ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20.03. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 20.02. 2019. године.

 

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

********

*************

 

“МИКРО КЛИМА” ДОО ЧЕЛИНАЦ

Младена Стојановића бр. 30А

Тел: 051/551-517

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Фирми “Микро клима” д.о.о. Челинац потребни радници за рад на изради и уградњи ролетни и других сјенила на прозоре ….................................. 2 извршиоца

 

Опис радног мјеста:

- Врши израду ролетни и других сјенила на прозоре,

- Израду и уградњу гаражних врата, клима уређаја, комарника,

- Ради и друге послове по наређењу непосредног руководиоца.

 

Потребни услови за пријем у радни однос

 

- Завршена средња школа или занат,

- Посједовање возачке дозволе Б категорије,

- Предност имају кандидати који имају искуство на истим или сличним пословима.

На оглас се могу јавити и кандидати без искуства, а који су спремни да се обуче уз помоћ искусних мајстора.

 

Обезбијеђен топли оброк и плаћени трошкови превоза.

 

Заинтересовани се могу јавити у просторије фирме.

 

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

*********************

 

ЈУ ЦСШ “ПЕТАР КОЧИЋ” СРБАЦ

Адреса: Данка Митровића бр. 5

Тел: 051/740-135

е-mail: ss25@skolers.org

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

1. За директора може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

- да је држављанин БиХ,

- да има општу здравствену способност,

- да се на кандидата не односи члан 9. став 1. Устава БиХ,

- да се против кандидата не води кривични поступак,

- да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- да кандидат не обавља дужност, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса,

- да има завршен први циклус студијског програма стечен након 4 године студија и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из претходне тачке,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе.

2. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама.

3. Директор се именује на период од 4 године

4. Документи које су кандидати дужни приложити уз пријаву:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- љекарско увјерење, не старије од 6 мјесеци,

- овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан 9. став 1. Устава БиХ,

- уверење да се против кандидата не води кривични поступак,

- увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- овјерену изјаву да кандидат не обавља дужност, активности или је на положају који би довели до сукоба интереса предвиђених Законом о спречавању сукоба интереса ,

- овјерену копију дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за самостално обављање васпитно-образовног рада,

- потврду о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи и

- програм рада за мандатни период.

5. Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о избору директора у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве и потребну документацију доставити лично у секретаријат школе или на адресу: ЈУ Центар средњих школа “Петар Кочић” Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

Информације на телефон: 051-740-135

********************

 

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

РАЗБОЈ ЛИЈЕВЧЕ 78429

 

 расписује:

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор/наставник физике, 1 извршилац на непуну радну норму (2 часа), одређено радно вријеме - до повратка радника са боловања или најкасније до 30.6.2019. године, положен стручни испит.

2. Професор/наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме - до повратка радника са боловања, положен стручни испит.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За наведена радна мјеста тражи се висока или виша стручна спрема, са положеним стручним испитом.

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању

Потребна документација

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначене адресе пребивалишта и броја телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. ИМК рођених или овјерену копију личне карте,

3. Љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - наведено школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи, и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3. Увјерење о положеном стручном испиту.

4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

6. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком “за конкурс” доставити на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” Разбој Лијевче бб, 78429.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у листу “Глас Српске”.

*****************************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

 

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1. Наставник математике, 1 извршилац са радним искуством на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, пуна норма;

2. Наставник физике, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019, 14 наставних часова;

 

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу, на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању, имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај”, Улица Моме Видовића бр. 14, 78 420 Србац, Република Српска.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања.

***********************

Прњавор

ЈУ “ГИМНАЗИЈА” ПРЊАВОР

Раде Врањешевић бр. 1

Тел: 051/655-328

е-mail: ss26@skolers.org

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

- Професор физике за 20 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања - приправник

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

За наведено радно мјесто, поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. став 1. тачке 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању, Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији.

Пријем радника врши се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

 

Потребна документа:

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

- увјерење о држављанству РС или БиХ

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Љекарско увјерење о радној способности које је издала надлежна здравствена установа, које не може бити старије од шест мјесеци, доставиће кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

 

Увјерење о неосуђиваности школа ће затражити службеним путем, за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

 

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се тестирање и интервју дана 29.3.2019. године у просторијама ЈУ Гимназија Прњавор, са почетком у 9 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве се могу доставити лично или препорученом поштом на адресу: Јавна установа Гимназија Прњавор, ул. Раде Врањешевић бр. 1, 78430 Прњавор, са назнаком “Пријава на конкурс”.

******************

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” КНЕЖЕВО

Живинице бб,

тел: 051/597-123,

е-mail: os087@skolers.org

 

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 

I - Опис послова:

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе.

За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

 

II. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног кандидата са списка из претходне алинеје.

Мандат директора траје 4 (четири) године од дана ступања на дужност.

 

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава:

 

III - Општи услови:

- има општу здравствену способност за рад,

- је старији од 18 година,

- је држављанин БиХ-РС.

 

IV - Посебни услови:

- има завршен први циклус одговарајућег студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном

васпитању и образовању.

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се

изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични

поступак за дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање

дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- да има предложен програма рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

 

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању услова кандидати су дужни доставити:

- пријаву,

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду,

- увјерење да су држављани БиХ и РС,

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеној стручној спреми,

- потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на

предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће прибавити

службеним путем за све кандидате који су доставили потпуну документацију),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности,

морала, службене дужности, полног интегритета, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ.

Документа се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

VI - Рок за учешће на конкурсу, начин достављања пријаве и обавјештење о резултатима конкурса

Рок за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања конкурса.

Кандидати који буду учествовали на конкурсу биће писмено обавијештени о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема рјешења Владе Републике Српске о избору и именовању директора.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити у затвореној коверти са назнаком “Конкурс

за директора” на адресу: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево. Достављену документацију школа неће враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен петнаест дана од дана објављивања.

************

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ГРАДИШКА

Видовданска 58

Тел: 051/813-385

е-mail: ss17@skolers.org

 

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Средње стручне и техничке школе Градишка расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

Мандат из претходне алинеје се рачуна од дана ступања на дужност. Предложени кандидат може да ступи на дужност након што добије сагласности од ресорног министра или након што протекне рок од тридесет дана у којем року је министар дужан одлучити о предложеном кандидату.

Након избора директор школе мора проћи обавезну едукацију по програму који прописује министар.

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе, те Правилником о раду.

V - Услови за учешће на конкурсу

За директора школе може бити изабрано лице које испуњава сљедеће услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

2. Посебни услови

- да има завршен први циклус студијског програма у трајању од најмање четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у којој конкурише.

Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI - Сукоб интереса

Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти РС.

VII - Потребна документација

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству,

3. Доказ о стеченој стручној спреми или еквиваленту,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Потврда, односно увјерење којим доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци)

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата по инструкцији Министарства просвјете и културе,

8. Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

9. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату.

10. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

 

Сва документа која кандидати прилажу уз пријаву на конкурс морају бити оригинали или овјерене копије, и неће се враћати кандидатима.

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

VIII - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска бр. 58, 78400 Градишка, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Средња стручна и техничка школа, Градишка (НЕ ОТВАРАТИ). Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања кандидата.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и БиХ, путем Завода за запошљавање Републике Српске. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Обавеза Школског одбора је да уз захтјев за давање сагласности министру достави све благовремене и потпуне пријаве са комплетном документацијом, у року од осам дана од дана сачињавања приједлога.

IX - Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

 

***************

 

 

DDC MLS ДОО

Браће Подгорника бб,

78000 БАЊА ЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем

у радни однос на позицију:

 

- Администратор за обраду царинских докумената за холандски језик

 

Број извршилаца: 60

 

Рад на: одређено вријеме:

Мјесто рада/регија: Бањалука

 

Опис радног мјеста: 

Организовање плаћања, пореза и царина на пошиљке. Припрема и обрада документације о увозу и извозу у складу са царинским прописима, законима и процедурама.

Пратити пошиљке кроз процес царињења па све до клијентове дестинације.

Обрачун царине и трошкова пошиљке.

Бити у току са промјенама у законима или прописима о увозу и извозу читајући актуелну литературе, развијати интеракцију са колегама.

Затражити или израдити потребну документацију о увозу, као што су царинске фактуре, потврде о поријеклу и документе о контроли терета.

Пратити стопе царина и пореза на робу која се увози, а на темељу савезних тарифа и трошкова.

Подносити захтјеве за тарифне концесије или поврат царине.

Припремати документацију за пошиљаоце који могу поднијети жалбу на царину.

Припремати документацију о усклађености.

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Имате искуство у коришћењу Microsoft Office Tools (Wordи Excel)

Имате искуство у читању и разумијевању документације написане на енглеском језику

Одлично познајете холандски језик у говору и писању

Посједујете минимално диплому о завршеној средњој стручној школи

Имате одличне комуникационе вјештине

Имате способност брзог прилагођавања међународном тиму

Можете радити у складу са високим стандардима компаније

Способни сте радити у ужурбаном окружењу

Разумијете повјерљивост података

Можете радити у двије смјене

 

Датум објаве: 12.03.2019.                               Датум истека: 12.04.2019.

Незапослена лица пријаве на оглас шаљу на наведени е-mail: posao@ddcce.ba.

***********

ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО БАЊАЛУКА

д.о.о. Бањалука,

Трг Републике Српске 8/XIII,

78 000 Бањалука

 расписује:

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

“Интегра Инжењеринг” д.о.о. Бањалука прима у радни однос:

1. Дипломирани инж. електротехнике.................................. 1 извршилац

 

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1.  да је држављанин РС, односно БиХ,

2.  да има општу здравствену способност.

 

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршен електротехнички факултет, висока стручна спрема, VII степен,

2. познавање рада на рачунару – обавезно познавање програма Auto Cad,

3. познавање енглеског језика.

 

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном образовању.

 

 

V Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на сајту привредног друштва “Интегра Инжењеринг” д.о.о. Бањалука.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу послодавца или

еmail: milica.trninic@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

************

“ТРИ БЕСТ”

д.о.о., Рамићи бб, Бањалука,

предузеће за пројектовање, производњу, услуге, трговину и заступање, бави се пројектовањем, производњом, монтажом и сервисом лифтова у области металске индустрије, због проширења својих активности у Босни и Херцеговини,

 расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос:

1. Монтажер лифтова – 2 извршиоца

 

2. Опис радног мјеста

- Обавља послове монтаже лифтова на подручју БиХ, уз обавезно планирање и извјештавање о урађеном;

- Свакодневно обавља све предрадње за припрему радног мјеста (припрема и постављање алата)

- На основу техничке документације обавља послове на инсталирању машина и уређаја,

- Врши поправак машина и уређаја

- Обавља послове према процедурама и упутствима и по налогу непосредног руководиоца.

 

3. Општи услови

-  Средња стручна спрема, смјер електро (III илии IV – степен),

-  1 година радног искуства на истим или сличним пословима;

-  возачка дозвола

 

4. Посебни услови:

- Самосталност у раду, самоиницијативност, организационе способности;

Нудимо Вам:

- Радни однос на одређено вријеме

Рок трајања огласа – 15 дана

Начин пријаве кандидата: Заинтересовани кандидати који испуњавању горе наведене услове могу своје Пријаве/Биографије послати на е-mail: mirela@tribestbl.com, путем поште на адресу  предузећа.

За све додатне информације можете нас контактирати на број тел. 051/394-076.

***************

НОВИ ЈЕЛШИНГРАД ДОО

Бранка Пердува 10А

78000 Бањалука

расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

 

1. Заваривач                                                                                             5  извршилаца

2. Бравар                                                                                                    5  извршилаца

 

 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне  услове и то:

 

1. КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

2. КВ или ВКВ са и без искуства

 

Рок за подношење пријаве је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити  на е-mail:

info@novijelsingrad.com или на адресу:

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува  10А, 78 000 Бањалука.

 

**************

ТВОРНИЦА ОБУЋЕ “БЕМА” ДОО БАЊАЛУКА

Војводе Пере Креце  13

051 466 516, bema@blic.net

Објављује сљедећи

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос:

 

1. Радници у производњи обуће - 100 извршилаца

 

Услови за заснивање радног односа:

1. Обућар или било које друго занимање, као и радници без занимања – основна школа

 

Пријаве се могу поднијети сваким радним даном од 7 до 19 часова на портирници Друштва, улица Војводе Пере Креце 13 (задња станица – окретиште аутобуса број 13 у Обилићеву).

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

*********

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊАЛУКА

Ул. Пољоканов пут бб

78000 Бањалука

 расписује 

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

I  Расписује се конкурс за пријем радника у радни однос на одређено вријеме како слиједи:

 

1. Наставник практичне наставе у струци остале дјелатности за занимање фризер – непуна норма од 17 часова практичне наставе, 1 извршилац – лице са радним искуством, на одређено вријеме ради замјене привремено одсутног радника до његовог повратка а најкасније до 30.6.2019. године.

 

II   Општи и посебни услови:

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим општих услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане чланом 104. став 1) Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама

 

Пријем радника ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи

Критеријуми за бодовање кандидата:

 

- просјек оцјена који је кандидат остварио током школовања,

- вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен, након стицања одговарајуће стручне спреме,

- резултати остварени на тесту и интервјуу и

- дужина радног стажа.

 

У складу са одредбама чл. 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи уз пријаву на конкурс потписану од стране кандидата у којој се мора навести контакт телефон, кандидати су за радно мјесто под тачком 1. дужни приложити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију свједочанства, у којем је наведено једно од сљедећих стручних звања: фризер - специјалиста пети степен или струковни козметичар - естетичар;

- увјерење образовне установе о просјеку оцјена током школовања за горе наведено занимање уколико у свједочанству не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу; 

- извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- увјерење о држављанству;

- увјерење издато од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом;

- увјерење ранијег послодавца о радном стажу, које садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, такво радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

 

Право учешћа на конкурсу у складу са чланом 104. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању изузетно имају и лица која испуњавају све остале услове прописане овим Законом, а стекла су радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, о чему су као доказ дужни доставити увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање 12 мјесеци.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидат који буде изабран по конкурсу, прије заснивања радног односа ће доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци.

 

Увјерење о неосуђиваности ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука ће затражити од надлежних органа након што кандидат буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа.

 

III   У складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију обавиће се дана, 2.4.2019. године, у просторијама ЈУ Центар “Заштити ме” Бањалука, на адреси Пољоканов парк бб,  Бањалука, са почетком у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на обављање тестирања и интервјуа, а у случају да се кандидати не појаве на тестирању и интервјуу у напријед наведеном времену, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

IV    Рок за подношење пријава кандидата је осам (8) дана од дана објављивања.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом предају се на горе наведену адресу  са назнаком “За конкурс”.

***********

“ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА

БАЊАЛУКА

Ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

- Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Дервента  – 2 извршиоца

 

Потребне квалификације:

2. Минимално  ССС

3. Радно искуство у трговини/малопродаји

4. Пожељно познавање рада на рачунару (“МЦ office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

1. Копију извода из матичне књиге рођених

2. Копију увјерења о држављанству

3. Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су  пријављени и да су незапослена лица.

 

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

 

Молбе доставити на горе наведену адресу:

За оглас трговац у киоску

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*************

“ГЛАС СРПСКИ-ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

- Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја: Бањалука, Приједор, Градишка, Бијељина, Источно Ново Сарајево, Прњавор, Добој, Дервента, Лакташи, Нови Град, Козарска Дубица, Мркоњић Град, Брод, Челинац, Котор Варош, Костајница, Теслић и Кнежево

 

 

Потребне квалификације:

1. Минимално  ССС

2. Радно искуство у трговини/малопродаји

3. Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

1. Копију извода из матичне књиге рођених

2. Копију увјерења о држављанству

3. Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на адресу школе

За оглас трговац у киоску

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**********

 “ГЛАС СРПСКИ - ТРГОВИНА” АД - МИНУТИЦА БАЊАЛУКА,

Ул. Скендера Куленовића бр.93, Бањалука

 

 

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

 

 

Радно мјесто: Трговац у киоску

 

За подручја:       

1. Бањалука – више извршилаца

 

Потребне квалификације:

1. Минимално  ССС

2. Радно искуство у трговини/малопродаји

3. Пожељно познавање рада на рачунару (“МC office”)

 

 

Кандидати су дужни уз молбу доставити сљедећу документацију:      

1. Копију извода из матичне књиге рођених,

2. Копију увјерења о држављанству

3. Копију дипломе о завршеној стручној спреми

 

Предност код запошљавања ће имати кандидати који су пријављени на Бироу за запошљавање па је у ту сврху потребно доставити потврду са Бироа за запошљавање да су пријављени и да су незапослена лица.

 

Све информације о огласу могу се добити на телефоне: 051/249-896, 066/638-638 или путем мејл адресе: draganad@glassrpske.com

 

Молбе доставити на горе наведену адресу:

За оглас трговац у киоску

 

Оглас остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**********

“ТОМАТО” СП БАЊАЛУКА

ГУНДУЛИЋЕВА ББ, БАЊАЛУКА

Телефон: 066-523-299

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

 

- Трговац  ……………………………………………………………… 3 извршиоца

 

 

Оглас је отворен до 14.4.2019. године.

 

 

Кандидати се могу пријавити на оглас путем наведених контаката.

 

**********

“ПРИМА ИСГ” ДОО ГРАДИШКА

Партизанска 37А

Тел: 051/825-413

е-mail: prodaja@isg.ba

 

ОГЛАС

за радно мјесто

 

- Радник у производњи и радник у складишту

 

Мјесто рада: Градишка

Број извршилаца: 50 радника у производњи

                             10 радника у складишту

 

Због повећања обима производње Творница тапацираног намјештаја Прима ИСГ д.о.о. Градишка запошљава  раднике у производњи.

Стручна спрема и радно искуство нису услов за запошљавање.

 

Нудимо:

1. Стабилну и редовну зараду,

2. Плаћене путне трошкове и топли оброк,

3. Рад у позитивној радној атмосфери,

4. Прилику за стицање нових знања и усавршавање,

5. Прилику за активно учествовање у раду и развоју компаније кроз лични допринос.

 

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

 

Своју пријаву можете нам послати на еmail: kadrovskasluzba@isg.ba  или лично доставити на адресу ПРИМА ИСГ д.о.о. Градишка, Партизанска 37А, 78400 Градишка.

******************

 

ЈУ “СРЕДЊА СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ГРАДИШКА

Видовданска 58

Тел: 051/813-385

е-mail: ss17@skolers.org

 расписује:

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

 

1. Секретар школе - приправник, 1 извршилац, на неодређено вријеме.

Завршен први циклус студијског програма у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалентом, завршеним правним факултетом.

 

Опис радног мјеста

- Секретар школе без радног искуства - приправник, на неодређено вријеме.

Секретар школе обавља послове утврђене Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о раду, Статутом и другим општим актима школе и за свој рад одговара директору школе. Права и обавезе из радног односа остварује даном ступања на рад, у складу са општим и посебним законима, те важећим колективним уговорима.

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1. Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

2. Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

3. Резултати остварени на интервјуу,

4. Социјални статус.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови за пријем у радни однос:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови за пријем у радни однос:

Уз потписану пријаву,  потребно је доставити  документацију  на основу које се доказује испуњеност општих услова и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова на основу којих се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни да на молби тачно наведу која документа достављају уз пријаву. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена, комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената (не старије од шест мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Интервју утврђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи обавиће се у понедјељак, 1.4.2019. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати који се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком “за конкурс”, слати поштом на адресу ЈУ Средња стручна и техничка школа, Видовданска 58, 78400 Градишка или лично у школи.

Контакт телефон: 051/813-385.

Напомена: Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

***************

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ТУРЈАК

Турјак бб

Телефон: 051/879-051

е-mail: os039@gradiska.com

расписује се

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Професор разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2019. године - пола норме за јутарње чување.

                

   Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника. Право учешћа имају и лица која  испуњавају услове  из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању.

 Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос) потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају лица  која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали  услове у погледу профила и звања наставника.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању, Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи, а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

 

Тестирање и интервју са кандидатима  који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 4.4.2019. године са почетком у 10 часова у просторијама школе .

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић” 78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа  службеним путем за изабраног кандидата.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

***************

 

ЈУ ОМШ “БРАНКО СМИЉАНИЋ”

ГРАДИШКА  78400

М. Стојановића бб

 

 КОНКУРС

 

- Наставник клавира

 

Опис радног мјеста:

Градишка

1. Наставник клавира и корепетиције - 24 часа - 1 извршилац, дипломирани клавириста, приправник, на одређено радно вријеме до 30.6.2019. године.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан,  а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. (Увјерење о неосуђиваности,  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем  прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа).

 

 Уз потписану пријаву на конкурс (са назначеном адресом  пребивалишта и бројем телефона) и документацију којом се доказује испуњавање општих услова, кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

 

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

3) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији

    незапослених лица која траже запослење;

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не  постоје подаци о просјеку оцјена;

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Комисија за пријем радника ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Кандидати су дужни доставити оригинале или  овјерене копије свих докумената  и исти се не враћају.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или поштом на

 адресу школе са назнаком – Пријава на конкурс - на горе наведену адресу:

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а неблаговремене и непотпуне пријаве се неће се узимати у разматрање.

***************

 

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ ДОО ЛАКТАШИ

Карађорђева 44

Телефон: 051/532-256

е-mail: info@termelaktasi.com

 објављује

 

ОГЛАС

 

за заснивање радног односа на одређено вријеме

 

- Конобар ..................................1 извршилац

 

Општи услови које кандидат мора испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу радну и здравствену способност.

 

Посебни услови које кандидат мора испуњавати:

1. ССС – КВ конобар;

2. Елементарна комуникација на енглеском језику;

3. Општа култура понашања и комуникације;

4. Радно искуство у струци - пожељно;

5. Склоност тимском раду и тежња ка постизању високих стандарда квалитета.

 

Посебно напомињемо да у обзир долазе и кандидати са подручја општина Бањалука, Градишка и Србац. Послодавац обезбјеђује топли оброк и исплату накнаде превоза у висини пуне мјесечне карте у јавном превозу.

 

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију “Хотела Сан”, Лакташи, улица Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mail-а terme@termelaktasi.com.

***********

 

“ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ” АД ЛАКТАШИ

Контакт телефон : 051/337-453

е-mail: milica.trninc@integralgrupa.com,

             zeljka.kajkut@integralgrupa.com

 расписује:

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

I

“Интеграл Инжењеринг” а.д. Лакташи прима у радни однос:

1. Возач путничког возила.................................. 1 извршилац

 

II Општи услови

Општи услови које кандидат мора испуњавати су:

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да има општу здравствену способност.

 

III Посебни услови

Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:

1. завршена школа за КВ возача или возача III степена,

2. возачка дозвола Б категорије,

3. најмање 1 година радног искуства на наведеним пословима.

 

IV Потребна документација

Уз пријаву, кандидат прилаже биографију и овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

Општи услови:

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат доставља увјерење о држављанству и родни лист.

Љекарско увјерење надлежне здравствене установе доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Посебни услови:

1. диплома о завршеном образовању,

2. возачка дозвола за тражену категорију возила,

3. остала увјерења која представљају доказе о траженом знању и искуству.

В Рок за подношење пријава

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и на сајту привредног друштва “Интеграл Инжењеринг” а.д. Лакташи.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

“Интеграл Инжењеринг” а.д. Лакташи, Пословна јединица “Интеграл”, Кадровска служба, Трг Републике Српске 8/ЏII, 78 000 Бањалука

еmail: milica.trnininc@integralgrupa.com, zeljka.kajkut@integralgrupa.com

Контакт телефон: 051/337-453 Милица Трнинић, Жељка Кајкут.

 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана