ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 15.08. 2018. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 15.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

ГИЗМО ДОО БАЊАЛУКА

Српских пилота 1

78000 БАЊАЛУКА

КОНКУРС ЗА ПОЗИЦИЈУ

1.       Достављач ……………………2 извршиоца

Опис посла:

•        Превоз и достава робе на краћим дестинацијама,

•        Преузимање и контрола документације која прати робу,

•        Вођење путних налога за возило,

•        Помоћ при утовару и истовару робе,

•        Контрола и обезбјеђивање услова за сигуран рад возила (провјера исправности возила);

•        Поштовање законских регулатива везаних за безбједност учесника у саобраћају.

Услови:

•        Посједовање возачке дозволе Б категорије;

•        Сналажљивост, тачност и одговорност у раду

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити на контакт: 066/046-462.

Конкурс остаје објављен 30 дана од објаве.

************

ВИДОВАЦ ДОО БАЊАЛУКА - ДОМ ЗА СТАРЕ КНЕЖЕВО

Пријем радника м/ж

Мјесто рада: Кнежево

Опис радног мјеста

1. Социјални радник ……………………… 1 извршилац

2. Медицински техничар ………………..... 3 извршиоца

3. Кувар ……………………………………. 2 извршиоца

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

• да има навршених 18 година живота;

• да је држављанин Босне и Херцеговине;

• да против њега није покренут кривични поступак;

Посебни услови који треба да испуњава су:

За радно мјесто под 1.:

• висока стручна спрема ( у складу са Законом о образовању),

• радно искуство 5 година,

• радни однос се заснива на пуно радно вријеме на неодређено,

• превоз на рад се надокнађује.

За радно мјесто под 2.:

• средња стручна спрема (завршена медицинска школа),

• није неопходно радно искуство,

• радни однос се заснива на неодређено,

• Превоз на рад се надокнађује.

За радно мјесто под 3.:

• средња стручна спрема,

• радно искуство 1 година,

• радни однос се заснива на пуно радно вријеме у двије смјене на неодређено,

• Превоз на рад се надокнађује.

Уколико желите да постанете дио нашег тима, своју биографију пошаљите на мејл адресу: domvidovovrelo@gmail.com  или нас контактирајте на телефон 065/811-930.

Кандидати који уђу у најужи избор биће позвани на разговор.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

         

Оглас је отворен 20 дана од дана објаве у “Гласу Српске”.

*********

COMPEX” ДОО БАЊАЛУКА

Браће Пиштељића 1, 78000 Бањалука

тел. +387(0)51 301 - 862,

compex@blic.net

ОГЛАС

за пријем радника м/ж

 

Штампарији “COMPEX” д.о.о. потребан радник/ца за дорадне послове у штампарији. Пуно радно вријеме у двије смјене.

Пријаве слати на mail compex@blic.net.

Оглас отворен 15 дана од дана објаве у “Гласу Српске”.

**********

Адвокатски приправник - Заједничка адвокатска канцеларија Кременовић & Микановић

КОНКУРС

Опис радног мјеста

Дипломирани правник - приправник

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

•        Завршен правни факултет,

•        Дијете погинулог борца,

•        Без претходог радног искуства,

•        Пожељно активно познавање страног језика,

•        Пријава на пуно радно вријеме.

Заинтересовани кандидати своју биографију могу послати  путем електронске поште на: bojanmikanovic@gmail.com

Адреса/сједиште послодавца:

Алеја Светог Саве 7А, Бањалука

Оглас остаје отворен до 29.8.2018. године.

**********

ЈУ ОШ “ВУК КАРАXIЋ”

ЖИВИНИЦЕ - КНЕЖЕВО

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 I. На одређено вријеме:

1. Наставник/професор за наставни предмет:

Математика-физика пуна норма до повратка радника са функције са положеним стручним испитом и радним искуством до 31.12.2018. године............... 1 извршилац,

2. Физика 6 часова са положеним стручним испитом и радним искуством до 30.6.2019. године......................................................1 извршилац,

3. Демократија и људска права 2 часа са положеним стручним испитом и радним искуством до 30.6.2019. године   ............... ..............1 извршилац,

4. Српски језик 13 часова са положеним стручним испитом и радним искуством до 30.6.2019. године....................1 извршилац,   

5. Техничко образовање 8 часова - приправник до 31.8.2019. године ......................................... 1 извршилац

Услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 104. Закона основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Уз пријаву доставити документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

6) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9) увјерење о држављанству - држављанство Републике Српске и Босне и Херцеговине,

10) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте.

Кандидат који буде примљен по конкурсу, а прије заснивања радног односа доставља љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити интервју и писмени дио теста утврђен  Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, Правилником о измјенама Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи дана, 28.8.2018. године, у 9 часова. Уколико кандидат не приступи заказаном интервју и писменом тесту, сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити копије свих докумената које школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

Контакт телефон: 051/597-123-школа

**********

Адвокатска канцеларија Недељко Крајишник

Алеја Светог Саве 59

78000 Бањалука

ОГЛАС

за пријем приправника

Адвокатска канцеларија Недељко Крајишник из Бањалуке расписује оглас за пријем приправника - дипломираног правника у радни однос.

Уговор о раду се закључује на одређено вријеме, на период од 1 (једне) године, ради стицања радног искуства и услова за полагање стручног испита, са кандидатима који немају радно искуство у овом степену образовања.

Општи услови за пријем кандидата:

- Да је држављанин БиХ;

- Да има општу здравствену способност за обављање послова дипломираног правника;

- Да има пребивалиште или боравиште на територији града Бањалука.

Посебни услови:

- Завршен правни факултет (IV степен образовања, односно III циклус студија - 240 ETCS);

- Познавање рада на рачунару;

- Пожељно (није обавезно) посједовање возачке дозволе Б категорије и енглеског језика.

Приликом запошљавања, предност имају дјеца погинулог борца Војске Републике Српске.

Сви заинтересовани кандидати пријаве треба да доставе путем mail-а: advokat.krajisnik@gmail.com

Пријава се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објаве огласа у “Гласу Српске”.

Са кандидатима који задовољавају тражене услове биће обављен разговор.

**********

ЈУ ОШ”МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ” ЛАКТАШИ

Карађорђева 105;

Тел.: 051-535-517

Факс: 051-535-516;

расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1.       Наставник/професор  математике - 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, лице без искуства-приправник.

2.       Наставник/професор  хемије - 6 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице с искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 104. став.1., 3. и став 6. (став 6. односи се за кандидате под тачком 2.) Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.       Увјерење о држављанству,

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (само за кандидате под тачком 2.)

6.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (само за кандидате под тачком 2.)

7.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Тестирање и интервју  са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 27.8.2018.године у  10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Младен Стојановић” Лакташи, Карађорђева 105, 78250 Лакташи, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

*********

“Хидро-коп” д.о.о. хидроградња и грађевинарство

Суботичка 2ц, Бањалука

Тел.: (051) 220-170

е-mail: hidro-kop@blic.net

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

Оглас за запошљавање 3 (три) радника код послодавца “ХИДРО-КОП” д.о.о. Бањалука због извршавања сезонских послова и то механичара (механичара машина и постројења и алатничара).

•        Радници се примају у радни однос на одређено вријеме, а предвиђен је и пробни рад од 3 (три) мјесеца

•        мјеста рада су у радионици у Бањалуци и Српцу.

•        Радници за рад на наведеним пословима имају право на новчану накнаду по систематизацији радних мјеста.

Поред општих услова за заснивање радног односа, будући радници морају да испуњавају и посебне услове који су одређени Актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака, и то:

•        Пожељно је да имају радног искуства у механичкој радионици и на поправци радних грађевинских машина .

Са кандидатима ће се разговарати у канцеларијама Хидро-копа на адреси Суботичка 2Ц, Бањалука.

Пријаве се могу вршити на телефоне 051/220-170 и 065/143-471, или мејлом на адресу: info@hidrokop.com.

Вријеме разговора накнадно ћемо договорити.

Рок пријаве на оглас је 15 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

************

ЈУ ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” БАЊАЛУКА

Булевар војводе Степе Степановића 116, 78000 Бањалука

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор/наставник математике - један извршилац - пуна норма на одређено вријеме до повратка радника са функције

За радно мјесто под редним бројем 1. тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104., 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

.

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.8.2018. године (понедјељак) у 9 часова у просторијама школе обавиће се тест и интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Бранко Радичевић” Бањалука; Булевар војводе Степе Степановића 116, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

**********

УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ТУМАЧА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 Алеја Светог Саве бр. 25

78000 Бањалука

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

-  Преводилац за њемачки језик - приправник - 1 извршилац,

 - Преводилац за њемачки језик - приправник - 1 извршилац (дијете палог борца ВРС)

Опис радног мјеста:

- вршење писаног превођења, по потреби усмено превођење.

Услови:

- завршен филолошки факултет - Одсјек њемачки језик и књижевност,

- познавање још једног страног језика, најмање на нивоу Б2,

- без радног искуства, спремност за полагање стручног испита по  испуњавању услова,

- посједовање возачке дозволе Б категорије,

- одлично познавање рада на рачунару (Office - пакет)

- спремност за тимски рад.

Радно мјесто:

- Бањалука.

Радно вријеме:

- понедјељак - петак од 8 до 16 часова

Молбе слати искључиво путем поште на адресу: Удружење судских тумача РС, Алеја Светог Саве бр. 25, 78000 Бањалука

Уз молбу приложити доказе о испуњавању услова, као и краћу биографију.

Оглас остаје отворен до 20 дана од објаве у “Гласу Српске”.

 Достављена документације се не враћа.

************

ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА КОНСТАНТИН БАБИЋ

ПРЊАВОР

Ул. Владике Платона бр. 27

78430 Прњавор

Тел/факс: 051/660-167

расписује

КОНКУРС

На упражњена радна мјеста:

1.       Наставник флауте - 19 часова наставе (флаута 18 часова + читање с листа 1 час) - 1 извршилац приправник на неодређено радно вријеме,

2.       Наставник гитаре - 24 часа наставе (гитаре 21 час +  читање са листа 3 часа) - 1 извршилац приправник на неодређено радно вријеме,

3.       Наставник клавира - 22 часа наставе (клавира 13 часова + упоредног клавира 3 часова+ корепетиција 6 часова) - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на неодређено радно вријеме,

4.       Наставник клавира - 24 часа наставе (клавира 22 часа + корепетиција 2 часа) - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 16.11.2018. г.,

5.       Наставник гитаре - 10 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.8.2019. г.,

6.       Наставник виолине - 12 часова наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.8.2019.г.,

7.       Наставник информатике - 4 часа наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.8.2019.г,

8.       Наставник физичког васпитања - 2 часа наставе - 1 извршилац  са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме до 31.08.2019.г.,

9.       Наставник физике - 2 часа наставе - 1 извршилац приправник на одређено радно вријеме  до 31.08.2019.г.,

10.     Наставник теоретске групе предмета - 10 часова наставе  (теорија музике 2 часа + музички облици 2 часа + хармонија 2 часа + свирање хорских партитура 2 часа + историје музике 2 часа) - 1 извршилац  са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме вријеме  до 31.08.2019. г.,

11.     Наставник етномузикологије - 2 часа наставе - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме  до 31.08.2019.г.

   Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и Законом о средњем образовању и васпитању као и Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача, Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама као и услове прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању васпитању  испуњавала услове у погледу профила и звања радника.

Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидадат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г)  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. ( Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа).

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном  адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказују испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за радна мјеста у којим је наведено да се тражи лице са положеним стручним испитом);

-        Увјерење издато  од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег треба јасно да се види врста посла, степен стручне спреме и трајање радног односа по врстама посла,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инавалида,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, доћи ће на тестирање и интервју које ће се обавити у уторак 28.8.2018. године са почетком у 9 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се не враћају кандидатима. 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а  неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:

Јавна установа Музичка школа “Константин Бабић” Прњавор

Владике Платона бр. 27

78 430 Прњавор, са назнаком - Пријава на конкурс -

***************

BAWARIAMED ДОО БАЊАЛУКА

Јована Бијелића 19а

78000 Бањалука

“Bawariamed” д.о.о. са сједиштем у Бањалуци се бави продајом и сервисирањем медицинске опреме и апарата. Тренутно смо заступници више од 20 свјетских реномираних произвођача медицинских апарата и опреме.

расписујемо

КОНКУРС

за радну позицију:

1.       Машински инжењер / Инжењер електронике - (приправник - 1 извршилац),

2.       Машински инжењер / Инжењер електронике - (приправник дијете погинулог борца - 1 извршилац).

Бањалука

Услови за кандидата:

-        Висока стручна спрема - електротехнички или машински факултет

-        Добро познавање општег рада на рачунару

-        Развијен осећај за одговорност, оријентисаност на резултате и самосталност у раду

-        Знање енглеског језика (говорно и писано), пожељно знање њемачког језика

-        Добре организационе способности

Задаци:

-        Координација техничке службе

-        Руковођење производњом

-        Учешће у развијању и одржавању система контроле квалитета

-        Учешће у унапређењу, развоју и организацији одјељења контроле квалитета

-        Вршење улазне, процесне и завршне контроле

-        Извјештавање о извршеним контролама квалитета

-        Предлагање акција у случајевима неусаглашености

-        Обезбјеђивање строгог поштовања и примјене процедура за заштиту и безбједност здравља на раду

Погодности:

-        Рад у успјешном радном окружењу

-        Едукација и константно усавршавање

-        Могућност напредовања у складу са постигнутим резултатима

CV слати на мејл адресу: racunovodstvo@bawariamed.net

Рок за пријаве: 1.9.2018.

*********

ЈУ ОШ ВУК КАРАXIЋ СИТНЕШИ

ОПШТИНА СРБАЦ

Е-mail: os089@skolers.org

расписује:

КОНКУРС

1.       Наставни предмет математика (16 часова) на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, у радни однос се прима лице са и без искуства.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 105. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима  и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, пријем у радни однос вршиће се у складу са чл. 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од  најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су обавезни доставити овјерене фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних услова и то:

•        Потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом, тачна адреса становања и контакт телефон

•        Увјерење о држављанству

•        Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

•        Љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа

•        Увјерење о неосуђиваности за изабране кандидате школа ће затражити службеним путем

•        Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент

•        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

•        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

•        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца у складу са законским прописима којима се уређују права бораца, војних инвалида и породица погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

Увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о оутврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се тест и интервју у ЦОШ Ситнеши дана 27.8.2018. године, у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената на адресу: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Ситнеши 78422 са назнаком “ЗА КОНКУРС”

Достављена документација неће се враћати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                                   

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.                                                           

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                                

ЈУ ОШ БОРИСАВ СТАНКОВИЋ                                                                                                          

Ивана Косанчића 2                                                                                                                    

78000 БАЊАЛУКА                                                                                                                               

На основу “Програма подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години - дјеце погинулих бораца ВРС” и Одлуке о одобравању средстава за финансирање приправника са ВСС - дјеце погинулих бораца ВРС, директор школе расписује

КОНКУРС

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом или са завршеним првим циклусом високог образовања у ЈУ ОШ “Борисав Станковић” Бањалука

1.       Професор разредне наставе, приправник, 1 извршилац

Приправник се прима на одређено радно вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

Приправник је лице које се први пут запошљава у струци, лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Овјерену изјаву да раније није заснивао радни однос у овом занимању, односно да није заснивао радни однос у струци.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Тестирање ће се одржати у понедјељак, 27.8.2018. године у 9 часова, а интервју у 10 часова у просторијама школе, за кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно  за оне који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Борисав Станковић”, Бањалука, Ивана Косанчића 2, 78000 Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                                

ЈУ ОШ “Борисав Станковић”                                                                                                          

Ивана Косанчића 2                                                                                                                    

78000 БАЊАЛУКА                                                                                                                               

К  О  Н  К  У  Р  С

за пријем радника у радни однос

1.       Водитељ продуженог боравка, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, 3 извршиоца.

2.       Професор разредне наставе, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећем Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који се пријављују на радна мјеста под редним бројем 1., а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање ће се обавити у уторак, 28.8.2018. године у 10 часова, а интервју у 11 часова.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто под редним бројем 2., а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, тестирање ће се обавити у уторак, 28.8.2018. године у 8 часова, а интервју у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Борисав Станковић”, Бањалука, Ивана Косанчића 2, 78000 Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ МИЉА ЂУКАНОВИЋ

МРКОЊИЋ ГРАД

УЛ. ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 17

расписује

К О Н К У Р С

за пријем једног приправника

     I Дипломирани васпитач предшколске дјеце, ВСС, приправник, према Јавном позиву ЈУ Завод за запошљавање РС  за радну 2018/2019. годину.............................................1 извршилац

     II Опис послова:

         Приправник обавља послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и  стицања услова за полагање стручног испита. Приправник заснива радни однос на период од једне године.

  

III    ОПШТИ УСЛОВИ

1. Да је држављанин РС или БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

IV    ПОСЕБНИ УСЛОВИ

       1. Завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

      2. Да први пут заснива радни однос,

      3. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице.

V    Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (својеручно потписана и са назначеном адресом становања и контакт телефоном), кандидати су дужни доставити сљедеће доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

3. Увјерење о некажњавању (не старије од 3 мјесеца),

4. Овјерену копију дипломе или увјерења и додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, као незапослено лице - Увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6. Доказ да нема остварен радни стаж и искуство од једне (1) године након стечене високе стручне спреме - овјерена копија радне књижице, не старија од 15 дана (насловна страна, као и странице са релевантним подацима: име и презиме, подаци о стручној спреми, запослењу, стажу) и потврда ПИО/МИО да није регистрован у подацима матичне евиденције, не старије од 15 дана,

7. Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС - Биро Мркоњић Град. Рок за подношење пријава рачуна се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на оглас слати на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Миља Ђукановић” Мркоњић Град, ул. Васе Пелагића 17, или лично на протокол установе.

**********

ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА “СТАНКО РАКИТА”                                      

ЈОВЕ Г. ПОПОВИЋА бр. 9

БАЊАЛУКА

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник/професор разредне наставе, пуна норма - један извршилац на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства.

За наведено радно мјесто тражи се лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу с одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно с одредбама Правилника које нису у супротности с одредбама Закона о основном васпитању и образовању .

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, уз назначење адресе пребивалишта и броја телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

1. увјерење о држављанству (овјерена копија),

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - наведена школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије ратних војних инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, дана 27.8.2018. године, у просторијама ЈУ ОШ “Станко Ракита” Бањалука, обавиће се тестирање са почетком у 9 часова и интервју са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а уколико не приступе тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком “за конкурс” доставити на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Станко Ракита” Бањалука

Ул. Јове Г. Поповића бр. 9

78000 Бањалука

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

***********

УГОСТИТЕЉСКО-ТРГОВИНСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

Булевар Степе Степановића 44

Телефон 051/466-204

расписује:

КОНКУРС

за избор директора школе

I Мандат

Мандат директора траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

II Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава сљедеће услове:

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година;

2. Да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;

3. Да има општу здравствену психофизичку способност за рад.

Посебни услови:

1. Да има завршен најмање први циклус у трајању од најмање четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

2. Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе из тачке 1.;

3.  Да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

4.  Да има префдложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за  организовање образовно-васпитног рада школе;

5. Да испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише.

III Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Увјерење о држављанству;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Љекарско увјерење (изабрани кандидат ће приложити након избора, не старије од 3 мјесеца);

4. Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада;

6. Увјерење да се против њега не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца);

7. Потврду или увјерење о радном искуству у васпитно-образовном раду у школи;

8. Приједлог програма рада директора за четворогодишњи период - мандат;

9. Друге доказе о потврђивању знања и способности за организовање васпитно-образовног рада школе, уколико их посједује.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Достављена документа неће се враћати кандидатима, те је потребно доставити овјерене копије истих.

IV Рок за учешће на конкурсу:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Школски одбор ће  министру доставити документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од 8 дана од дана разматрања пријава.

Пријаве са потребним документима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити лично или поштом на адресу: Угоститељско-трговинско-туристичка школа Бањалука, Булевар Степе Степановића 44, 78000 Бањалука, са назнаком “За конкурс за избор директора школе”.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана доношења.

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација општине Србац

I - Скупштина општине Србац расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка организација општине Србац.

II - Опис послова

Директор: руководи установом, представља и заступа установу и одговоран је за законитост њеног рада, врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом установе.

III - Мандат

Мандат траје четири године.

Именовано лице по истеку периода на који је именовано има могућност поновног избора и именовања.

IV - Статус

Радно-правни статус директора и друга питања по основу рада утврђују се актом установе.

V - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од 3 године прије дана објављивања конкурса,

4. да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности, односно да се против њега не води кривични поступак,

5. да се на њега не односи члан IX. 1. Устава Босне и Херцеговине.

VI - Посебни услови:

1. завршен први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалентом,

2. најмање двије године радног искуства у струци, од чега најмање једна година на руководећим пословима у туристичком сектору и

3. активно знање једног страног језика на нивоу Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима.

VII - Неспојивост и сукоб интереса

Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Законом о систему јавних служби.

VIII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: биографију, извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), диплому, потписану и овјерену изјаву да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине, увјерење о радном искуству у струци, увјерење да нису осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности, односно да се против њих не води кривични поступак, потписану и овјерену изјаву да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања конкурса и увјерење о активном знању једног страног језика на нивоу Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима.

Кандидати су дужни да доставе оригинал или овјерену копију тражених докумената.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат за директора до окончања изборног поступка.

IX - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлаштења омбудсмана, из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима у вези са приговорима на коначно именовање постоји стална потреба увида у приложена документа па се сва документа приложена уз пријаву на конкурс неће враћати кандидатима.

X- Објављивање конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

XI - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања, ако се конкурс не објави истовремено. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Србац, Одсјек за скупштинске послове, Трг бораца број 1, са назнаком Комисији за избор директора.

    **************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ПЕТАР КОЧИЋКОЛА, БАЊАЛУКА

78 207 КОЛА, бб

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста за

1. Наставни предмет демократија и људска права, 1 извршилац, 2 часа, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године;

За наведено радно мјесто тражи се лице са искуством, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедећа документа:

1.       Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4.       Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.       Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Бодовање се врши по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању, члана 3. Закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи. Потребно је приложити сљедећу документацију:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.8.2018. године у 11 часова у просторијама централне школе у Колима, обавиће се тестирање и интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Кочић” Кола, Бањалука, 78 207 Кола бб, са назнаком “за конкурс”.

                                                         

****************

 ЈУ ОШ СВ. ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ПИСКАВИЦА

ПИСКАВИЦА ББ;

78217 ПИСКАВИЦА - БАЊАЛУКА  

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Професор разредне наставе - један извршилац, пуна радна норма на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године.

За наведено радно мјесто тражи се кандидат са радним искуством/положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радно мјесто за које се тражи кандидат са положеним стручним испитом;

3.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ова документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.       Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе обавиће се интервју у сљедећем термину:

1.       Интервју са кандидатима за радно мјесто професор разредне наставе, један извршилац с пуним радним временом, на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године, одржаће се 28.8.2018. године с почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Св. Ћирило и Методије” Пискавица; Пискавица бб; 78217 Пискавица - Бањалука са назнаком “За конкурс”.

*************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 2

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у ЈУ Дјечији вртић Невен” Челинац

1.       Расписује се Јавни конкурс за пријем приправника:

1.1     дипломирани васпитач предшколске дјеце - 1 извршилац на период од 12 мјесеци у ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац - И Компонента - дјеца погинулих бораца са ВСС без радног искуства

1.2     дипломирани васпитач предшколске дјеце - 1 извршилац на период од 12 мјесеци у ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац - II Компонента - ВСС без радног искуства

1.3     дипломирани педагог - 1 извршилац на период од 12 мјесеци у ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац - II Компонента - ВСС без радног искуства

2.       Опис послова

Приправници се примају на одређено вријеме ради стицања радног искуства у струци и услова за полагање приправничког испита. Обављаће послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

3.       Општи услови за кандидате

-        да је држављанин РС, односно БиХ,

-        да је старији од 18 година,

-        да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

-        да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом.

4.       Посебни услови за кандидате

1.1.    - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма за предшколско васпитање и образовање или еквивалент;

- увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС;

1.2.    - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма за предшколско васпитање и образовање или еквивалент;

1.3.    - висока стручна спрема, дипломирани педагог, најмање први циклус студијског програма педагогије или еквивалент;

5.       Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Диплому или увјерење о дипломирању, не старије од годину дана;

-        Увјерење органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС/ за кандидате из тачке 1 став 1.1 - дјеца погинулих бораца са ВСС без радног искуства,

-        Изјаву да се не води кривични поступак,

-        Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

-        Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима,

-        Биографију.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју 27.8.2018. године у 12 часова.

          Документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати који буду изабрани дужни су да у року од 7 дана од дана обавјештења Комисије доставе оригиналне или овјерене копије докумената.

Изабрани кандидати су дужни до ступања на рад доставити љекарско увјерење о физичкој и здравственој способности за рад са дјецом.

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац, са назнаком “За Комисију за избор”, Војводе Мишића бр. 2, или лично предати на протокол ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.        

          Све информације на телефон 051/551-345.

*************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НЕВЕН” ЧЕЛИНАЦ

 ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 2

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.  Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац и то:

1.1     Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 2 извршиоца - на неодређено вријеме и

1.2     Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 2 извршиоца - на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

2.  Опис послова

Дипломирани васпитачи предшколске дјеце обављаће послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

3.  Општи услови за кандидате

-        да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

-        да је старији од 18 година,

-        да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

-        да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом.

4.       Посебни услови за кандидате

1.1.    - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

   - положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

1.2.    - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

   - положен стручни испит за васпитно-образовни рад.

5.       Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

-        Увјерење о држављанству,

-        Извод из матичне књиге рођених,

-        Диплому,

-   Увјерење о положеном стручном испиту,

-        Изјаву да се не води кривични поступак,

-        Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

-        Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се прима

-        Биографија.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју 3.9.2018. године у 12 часова.

          Документа приложена уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати који буду изабрани дужни су да у року од 7 дана од дана обавјештења Комисије доставе оригиналне или овјерене копије докумената.

Изабрани кандидати су дужни до ступања на рад доставити љекарско увјерење о физичкој и здравственој способности за рад са дјецом.

          Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац са назнаком “За Комисију за избор”, Војводе Мишића бр. 2, или лично предати на протокол ЈУ Дјечији вртић “Невен” Челинац.

          Све информације на телефон 051/551-345.

*************

Ella textile д.о.о.

Србачки пут 18, Нова Топола

+38765144723

Ако сте млада и флексибилна особа са жељом за учењем и усавршавањем, тражимо одговорну и професионалну особу за рад на радном мјесту:

- Механичар

Основни услови:

-        средња стручна спрема (ССС),

-        електротехничар, електромеханичар, мехатроничар, прецизни механичар, машински техничар или слична стручна спрема техничког смјера,

-        тражимо особе са или без радног искуства.

Нудимо:

-        могућност дугорочног запослења,

-        рад у пуном радном времену,

-        редовна примања,

-        интерну едукацију потребну за обављање радних задатака.

Опис посла:

-        одржавање шиваћих машина Џуки,

-        одржавање аутоматских линија за паковање чарапа Technopea,

-        одржавање машина за апликације Лотус и осталих машина у текстилној индустрији.

Од кандидата очекујемо прецизност и педантност, спремност на преузимање одговорности и способност рада под временским ограничењима.

Позивамо све заинтересоване кандидате који испуњавају наведене услове да своју молбу и биографију - CVV пошаљу на е-mail адресу natasa.milanovic@ellatextile.ba најкасније осам дана од дана објављивања огласа у дневним новинама “Глас Српске”.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” КОТОР ВАРОШ

СВЕТОСАВСКА 2

 расписује

 КОНКУРС

за пријем радника

1.       Наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме, најдуже до 30.6.2019. године, односно до повратка радника са функције

2.       Наставник физике - 1 извршилац на 4 часа на одређено радно вријеме до 30.6.2019. године

За наведена радна мјеста потребно је радно искуство и положен стручни испит.

          Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Законом о раду, чланом 104. став 1, 4. и 5. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

   Изузетно од услова, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

Општи услови:

-        увјерење о држављанству (којим доказује да је држављанин РС, БиХ),

-        извод из матичне књиге рођених,

-        љекарско увјерење о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старије од шест мјесеци, ће доставити прије потписивања Уговора о раду, кандидат који буде примљен у радни однос,

-        увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за кандидата који буде изабран путем конкурса, прије заснивања радног односа, школа ће тражити увјерење о неосуђивању).

Посебни услови

-        диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

-        увјерење или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

-        увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

-        увјерење издато од Завода за запошљавање као доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу борца или члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење надлежног органа о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

   Кандидати су дужни да уз потписану пријаву на конкурс доставе овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса обавиће се тест и интервју у просторијама школе у Котор Варошу, дана 27. августа 2018. године и то у 9 часова обавиће се тестирање кандидата, а у 11 часова обавиће се интервју.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на тесту сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”, а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Светосавска 2, 78 220 Котор Варош.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

   **************

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА

МРКОЊИЋ ГРАД

СИМЕ ШОЛАЈЕ 91

ТЕЛЕФОНИ: 050/212-976, 220-540

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1.       Дипломирани инжењер саобраћаја - смјер друмског саобраћаја, за 14 часова, (10 часова теоријске наставе и 4 часа практичне наставе) на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством,

2.       Професор биологије, за 2 часа, до краја првог полугодишта, са радним искуством,

3.       Дипломирани правник, за 2 часа, на одређено вријеме 30.6.2019. године, са радним искуством.

  Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

  Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

  Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

3.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5.       Извод из матичне књиге рођених;

6.       Увјерење о држављанству;

7.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве ће се обавити дана 27.8.2018. године у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документа доставити лично у Секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град

**********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “МИЛАН РАКИЋ”

КАРАНОВАЦ ББ, БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку - 2 извршиоца, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ова документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17).

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 27.8.2018. године у 9 часова у просторијама школе обавиће се тестирање и интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати који буду примљени обавезни су прије заснивања радног односа доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Школа ће увјерење о неосуђиваности за изабране кандидате прибавити службеним путем.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Милан Ракић” Карановац бб - Бањалука; 78000 Бањалука са назнаком “За конкурс”.

                    *****************

ЈАВНА УСТАНОВА ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО ЋОПИЋ” БАЊАЛУКА

МИШЕ СТУПАРА 24

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку - пуна норма, на одређено вријеме, до краја наставног процеса у школској 2018/2019. години са радним искуством и положеним стручним испитом - три извршиоца

2.       Наставник техничког образовања - непуна норма, 2 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом - један извршилац

3.       Наставник православне вјеронауке - непуна норма, 5 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством - један извршилац

Пријављени кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са одредбама члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документација:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кратком биографијом уз назначење адресе пребивалишта, броја телефона и списка приложене документације

Уз пријаву кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова, и то:

-        увјерење о држављанству (овјерена копија),

-        извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

-        љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци) о радној способности издато од надлежне здравствене установе - прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

-        увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - наведено школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и документацију којом се доказује испуњеност посебних услова за заснивање радног односа прописану Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, и то:

-        овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

-        увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије породице погинулог борца,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије ратних војних инвалида,

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, за кандидате из категорије бораца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у уторак, 28.8.2018. године, у просторијама ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Бањалука, са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико не приступе тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће бити узете у разматрање.

Пријаве са документацијом и назнаком “За конкурс” доставити на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Бранко Ћопић” Бањалука

Ул. Мише Ступара бр. 24

78000 Бањалука

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

**************

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “АЛЕКСА ШАНТИЋ”

ТРИВЕ АМЕЛИЦЕ 24 , БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице с породиљског одсуства, а најдуже до 30.6.2019. г.

2.       Водитељ продуженог боравка - 5 извршилаца, пуна норма, на одређено вријеме, до завршетка наставе у школској 2018/19. години

3.       Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац, 50% норме, на одређено вријеме, до завршетка наставе у школској 2018/19. години

У радни однос примају се лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16, 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС” бр. 44/17, 31/18), Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник РС” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

 Пријем у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС” број: 102/14 и 45/16).

 Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци; прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем - доказује увјерењем о неосуђиваности; (Школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:  

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент

2. Увјерење о положеном стручном испиту

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Сва документа која кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју и тестирање кандидата, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 29.8.2018. године. Тестирање и интервју заказани су у сљедећим терминима:

- за кандидате који конкуришу на радно мјесто професор разредне наставе -9 часова;

- за кандидате који конкуришу на радно мјесто водитељ продуженог боравка - 10 часова; у просторијама школе.

Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”. Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ Основна школа “Алекса Шантић” Триве Амелице 24, Бањалука, са назнаком “За конкурс” или лично у Секретаријат школе.

    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ГЕОРГИ СТОЈКОВ РАКОВСКИ

БАЊАЛУКА

Ул. Драгише Васића 29

78000 Бањалука

 расписује

КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1.       Учитељ са радним искуством (положен стручни испит), на одређено вријеме до повратка радника са функције - 1 извршилац;

2.       Учитељ са радним искуством (положен стручни испит), на одређено вријеме до повратка раднице са трудничког и породиљског боловања - 1 извршилац;

3.       Водитељ продуженог боравка са радним искуством (положен стручни испит), на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године, а најдуже до 30.6.2019. године - 5 извршилаца;

4.       Учитељ без радног искуства (приправник), на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања - 1 извршилац;

5.       Наставник енглеског језика, са радним искуством (положен стручни испит), на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања - ½ норме;

6.       Наставник математике, без радног искуством (приправник), на одређено вријеме до повратка радника са функције - ½ норме;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању, као и лица која су прије ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу врсте и степена стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача. За радно мјесто под тачком 3. могу конкурисати професори разредне наставе и дипломирани педагози у складу са Уредбом о педагошким стандардима. Конкурс за радна мјеста од тачке 1 до 3 ће се одржати заједно и кандидати са ранг-листе ће бити примани на радна мјеста по редослиједу као у конкурсу.

                   Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати за радна мјеста из тачке 1, 2, 3, 5 треба да имају радно искуство и положен стручни испит на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати за радно мјесто под тачком 4. и 6. су лица без радног искуства

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

 2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

 4) Увјерење о држављанству;

 5) Увјерење о положеном стручном испиту за тачке конкурса у којима се тражи радно искуство.

Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.       Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца за конкурсе у којима се тражи радно искуство;

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Георги Стојков Раковски” Бањалука, улица Драгише Васића 29, 78000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса из тачке 1, 2, 3 и 4 биће одржан 28.8.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама школе, а за кандидате који испуњавају услове из тачке 5. и 6. у 11 часова истога дана.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

ЈУ ОШПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ

Војводе Степе Степановића бр. 28

78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку – 4 (четири) извршиоца, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2.       Библиотекар - 1 (један) извршилац, 64,2% радног времена, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.       да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.       да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ова документа, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7.       Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, за радно мјесто професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку дана 27.8.2018. године у 9 часова обавиће се тестирање, а у 10 часова интервју, а за радно мјесто библиотекар дана 28.8.2018. године у 9 часова обавиће се тестирање, а у 10 часова интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Моле се кандидати да у пријави тачно наведу која документа достављају .

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Петровић Његош”, Војводе Степе Степановића бр. 28 , 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

*************              

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШМИРОСЛАВ АНТИЋ” БИСТРИЦА, БАЊАЛУКА

Бистрица бб

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.       Наставник разредне наставе, пуна норма, рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

2.       Наставник њемачког језика, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

3.       Наставник техничког образовања, 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

4.       Наставник физике, 10 часова, на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт-телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Тест и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса обави ће се у просторијама школе, у понедељак, 27.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Мирослав Антић” Бистрица, Бањалука, Бистрица бб, 78000 Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

*****************

 ЈУ ОМШ БРАНКО СМИЉАНИЋ

М. Стојановића бб

78400 Градишка

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

Опис посла:

1.       Рачуновођа школе - пуно радно вријеме (8 сати), 1 извршилац, са радним искуством, на неодређено радно вријеме, са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, члана 129. став 3. Закона о основном васпитању и образовању, Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа).

 Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказује испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) увјерење о положеном стручном испиту за лица са радним искуством;

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем радни однос лица са радним искуством;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса доћи ће на тестирање и интервју који ће се обавити 27.8.2018. године са почетком у 9 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити оригинале или овјерене копије свих докумената и они се не враћају.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или поштом на  адресу школе са назнаком - Пријава на конкурс - на адресу:

ЈУ ОМШ “Бранко Смиљанић”

Градишка 78400

М. Стојановића бб

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, а неблаговремене и непотпуне пријаве се неће се узимати у разматрање.

****************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Косовке дјевојке број 18

78400 Градишка

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

На основу члана 107. Закона о средњем образовању и васпитању, члана 14. и 20. став 2. Правилника о 40-часовној радној седмици наставника и стручних сарадника у средњим школама, те члана 4. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, обавјештавамо вас да у ЈУ Техничка школа Градишка располажу вишком часова редовне наставе за школску 2018/19. годину за предмет:

1. дипломирани инжењер електротехнике                  - 21 час на неодређено вријеме:

-        практична настава - 6 часова - I и II разред техничар инф. технологија,

-        практична настава - 8 часова - IV разред техничар рачунарства,

-        апликативни програми - 2 часа - I разред техничар информационих технологија,

-        Њеб дизајн - 2 часа       - II разред техничар информационих технологија,

-        дигитална техника - 3 часа - III разред техничар рачунарства.

2. дипломирани инжењер електротехнике - 8 часова на одређено вријеме до краја редовне наставе, тј. до 30.6.2019. године:

- практична настава - 2 часа - I разред техничар информационих технологија,

          - базе података    - 2 часа       - IV разред техничар рачунарства,

- практична настава      - 3 часа - III разред техничар мехатронике,

          - базе података    - 1 час          - III разред техничар рачунарства.

3. дипломирани инжењер машинства                - 12 часова на одређено вријеме до краја редовне наставе, тј. до 30.6.2019. године:

          - практична настава      - 12 часова - II разред варилац.

         

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

4.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

5.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана 27.8.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са назнаком “за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка или доставити лично у школи.

*************

ГРАД БАЊАЛУКА

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДШКОЛСКО

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

БАЊАЛУКА

расписује се:

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме - приправник

1.       Васпитач - на одређено вријеме у трајању од годину дана.............. 3 извршиоца

Кандидати за радно мјеста под тачком 1. треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

-        завршен факултет - дипл. васпитач предшколске дјеце,

-        да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање;

-        да спадају у категорију дјеце погинулих бораца.

Сви кандидати за радно мјесто васпитача треба да испуњавају сљедеће опште услове:

-        да су држављани РС, односно БиХ,

-        да су старији од 18 година,

-        да против кандидата није покренут кривични поступак и

-        да имају општу здравствену способност.

Кандидати уз пријаву су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса и то:

- Диплому,

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

- Увјерење о некажњавању од надлежног суда (не старије од 3 мјесеца),

- Потврду Завода за запошљавање да се налази на евиденцији,

- Рјешење којим се доказује статус дјетета погинулог борца.

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности и санитарна књижица (не старије од 6 мјесеци ) се достављају по извршеном избору по конкурсу.

Дана 27.8.2018. године (понедјељак) у 10 часова у просторијама ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука, ул. Јована Дучића 3, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Рок за подношење пријава са доказима је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневним гласилима.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ “Центар за предшколско васпитање и образовање” Бањалука, ул. Јована Дучића 3.

***************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

СРБАЦ

 расписује:

КОНКУРС

 

за пријем радника у радни однос

1. Наставник енглеског језика, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, 10 наставних часова;

2. Наставник разредне наставе, 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2018/2019. година;

3. Наставник разредне наставе, 1 извршилац без радног искуства-приправник, на одређено вријеме школска 2018/2019. година;

4. Наставник разредне наставе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања;

5. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 30.6.2019. године,

6. Наставник техничког образовања, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2018/2019. година, 8 наставних часова;

7. Наставник физике, 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме школска 2018/2019. година, 14 наставних часова;

8. Наставник ликовне културе, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2018/2019. година, 5 наставних часова;

9. Наставник физичког васпитања, 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме школска 2018/2019. година, 8 наставних часова;

Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава

Општи услови

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, као и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основним школама.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца на наведеним пословима, за радна мјеста за које је потребно радно искуство,

5) овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6) увјерење општинског (градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из породице погинулог борца или кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 177. став 1. Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Дана 24.8.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај” Србац, улица Моме Видовића бр. 14, обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Јовановић Змај”, улица Моме Видовића бр. 14, 78 420 Србац, Република Српска.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана јавног објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

***************

 ЈУ ОШ МИЛОШ ДУЈИЋ

ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића 57

расписује

КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос

1.       Професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу....................... 1 извршилац

2.       Професор разредне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом у  васпитно-образовном процесу........... 1 извршилац

3.       професор разредне наставе, водитеља у продуженом боравку на одређено вријеме до 30.6.2019. год. пуно радно вријеме............

лице са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу................................... 3 извршиоца

4.       професор разредне наставе, водитељ у продуженом боравку на

одређено вријеме до 30.6.2019. год. са непуним радним временом, односно 50% радног времена.......................................................................

лице са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образовном процесу................................... 2 извршиоца

5.       наставник/професор ликовне културе, 14 часова на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, лице без искуства –приправник .................................................. 1 извршилац

 6. Наставник/професор ликовне културе, 5 часова на одређено вријеме до повратка раднице са боловања до мјесеца новембара 2018. лице са радним искуством и положеним стручним испитом у васпитно-образов. процесу 1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурсу имају и лица предвиђена чланом 104. став 6 и чланом 177. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1.       да је држављанин РС, односно БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан ( што доказује изводом из МКР или копијом личне карте),

3.       да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу),

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем),

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком за које радно мјесто се пријављује, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1.       Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3.       Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4.       Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радна мјеста под тачком 1, 2, 3, 4 и 6.

5.       Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа, за радна мјеста под тачком 1, 2, 3, 4 и 6.

6.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца,

7.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца,

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће се враћати кандидатима.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Милош Дујић” Челинац, Војводе Мишића 57, с назнаком “за конкурс”.

Рок за достављање пријава је осам (8) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, ако се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који су се пријавили на радна мјеста а који су доставили благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити 27.8.2018. године (понедјељак).

 Тестирање ће се обавити у 9 часова а интервју у 11 часова у просторијама школе.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПРЊАВОР

ОШ ВУК КАРАXIЋ

78432 Доњи Вијачани

 расписује јавни

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.       Наставник физике - један извршилац са радним искуством - одређено радно вријеме, 2 часа седмично - до краја наставне 2018/19. године, а најдуже до 30.6.2019. године.

2.       Наставник физичког васпитања - један извршилац без радног искуства (приправник) - одређено радно вријеме - 2 часа седмично - до повратка радника са мјеста директора школе.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс потребно је доставити сљедећа документа:

-        Увјерење о држављанству РС и БиХ,

-        Извод из МКР или овјерену фотокопију личне карте,

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

-        Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

-        Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи је:

-        Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент или испуњава услове из члана 177. став 1 Закона о основном васпитању и образовању

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми закључно са даном издавања увјерења,

-        Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју и тест дана 27.8.2018. године у просторијама школе са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тест, а ако се не појаве на интервјуу и тесту, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу ЈУ ОШ “Вук Караџић”, 78432 Доњи Вијачани, са назнаком “за конкурс”.

***********

ЈУ ОШГЕОРГИОС А. ПАПАНДРЕУ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 расписује

КОНКУРС

за пријем на радно мјесто

1.       Професор разредне наставе - 1 извршилац на одређено вријеме - до 25.1.2019, лице са искуством; - положен стручни испит

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, услове прописане чланом 105 став 1. Закона о основном васпитању и образовању , те Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, осим одредаба које су у супротности са законом.

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављани РС односно БиХ,

- да је пунољетан,

- да је радно способан,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или маљолетним лицем.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1.       Пријаву за пријем у радни однос, уредно потписану од стране кандидата,

2.       Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

3.       Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4.       Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5.       Увјерење о положеном стручном испиту,

6.       Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7.       Увјерење издато од завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8.       Увјерење о дужини радног стажа.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа приложити љекарско увјерење да је радно способан (не старије од 6 мјесеци).

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Интервју и тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 24.8.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на тесту и интервју сматраће се да су одустали од пријаве за конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Георгиос А. Папандреу” Александровац, ул. Градишка цеста бр. 55, 78255 Александровац, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком “за конкурс”.

**********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ БРАНКО ЋОПИЋ ПРЊАВОР

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну радних мјеста на одређено вријеме

1.       Наставник/професор техничког образовања (централна школа и ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка наставнице са породиљског боловања) - 21 час;

2.       Наставник/професор ликовне културе (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 30.6.2019. године) - 6 часова;

3.       Наставник/професор физике (ПШ Штрпци, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до 30.6.2019. године) - 2 часа;

4.       Наставник/професор енглеског језика (централна школа, одређено радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, до повратка наставнице са породиљског боловања, а најдуже док радници Драженки Васић мирује радни однос у складу са чланом 93. став (2) Закона о раду) - 18 часова.

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона) кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци ( прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став (1) Закона о основном васпитању и образовању Школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (у случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обави ће се тест и интервју дана 27.8.2018. године у просторијама ЈУ Основна школа “Бранко Ћопић” Прњавор, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ “Бранко Ћопић” Прњавор, улица Раде Врањешевић бр. 1А, у времену од 7 до 15 часова.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ''ХОЛАНДИЈА''

СЛАТИНА

Николаја Велимировића  9. Слатина 78253

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну  упражњених  радних   мјеста

1. Наставник српског језика за рад у ПО у Бошковићима 13 часова седмичне норме, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци  1 извршилац

 2. Наставника енглеског језика за рад у ПО у Бошковићима и ПО у Друговићима  6 часова седмичне норме, на неодређено вријеме, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци            1 извршилац

3. Наставника географије за рад у ПО у Бошковићима 4 часа седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске 2018/19. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци    1 извршилац

4. Наставника математике и физике за рад у ПО у Бошковићима  20 часова седмичне норме, на неодређено вријеме, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци   1 извршилац

5. Наставника физике за рад у ЦШ у Слатини и ПО у  Бошковићима 6 часова седмичне норме, на одређено вријеме до краја школске 2018/19. године, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци                                                                                                                              1 извршилац

6. Наставника информатике, за рад у ЦШ у Слатини и ПО у Бошковићима  4 часа седмичне норме,   на неодређено вријеме, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци                             1 извршилац

7. Наставника разредне наставе за рад у ЦШ у Слатини, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним стажом од најмање 12 мјесеци                                                1 извршилац             

Уз пријаву је потребно  доставити документе  утврђене Законом о раду  и чланом  105. Закона о основном  васпитању и образовању  и то:

а)  увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетног лица, школа ће прибавити  службеним путем,  за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму  утврђеним  Правилником о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у основној  школи и Правилника о измјени правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и  то:   

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског  програма или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања,

4. Увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се  тестирање и интервју предвиђен   Правилником о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у основној  школи, Закона о основном васпитању  и образовању  и Закона о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању, дана 27.8.2018. године у  9 часова у просторијама ЈУ Основне школе “Холандија” у Слатини.

- Кандидати који испуњавају услове из конкурса, неће бити накнадно позивани на  интервју, а  ако се не појаве на  тестирању интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве са документацијом  и контакт телефоном  доставити поштом на адресу школе  /ЈУ Основна школа “Холандија” Слатина, Улица Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина/

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.                                                                 

*************

   ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ “ БАЊАЛУКА

   Тел. 051/ 380 -980

 расписује:

  КОНКУРС

   за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставника /професора  српског језика , 4 часа, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством – 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду , посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

-    Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се  у просторијама школе дана, 27. августа 2018. године, у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Ђура Јакшић”  Бањалука, Суботичка 28, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

***********

   РЕПУБЛИКА СРПСКА

  ЈУ ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” БАЊАЛУКА  

расписује:

 КОНКУРС

          за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставника /професора  математике , пуна норма , на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством – 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом  104. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању,  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о држављанству,

-  извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по  врстама посла,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

 Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се  у просторијама школе, 27. августа 2018. године у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и  интервју, а ако се не појаве на тестирању или  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања  у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Ђура Јакшић”  Бањалука, Суботичка 28, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

                    *****************                                                                                                        

ЈУ ОШ ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

БАЊАЛУКА

 расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку,

2 извршиоца  на одређено вријеме до краја  наставног процеса школске 2018/2019 године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности који не може бити старији од шест мјесеци и који прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

 - да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз пријаву ( са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном ) потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документације на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје оцјене о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локане самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије  борца.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају  услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, дана  27.8.2018. године (понедјељак) , са почетком  у  10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју , а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата и пријаве кандидата који не приступе на  тестирање и интервју неће се узимати у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам ( 8) дана од дана објављивања у дневном, листу  “Глас Српске”.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа  “Иван Горан Ковачић” Бањалука, Марка Липовца 1, 78000 Бањалука, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА''

БАЊАЛУКА

расписује 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Професор/ наставник разредне наставе, водитељ у продуженом боравку на одређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом,  до 30.6.2019. год.:

1.  5 извршилаца пуна норма,

2. 1 извршилац са 50% норме.

Општи услови:

          Поред општих услова прописаних Законом о раду , кандидати треба да испуњавају  и услове прописане  чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима  и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

         

          Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи .

Кандидати за радна мјеста треба да имају  радно искуство на пословима који су предвиђени конкурсом.

Кандидати су дужни приложити сљедеће документе:

1) Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2) Диплому или  овјерену копију дипломе;

3) Увјерење о положеном стручном испиту;

4)  Извод из матичне књиге рођених;

5)  Увјерење о држављанству;

6) Увјерење о положеном стручном испиту.

       Кандидати  који буду  изабрани  накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање  приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца;

5. Увјерење о положеном стручном испиту;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

ЈУ Основна школа “Свети Сава” Бањалука, улица Ужичка бб, 78 000 Бањалука.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће обаљен у просторијама школе дана,  27.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА''

БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом – дјеце погинулог борца ВРС у радни однос на одређено вријеме  у ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Бањалука

1. Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са виском стручном спремом или са завршеним циклусом високог образовања у ЈУ ОШ'' Свети Сава'' Бањалука по '' Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника - дјеце палих бораца у 2018. години'',,

1.  Професор разредне наставе ....................................................... 2 извршиоца

2. Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које први пут заснива радни однос у том занимању и које треба према закону положити стручни испит а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

3. Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

4. Да би кандидати стекли својство приправника, потребно је да испуњавају сљедеће опште услове:

- да су старији од 18 година,

- да су држављани РС, односно БиХ,

- да имају општу здравствену способност,

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци.

5. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове и то:

- висока стручна спрема - професор разредне наставе,

6. Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то;

- пријаву на конкурс са кратком биографијом,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- копију личне карте,

- копија дипломе (или увјерење) о стеченој стручној спреми,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о неосуђиваности не старије од три мјесеца,

- доказ о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа,

- доказ да се воде на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Бањалука,

- овјерену изјаву да раније нису заснивали радни однос у свом звању, односно да нису заснивали радни однос у струци,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

Сва документа се достављају у оригиналу или у овјереној фотокопији.

7. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити путем поште на адресу: ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Бањалука, Ужичка бб, са назнаком ''Комисији за пријем приправника''.

Рок за подношење пријаве износи 8 дана од дана објављивања јавног огласа у дневним новинама ''Глас Српске''.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана, 27.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

******************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ''СВЕТИ САВА''

БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

   за пријем приправника са високом стручном спремом –у радни однос на одређено вријеме у ЈУ ОШ “Свети Сава'' Бањалука

1. Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са виском стручном спремом или са завршеним циклусом високог образовања у ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Бањалука по ''Програму подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години'',

1. Дипломирани педагог ....................................................... 1 извршилац

2. Приправником се сматра лице које је завршило факултет и има високу стручну спрему, које први пут заснива радни однос у том занимању и које треба према закону положити стручни испит а потребно му је претходно радно искуство у том занимању или професији.

3. Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

4. Да би кандидати стекли својство приправника, потребно је да испуњавају сљедеће опште услове:

- да су старији од 18 година,

- да су држављани РС, односно БиХ,

- да имају општу здравствену способност,

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци.

5. Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове и то:

- високу стручну спрему - дипломирани педагог.

6. Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то;

- пријаву на конкурс са кратком биографијом,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- копију личне карте,

- копију дипломе (или увјерење) о стеченој стручној спреми,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о неосуђиваности не старије од три мјесеца,

- доказ о општој здравственој способности доставиће само изабрани кандидати прије заснивања радног односа,

- доказ да се воде на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Бањалука,

- овјерену изјаву да раније нису заснивали радни однос у свом звању, односно да нису заснивали радни однос у струци,

Сва документа се достављају у оригиналу или у овјереној фотокопији.

7. За вријеме стручног оспособљавања, изабрани кандидат је дужан извршити уплату одговарајућих доприноса на рачун школе, најкасније до краја мјесеца за претходни мјесец према сљедећим стопама: 12% за здравствено осигурање и 4,50% за пензијско-инвалидско осигурање обрачунато на основицу од 500,00 КМ нето плате.

8. Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити путем поште на адресу: ЈУ ОШ ''Свети Сава'' Бањалука, Ужичка бб, са назнаком ''Комисији за пријем приправника''.

Рок за подношење пријаве износи 8 дана од дана објављивања јавног огласа у дневним новинама ''Глас Српске''.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће се обавити дана, 27.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БАЊАЛУКА

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”

 ЗАЛУЖАНИ

  расписује:

КОНКУРС

за попуну следећих упражњених  радних  мјеста

1. Професор разредне наставе са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма за рад у продуженом боравку  на одређено вријеме до 30.6.2019. год. - 5 извршилаца;

2. Педагог са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма за рад у продуженом боравку  на одређено вријеме до 30.6.2019. год. - 1 извршилац;

3. Професор њемачког језика са искуством, 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 1 извршилац;

4. Професор српског језика са искуством, 12 часова на одређено вријеме до 30.5.2019. године – 1 извршилац;

5. Професор информатике са искуством, 3 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 1 извршилац;

6. Професор техничког образовања са искуством, 3 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године – 1 извршилац.

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи  услови које кандидати треба да испуњавају  приликом пријављивања на конкурс су:

– да је држављанин РС што доказује увјерењем о држављанству.

– да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте.

– да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над  дјететом и малољетним лицем, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању  и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне услове те је уз пријаву (потписану од стране кандидата) и претходно наведену документацију потребно доставити и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање  о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца уколико расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије  борца.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју и тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 27.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на  интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа “Јован Дучић” Залужани, Ненада Костића бр.7, 78214 Залужани, са назнаком “ЗА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

*************

 ЈУ ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ” БАЊАЛУКА

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор разредне наставе - водитељ продуженог боравка, са радним искуством и положеним стручним, на одређено вријеме до 30.6.2019 године, 3 извршиоца.

2. Педагог школе на неодређено вријеме, 1 извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене важећем Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи. Право учешћа на конкурс имају и лица која испуњавају услове из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, са назнаком на које радно мјесто се пријављују, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата  РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За кандидате који се пријављују на радна мјеста под редним бројем 1. а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити у уторак, 28.8.2018. године, у 10 часова, а интервју у 11 часова.

За кандидате који се пријављују на радно мјесто под редним бројем 2. а који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса тестирање ће се обавити у уторак,  28.8.2018. године, у 8 часова, а интервју у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Јован Цвијић” Бањалука, Ђуре Јакшића 14, 78 000 Бањалука, са назнаком “за Конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

*************

ЈУ ОШ ''ИВО АНДРИЋ'' БАЊАЛУКА

 Бранка Радичевића 16, 78000 Бањалука

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка – 3 (три) извршиоца, пуна норма на одређено вријеме до краја наставног процеса шк. 2018/19. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

- Професор/наставник разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка – 1 (један) извршилац - 50 % радног мјеста - непуна норма - на одређено вријеме до краја наставног процеса шк. 2018/19. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

- Професор/наставник биологије – непуна норма 8 часова, на одређено вријеме (до повратка раднице са породиљског одсуства, односно до краја првог полугодишта шк. 2018/19. године, а најдаље до 22.12.2018. године), са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

          Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

          Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању  имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању .

           Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

          Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 28.8.2018. године (уторак) у 8 часова у просторијама школе обавиће се тест, а интервју у 9.30 часова. 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа ''Иво Андрић'' Бањалука; Бранка Радичевића 16, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

***************

                     

                                                                                                                                                      

ОВУ ''ПРВА БАЛЕТСКА ШКОЛА''

Јована Дучића 23а

БАЊА ЛУКА

КОНКУРС

за пријем на радна мјеста

1. Наставник на предмету класичан балет, 2 извршиоца, на одређено вријеме, до 30.6.2019.

2. Наставник на предмету савремена игра, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019.

3. Наставник на предмету репертоар класичног балета, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019.

4. Наставник на предмету историјско-балске игре, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019.

5. Наставник примијењене гимнастике, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019.

6. Корепетитор за балет, 1 извршилац, на одређено вријеме, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године

7. Наставник на предмету друштвени плес 20. и 21. вијека, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године

8. Наставник солфеђа, 1 извршилац, на одређено вријеме, до 30.6.2019. године

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати морају испуњавати услове, који су прописани Законом о раду РС , Законом о основном образовању и васпитању, те Правилником о стручним профилима, звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

1. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан уз пријаву доставити сљедеће документе као доказ за испуњавање општих услова конкурса:

       - извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

       - увјерење о држављанству

       - изјаву да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетном лицем, не старије од 30 дана (увјерење ће за изабраног кандидата, школа затражити службеним путем, прије пријема у радни однос)

       - кандидати који буду изабрани, дужни су доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, прије заснивања радног односа

2.  Посебни услови:

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 1, 2, 3, 4:

       - диплома о завршеном образовању (пожељно је да кандидати имају високу или вишу стручну спрему)

       - потврда и биографија о балетском-плесном искуству

       - наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној балетској школи могу да изводе сљедећа лица на предмету класичан балет:

* балетски умјетник - први солиста

* балетски умјетник - други солиста са сценским искуством од најмање пет година

* балетски умјетник са најмање пет година рада у струци

* балетски играч

* балетски педагог

* играч класичног балета/савремене игре

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 5:

       - диплома о завршеном образовању

       - положен стручни испит

       - биографија и потврда о балетском-плесном искуству

       - наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној балетској школи могу да изводе сљедећа лица на предмету примијењена гимнастика:

* професор физичког васпитања

* професор физичке културе

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 6:

       - диплому о завршеном образовању на музичкој академији односно факултету

       - биографију и доказ о претходном искуству корепетитора класичног балета

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 7:

       - диплома о завршеном образовању

       - биографија и потврда о плесном искуству

Посебни услови за радно мјесто под редним бројем 8:

       - диплома о завршеном образовању на музичкој академији односно факултету

       - биографија и потврда о плесном искуству

       - наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној балетској школи могу да изводе сљедећа лица на предмету солфеђо:

* професор музике са завршеним теоретским одсјеком

* дипломирани музички педагог

* дипломирани професор солфеђа и музичке културе

Норма за сва наведена радна мјеста ће бити накнадно утврђена по обављеном пријемном испиту за упис ученика у школској години 2018/19.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати.

Са кандидатима који испуњавају услове дефинисане конкурсом ће се обавити интервју и тестирање у просторијама школе дана, 1.9.2018. године, у 12 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а уколико се не појаве наведеног дана, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе:

Образовно-васпитна установа ''Прва балетска школа''

Јована Дучића 23а

78000 Бањалука

са назнаком - пријава на конкурс

**********

ЈУ ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ” БАЊАЛУКА;

Мањачких устаника 32, 78000 Бањалука

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник/професор разредне наставе, водитељ продуженог боравка, 2 извршиоца, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2018/2019, са радним искуством

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном образовању и васпитању  и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидат треба да испуњавати приликом пријављивања на конкурс су:

1.  Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.  Да је пунољетан;

3.  Да је радно способан;

4.  Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства  личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити:

1. Кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације;

2. Увјерење о држављанству држављана Босне и Херцеговине - Републике Српске;

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

5. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Документација коју треба приложити, а на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  је:

7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа;

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида. 

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 27.8.2018. године, у просторијама школе са почетком у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Бранислав Нушић” Бањалука; Мањачких устаника 32, 78000 Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

             ****************                                                                                                                                      

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БАЊАЛУКА

 Улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука

расписује:

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

1) Проф/наст. математике – непуна норма – 16 часова редовне наставе – на неодређено вријеме

За радна мјеста под редним бројем 1. тражи се приправник

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104., 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача .

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс под редним бројем 1. поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању  и члана 9.  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно радно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању  испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

          Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана,  27.8.2018. (понедјељак) године, са почетком у 9 часова, у просторијама школе обавиће се тест и интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Бањалука; Улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.

***********

ЈУ ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БАЊАЛУКА

 Улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног  радног мјеста

 

1. Проф/наст. разредне наставе – 1 извршилац –  пуна норма – на  одређено вријеме – до повратка раднице са боловања

2. Проф/наст. разредне наставе – радно мјесто водитељ продуженог боравка - 6 извршилаца – на одређено вријеме до краја наставне 2018/2019. године

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2.  потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно образовном процесу

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду  кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс под редним бројем 1. и 2.  поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9.  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказивати и овјереном фотокопијом индекса

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање за о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно радно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном  на евиденцији незапослених лица.

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана  у струци уколико испуњавању остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа  на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 1. и

доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана, 27.8.2018. (понедјељак) године, са почетком у 9 часова, у просторијама школе обавиће се тест и интервју.

Са кандидатима који су конкурисали на радно мјесто под редним бројем 2. и

доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса дана,  29.8.2018. (сриједа) године, са почетком у 9 часова, у просторијама школе обавиће се тест и интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Доситеј Обрадовић” Бањалука; Улица Мирка Ковачевића 27, 78000 Бањалука са назнаком “за конкурс”.                                                                                                                                            

                                                             

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана