друштва.

За кандидате под редним бројем 3.

- Инжењер - конструктор

- Квалификације:

- Дипломирани инжењер машинства ВСС машински факултет (смјер производно машинство),

- Степен стручне спреме: VIII/X

- Обавезно радно искуство на 2D, 3S моделима, Cam/Cad

- Страни језици: Енглески језик (Б1-Б2 ниво).

- Познавање рада у програмима: Solidworks, AutoCad, Inventor

- Одговорности:

- Одговара за послове радног мјеста,

- анализира радне задатке и упутстава за рад,

- припрема и креира приједлоге за понуду,

- пројектује и конструише све врсте машинских елемената, склопова, алата, средстава за рад и употребу, користи различите националне стандарде, каталоге свјетских произвођача,

- даје оптимална конструктивна рјешења са аспекта: функције, квалитета, сигурности, могућности израде, цијене,…итд.,

- израђује и потписује сложену констртуктивно-техничку документацију,

- анализира, рјешава и предлаже рјешења за специфичне захтјеве клијената,

- опрема радне налоге конструктивном документацијом,

- усаглашава и рјешава материјалну и конструктивну проблематику са водећим конструктором

- усаглашава и рјешава материјалну и конструктивну проблематику са извршиоцима послова,

- развија и усавршава перформансе постојећих конструкционих рјешења и врши њене измјене кроз дефинисане процедуре,

- техничка сарадња и консултације са релевантним едукативним, истраживачко-развојним институцијама, организацијама као и експертима из области дјелатности Друштва,

- извјештава о спроведеним активностима шефа Службе,

- обавезан је примјењивати систем управљања квалитетом у домену послова које обавља,

- за свој рад одговара шефу Одјељења,

- обавља и друге послове по налогу шефа Одјељења из домена дјелатности Друштва.

За кандидате под редним бројем 4.

- Секретар - пословни асистент

- Квалификације:

- ВСС друштвеног смјера 

- Минимално 3 године радног искуства на истим или сличним пословима

- Активно знање енглеског језика (Б-1, Б,2)

- Познавање рада на рачунару Officeе пацкет

- Висок ниво организације

- Одговорности:

- Организација, администрација и вођење бриге о дневним активностима, календару руководиоца пословне јединице (састанцима, путовањима и сл.),

-  Подршка руководиоцу пословне јединице у организационим пројектима и управљању пројектима у канцеларији и на путовањима (терену),

- Административна подршка руководиоцу пословне јединице у припреми свих врста извјештаја,

- Вођење записника и евиденција за потребе пословне јединице и руководиоца пословне јединице,

- Комуникација са спољним сарадницима и партнерима,

- Вођење разних евиденција за потребе компаније и руководиоца пословне јединице,

- Други канцеларијско-административни послови зависно од потреба пословања,

- Рад на пословима припреме потребне документације, превођењу, архивирању и сортирању исте,

- Састављање дневних, седмичних и мјесечних записника о учињеним пословима.

- обавља и друге послове по налогу руководиоца пословне јединице из домена дјелатности предузећа.

- за свој рад одговара руководиоцу пословне јединице,

За кандидате под редним бројем 5 и 6.

- КВ/ВК бравар – варилац

- Квалификације:

- III/IV/V степен машинске струке

- обавезно радно искуство на истим или сличним пословима

- одговара за послове радног мјеста,

- анализира контруктивно-технолошку документацију и упутстава за рад,

- рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме,

- адекватно користи све врсте материјала који се користе при изради металних конструкција,

- рационално и адекватно употребљава одговарајуће резне, стезне, мјерне, ручне алате и приборе који се користе за обликовање, монтажу и демонтажу склопова, конструкција,.…,итд.,

- кроји, исјеца, просијеца и обликује материјале који се користе при изради металних конструкција (ручно и машински),

- изводи чврсто везивање позиција заваривањем (електролучно и ЦО2 заваривање), лемљењем и растављиво везивање позиција (завртњи, заковице, чивије,…,итд.),

- планира, припрема, изводи провјеру квалитета извршене операције,

- у току извођења захвата и операције, сарађује и комуницира са сарадницима у Радионици, Службом испитивања и Службом контроле производње,

- одговара за квалитет извршених задатака,

- обавља и друге послове у оквиру свог рада,

- извјештава о спроведеним активностима пословођу Радионице,

- обавезан је примјењивати систем управљања квалитетом у домену послова које обавља.

- за свој рад одговара шефу Радионице

- обавља и друге послове по налогу шефа Радионице из домена дјелатности Друштва.

                                                                                                                                                                                                                                              Додатна знања и вјештине

- За кандидате под редним бројем 1, 2, 3, 4,

- Висок ниво организације

- Способност брзог уочавања

- Интуитивно размишљање

- Добра координација

- Сарадња са пројектантима, производњом, (бр;3)

- Упорност, постављање високих циљева, самопоуздање,

- Искуство и знање у техничко-конструкционом-технолошком смислу (бр;3)

- Добре комуникативне способности

III

 Потребна документација:

- Радна биографија (CV)

- Диплома завршене школе

- Доказ о радном искуству

- Сертификат, диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

IV

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу доставити путем поште, сајта фирме или имејл:

Адреса: Улица Подградачка 11, Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

Е-mail: zeljko.pantelic@trb.ba или путем сајта  www.trb.ba (опција career)

Контакт особа: Жељко Пантелић, дипл. правник

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана