ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.01. 2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
 ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.01. 2019. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 16.01. 2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 16.01. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*************

 

ЈУ  ОШ “СВЕТИ САВА”

Котор Варош, Светосавска 2

тел.: 051/927-220, 051/785-175,

е-mail: os051@skolers.org

 

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Психолог, 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године са положеним стручним испитом

 

 

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 104, 105, 106. Закона о основном васпитању и образовању  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

            Изузетно од услова право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6, Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема , критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи

 

          Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

Општи услови:

- увјерење о држављанству (којим доказује да је држављанин РС, БиХ),

- извод из матичне књиге рођених (који доказује да је пунољетан)

- љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос (којим доказује да је радно способан)

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању)

Посебни услови

- диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима ако кандидат не може прибавити ове документе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

- увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (за кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица)

- увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

        

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили благовремене и потпуне пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

         Кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата комисија неће узети у разматрање.

 

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу:  ЈУ Основна школа “Свети Сава” Светосавска 2, 78 220 Котор Варош са назнаком “за конкурс”.

                  ************                                                                        

                                         

ЈУ ОШ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ТУРЈАК

ТУРЈАК ББ.

Тел : 051/879-051

 расписује се

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Социјални радник - 50% радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања.

  Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос)  потребно је доставити и  документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по важећем Правилнику.

На конкурс доставити:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС и БиХ),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

5. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

6. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица  са радним искуством и положеним стручним испитом,

7. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

9. Увјерење о радном стажу  издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана  породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. Увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије  ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос извршиће се  у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању Правилником  о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата  у основној школи , а у складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, број У-83/14 од 24.2.2016. године.

Интервју и тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се  28.1.2019. године  са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Кандидати се неће  посебно позивати на  интервју и тестирање, у случају непојављивања, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук С. Караџић” 78404 Турјак, Градишка, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

Љекарско увјерење којим кандидат доказује да је радно способан, а које не  може бити старије од  шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа  службеним путем за изабраног кандидата.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса.

*******

ЈУ ОШ ГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ”

ГРАДИШКА ЦЕСТА 55

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЛАКТАШИ

Тел: 051/580-027

 

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

 

1. Професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме - до 31.8.2019,  лице са искуством; - положен стручни испит

 

 

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је  држављани  РС односно БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у  којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. Увјерење о положеном стручном испиту,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о дужини  радног стажа.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који су доставили благовремене и потпуне пријаве биће писаним путем  обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа, а ако се не појаве на тестирању и  интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Георгиос  А. Папандреу” Александровац, Ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац , у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

************

 

ЈУ ГИМНАЗИЈА ГРАДИШКА

ПЕТРА МИСИМОВИЋА 3А

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Гимназије, Градишка

 

Опис радног мјеста

I - Предмет

          Школски одбор ЈУ Гимназије у Градишци  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II – Опис послова

          Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених: законом којим се уређује систем јавних служби, Законом  о средњем образовању и васпитању и Статутом школе.

III - Мандат

    Директора школе именује Влада на приједлог министра. Мандат директора траје 4 године и почиње од момента ступања на дужност.

 

IV - Статус

Директор школе заснива радни однос и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом школе те Правилником о раду.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

V - Услови  конкурса

За директора може бити изабрано лице које испуњава  сљедеће услове:

1. Општи услови:

- Да је држављанин БиХ

- Да је пунољетан

- Да је здравствено способан за вршење послова на наведеном радном мјесту.

2. Посебни услови:

- Да има завршен  најмање први циклус  студија у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитног рада школе,

- Да испуњава услове за радно мјесто наставника и стручног сарадника у школи у

којој конкурише.

VI - Потребна документација:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству;

3. Диплому о завршеној стручној спреми:

4. Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Потврду односно увјерење  којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају  у школи након стицања дипломе;

6. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој  способности за рад са ученицима(не старије од 6 мјесеци)

7. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће тражити службеним путем за изабраног кандидата по инструкцији Министарства просвјете и културе,

8. Увјерење да се против њега не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

9. Приједлог програма рада директора  у наредном четворогодишњем мандату,

10. Препоруку  ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

11. Кратку  биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Сва документа  која кандидати прилажу уз пријаву на конкурс морају  бити  оригинали или овјерене копије и  неће се враћати кандидатима.

Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру  документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

VII-  Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Гимназија, Ул. Петра Мисимовића 3А,  Градишка, са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Гимназије, Градишка  (НЕ ОТВАРАТИ). Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања  кандидата.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

 

***********

ЈУ ШКОЛА  УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ БАЊАЛУКА

 ул. Николе Пашића 11А

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста наставника

 

- Професор математике - 1 извршилац, приправник,  на неодређено вријеме, непуна норма - 10 часова наставе.

 

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и  услове прописане одредбом  члана 104.  став 1. тачке 1. и 2. Закона о средњем образовању и васпитању  и  Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

 

Кандидати  су дужни   приложити сљедећу документацију:

Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон;

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

-  Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

-  Увјерење о држављанству РС и БиХ;

-  Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко –инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

-  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 22.1.2019. године (уторак) у 10 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу  школе:

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

**********

 

ДРУШТВО “РИБЊАК ЈАЊ” ДОО БАЊАЛУКА

Војводе Уроша Дреновића 105, Бањалука

051/413-534

 

С обзиром на повећан обим посла имамо потребу за пријем 6 радника у Погон за прераду рибе у стални радни однос. Процес рада се обавља у 2 смјене.

 

 

КОНКУРС

 

за радно мјесто радник у погону за прераду рибе

 

Радник би обављао сљедеће послове и дужности:

    • чишћење рибе

    • филетирање рибе

    • паковање рибе

    • одржавање хигијене свог радног простора

 

Потребни услови и вјештине:

    • НК или КВ (III или IV степен) (м/ж)                     

    • прецизност, спретност и брзина у раду               

    • педантност и уредност

    • систематичност и одговорност

    • добро здравље и физичка спремност         

    • оријентисаност ка тиму

 

Оглас остаје отворен до 10.2.2019. год.

**********

ФРИЗЕРСКИ САЛОН СП ЛОРЕНА”

Хајдук Вељка 68, Лазарево

Телефон:  065-696-598

Расписује

 

ОГЛАС

за рад

на одређено вријеме:

 

 

 

- Мушко/женски фризер ……………………………………………….1 извршилац

 

 

Пожељно радно искуство.

 

Мјесто рада : Бањалука

 

Оглас остаје отворен до 30.1.2019. године.

 

Кандидати се могу пријавити на оглас путем телефона 065-696-598.

 

********

 

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БАЊАЛУКА

Краља Алфонса XIII/34, Бањалука

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

 

Опис радног мјеста

 

1. Професор српског језика - на одређено вријеме на период од годину дана ...........1 извршилац без искуства (приправник) – 6 часова

Услови: професор српског језика и књижевности, професор италијанског језика и књижевности и српског језика и књижевности, професор руског и српског језика и књижевности и дипломирани филолог - србиста.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3.   Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама .

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи .

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс  за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати  су дужни  приложити:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

2) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) Извод из матичне књиге рођених;

4) Увјерење о држављанству;

5) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9) Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

10) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се  дана  29.1.2019. године у  10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса ЏIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***********

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 116,

78000 Бања Лука

 

расписује

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом – дјеце погинулих бораца ВРС у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом по Програму подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника - дјеце погинулих бораца:

1. Професор енглеског језика - један извршилац

2. Професор разредне наставе - један извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем  у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

           Право учешћа на конкурсу имају лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Бранко Радичевић” Бањалука; Булевар војводе Степе Степановића 116, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

                      

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊА ЛУКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи града Бањалука

 

I

           У Градску управу града Бањалука прима се у радни однос на неодређено вријеме, у статусу службеника:

 

у Одјељењу за финансије:

1. Самостални стручни сарадник за књиговодствене послове.....1 извршилац

 

у Одјељењу за комуналне послове:

2. Шеф Одсјека за послове заједничке комуналне потрошње и заштиту животне средине.................................................................................1 извршилац

 

                  у Кабинет градоначелника:

3. Самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника..................................................................................1 извршилац

 

II – Опис послова 

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за књиговодствене послове

 

Обавља сљедеће послове:     

 

-  врши контролу и унос података са образаца за трезорско пословање у помоћне и у Главну књигу трезора за потрошачке јединице Градске управе и контролисане буџетске кориснике;

- израђује ИОС-е и усаглашава стање обавеза и потраживања са пословним партнерима;

- врши тромјесечно усаглашавање књиговодственог стања у Главној књизи трезора са стањем из помоћних књига и евиденција Градске управе;

- врши тромјесечно усаглашавање књиговодственог стања у Главној књизи трезора са буџетским корисницима, односно потрошачким јединицама;

- ради на припреми за израду периодичних и годишњих финансијских извјештаја и консолидованих периодичних и годишњих финансијских извјештаја града;

- врши ажурирање књижења по датумима, мјесецу и години;

- попуњава Образац бр. 3 - Група налога за књижење за унос података о финансијским трансакцијама које нису обухваћене Обрасцем бр. 2 и Обрасцем бр. 5, а односи се на сљедеће пословне промјене: почетно стање, спољни дуг, нефинансијску имовину, амортизацију, ревалоризацију, благајничко пословање, обрачун ПДВ-а, излазне рачуне, донације, исправке грешака у књижењу, пореска потраживања која су у надлежности ПУРС, која се књиже у главној књизи трезора града и остала књижења;

- припрема прегледе обавеза и потраживања за потребе пописа и извјештај о резултатима усаглашавања стања са пословним партнерима;

-  врши контролу унесених промјена на контима класе од 0 до 9;

-  обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека, начелника Одјељења и градоначелника;

-  за свој рад одговоран је шефу Одсјека и начелнику Одјељења.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

 

Опис послова које обавља шеф Одсјека за послове заједничке комуналне потрошње и заштиту животне средине

 

Обавља сљедеће послове:     

 

- руководи одсјеком за послове заједничке комуналне потрошње и заштиту животне средине,

- непосредно припрема  организује и контролише извршење послова из дјелокруга рада Одсјека,

- усклађује рад Одсјека са другим одсјецима у Одјељењу и у Градској управи у погледу пословне кореспонденције,

- усклађује рад Одсјека са другим надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,

- непосредно учествује у извршавању послова Одсјека и о томе извјештава начелника Одјељења,

- израђује огледне примјерке појединачних аката Одсјека и учествује у изради општих аката Одјељења,

- контролише рад радника у Одсјеку,

- предузима мјере за одржавање радне дисциплине и о томе извјештава начелника Одјељења,

- израђује план и програм рада Одсјека  и подноси извјештај о раду Одсјека начелнику Одјељења,

- даје оперативне задатке запосленима у Одсјеку  и прати њихово извршење,

- прати извршавање послова из области јавне хигијене, зеленила, заштите животне средине  и послова везаних за комуналну опрему, учествује у раду стручних комисија, припрема техничке податке за нацрте рјешења/закључака којима се захтјев подносиоца одбацује/одбија, односно присуствује расправама ради давања стручног мишљења,

- даје стручна мишљења  те учествује у припреми анализа  информација и програма из своје надлежности,

-  учествује у изради тендерске документације за јавне набавке.

-  за свој рад одговоран је  начелнику Одјељења.

Статус радног мјеста: службеник друге категорије.

 

 

Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника

 

     Обавља сљедеће послове:

 

- непосредно припрема Годишњи извјештај о раду градоначелника и Градске управе града Бањалука,

- врши пријем странака по налогу градоначелника и шефа Кабинета и припрема информације по обављеном пријему странака,

-  припрема и организује радне састанке за потребе градоначелника и шефа Кабинета, води евиденцију и досије о тим састанцима, обезбјеђује израду записника или забиљешки и прати и одговоран је за реализацију закључака  и договора,

-  припрема информације и анализе за потребе Кабинета градоначелника, по налогу шефа Кабинета и градоначелника,

-  води евиденције о дневним информацијама и другим извјештајима које организационе јединице достављају Кабинету градоначелника,

-  ради на рјешавању службене поште градоначелника и шефа Кабинета и обавља послове кореспонденције за потребе градоначелника и шефа Кабинета,

-  одговоран је за исправност и одржавање средстава рада,

-  обавља и друге послове - по налогу шефа Кабинета и градоначелника,

-  за свој рад, одговоран је шефу Кабинета и градоначелнику.

 

Статус и категорија радног мјеста: службеник пете категорије, трећег звања.

 

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове за пријем у радни однос.

 

III  - Општи услови

 

          Општи услови које мора испуњавати кандидат: 

 

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи јединице локалне самоуправе;

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса;

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  IX став 1. Устава БиХ;

7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у Градској управи, у складу са члановима од 43. до  47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе .

 

 

IVВ - Посебни услови  

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за књиговодствене послове, су:

 

- ВСС – дипломирани економиста, (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен стручни испит за рад у управи;

- познавање рада на рачунару.

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто шеф Одсјека за послове заједничке комуналне потрошње и заштиту животне средине, су:

 

- ВСС - технологија или дипл. инж. шумарства, (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- три (3) године радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен возачки испит “Б” категорије;

- познавање рада на рачунару.

 

 

Посебни услови које мора испуњавати кандидат за радно мјесто самостални стручни сарадник за послове Кабинета градоначелника, су:

 

- ВСС – дипломирани политиколог, (VII степен или први циклус високог образовања са 240 ECTS);

- положен стручни испит за рад у управи;

- једна (1) година радног искуства у траженом степену стручне спреме;

- положен возачки испит “Б” категорије.

 

 

         Кандидати који немају положен стручни испит за рад у управи, могу се примити на рад, с тим да су дужни исти положити у року од шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положе стручни испит за рад у управи у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје им радни однос.

        

  В - Потребна документа

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници града Бањалука, а може се преузети и у Градској управи града Бањалука.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

 

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 

- Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ);

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи;

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса;

4) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. и 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

 

-  Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1) дипломе о завршеном факултету;

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, или изјаве којом се кандидат, који нема положен стручни испит, обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи РС ;

3) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену стручне спреме (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

4) исправе или изјаве да познаје рад на рачунару (за радна мјеста под редним бројевима 1 и 2);

5) изјаву у писаној форми да има положен возачки испит “Б” категорије (за радна мјеста под редним бројевима 2 и 3);

 

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, а тражи се као доказ о испуњавању посебног услова за одређено радно мјесто, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

У случају да кандидат доставља увјерење о дипломирању, уз увјерење доставља и потписано кратко образложење – изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области  високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

 

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,

- увјерење о чињеницама из матичне евиденције надлежне институције за пензијско и инвалидско осигурање, уз достављање потврде која разјашњава шифре занимања из увјерења, тако да се на основу ових доказа може утврдити да ли је кандидат радио на пословима за које се тражи високо образовање и колико дуго, односно да ли посједује тражено радно искуство или

- писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све напријед наведене елементе потврде или увјерења.

 

      Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.  

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Конкурсна комисија ће одбацити закључком.  

 

                                                                           VI

 

        Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса (Конкурсне комисије), дужан је да, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Конкурсне комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фотокопији, увјерење о општој здравственој способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих услова (подтачке 1), 3) и 4)) како слиједи:

 

- да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (чл. IX став 1. Устава БиХ),

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,  и

- да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чл. од 43. до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

          Ако прворангирани кандидат не достави напријед наведене доказе, у прописаном року или ако на основу достављених доказа комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова, и одговарајуће овјерене изјаве.

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

VII

 

Пријаве на јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе, или путем поште, на адресу:

Градска управа града Бањалука – Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, Трг српских владара бр. 1, Бањалука.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о јавном конкурсу је Перишић Остоја, шеф Одсјека за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима, контакт телефон 051/244-573.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова, предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и бораца, како је прописано члановима 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата РС. Да би остварили наведене предности, кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова из чланова 30, 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

 

 

  VIII

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној њеб- страници града Бањалука.

 

   

 ***********

 

 

 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “НОВА ДИ ВРБАС” ДОО БАЊАЛУКА, које се бави производњом намјештаја, расписује

 

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос радника на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме, за рад на пословима:

 

1. Радник у производњи намјештаја

 

Укупно 5 извршилаца.

 

 

Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом,  кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

 

Под 1.:

НК/КВ степен стручне спреме, са или без радног искуства.

 

 

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста, а пријаве доставити на адресу “Нова ДИ Врбас” д.о.о. Бањалука, Браће Пиштељића 4, лично или путем поште.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана