ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.11. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.11. 2018. године
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14.11. 2018. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 14.11. 2018. године.

 

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

*****************

 

 

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ЖИВИНИЦЕ бб

78230 Кнежево

Контакт телефон: 051/597-123

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

- На неодређено вријеме

       Наставник/професор за наставни предмет:

     1. Њемачки језик 16 часова...1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс:

1) да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву и документацију наведену за опште услове потребно је доставити  документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи.

5) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење  високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У складу са чланом 113. став 5. Закона о основном васпитању и образовању право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. овог закона.

 

Комисија за пријем писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Сви кандидати ће бити обавијештени о извршеном избору кандидата по конкурсу.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Напомена: Путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “Вук Караџић” Живинице бб, 78230 Кнежево доставити овјерене копије свих  докумената са назнаком  “пријава на конкурс”  коју школа неће враћати заинтересованим кандидатима.

Контакт телефон: 051/597-123-школа.  

                                          

          ***************                                                                                               

ТЕРМЕ ЛАКТАШИ

Карађорђева бр.44

78250 Лакташи

Телефон: 051/532-256

 

ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено вријеме:

 

1. Хигијеничарка.........................1 извршилац

Услови: Општа радна и здравствена способност

Посебни услови: - НК

                            - општа култура понашања и комуникације,

                            - радно искуство у струци - пожељно,

                            - склоност тимском раду.

 

У обзир долазе и кандидати са подручја општина Бањалука и Градишка. Послодавац обезбјеђује топли оброк и исплату накнаде превоза у висини пуне мјесечне карте у јавном превозу.

 

Оглас остаје отворен до попуне траженог радног мјеста.

Пријава кандидата треба да садржи писану биографију.

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју.

Пријаве са потребним доказима се могу предати лично на рецепцију хотела “Сан”, Лакташи, улица Карађорђева 44, редовном поштом или путем е-mailа terme@termelaktasi.com.

 

 ***************

 

 

ЗУ “ДР СТУПАР”

Јована Рашковића бб       

72600 МРКОЊИЋ ГРАД

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

- Специјалиста интерне медицине................................1 извршилац

 

I   Радни однос се заснива на неодређено вријеме са пуним радним временом.

 

 

II   Општи услови за заснивање радног односа:

1. да је држављанин РС или БиХ;

2. да је старији од 18 година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да се против њега не води кривични поступак;

5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора преко 6 (шест) мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова специјалисте интерне медицине.

 

III Посебни услови за заснивање радног односа:

- ВСС - медицински факултет;

- положен стручни испит;

- завршена специјализација из интерне медицине;

- важећа лиценца надлежне здравствене коморе;

- возачка дозвола “Б” категорије;

- познавање рада на рачунару

 

IV Уз пријаву на конкурс и краћу биографију, заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овјереним копијама, не старије од 6 мјесеци, и то:

• увјерење о држављанству и родни лист;

• диплому о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван РС или БиХ, у складу са Законом о високом образовању,

• доказ о положеном стручном испиту;

• лиценцу за рад;

• копију возачке дозволе;

• увјерење да се против њега не води кривични поступак, као и да није осуђиван за   кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова спец. интернисте

 

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове, послодавац ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

 

V   Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске” .

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЗУ “Др Ступар”  Мркоњић Град, ул. Јована Рашковића бб, 70260 Мркоњић Град, са назнаком “Пријава на конкурс”.

************

 

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА”

ГОРЊИ СМРТИЋИ

78438 СМРТИЋИ

расписује

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

• Наставник или професор њемачког језика 8 часова седмично, рад на одређено вријеме, до повратка наставника са боловања - у радни однос се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом

 

 

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Законом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са   Правилником о процедури пријема, критеријумима за  пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи,

6. Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава

5) Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

7. Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова из Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним овим Правилником и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

- увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

- увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

- увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

-  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће бити писаним путем обавијештени о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

                 

Кандидати уколико се не појаве на тестирању и интервјуу  сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у  дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу: ОШ “Свети Сава”, Горњи Смртићи, 78438 Смртићи.

***********

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ “НАША РАДОСТ”

ПРЊАВОР

 расписује:

 

КОНКУРС

за радна мјеста:

 

1)  Васпитач - приправник, на одређено вријеме.................................... ............................2 извршиоца,

2) Васпитач -  до повратка раднице са породиљског одсуства, на одређено вријеме .....1 извршилац,

3) Секретар - на неодређено вријеме....................................................................................1 извршилац.

 

 

Општи услови конкурса:

 

Да је држављанин БиХ-РС, да је старији од 18 година, да има општу здравствену способност, да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела који га чине неспособним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

 

Посебни услови конкурса:

За радно мјесто под 1)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

За радно мјесто под 2)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача и положен стручни испит.

За редно мјесто под 3)

ВСС, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму дипломирани правник и најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима.

 

Кандидати су дужни доставити:

Пријаву, извод из МКР, увјерење о држављанству, овјерену копију дипломе, увјерење о некажњавању, увјерење о невођењу кривичног поступка, љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом (важи само за кандидате који буду примљени у радни однос), додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, увјерење издато од Завода за запошљавање РС о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме. За радно мјесто под 2) увјерење о положеном стручном испиту и за радно мјесто под 3) увјерење о радном стажу.

 

Пријаве се могу доставити лично у просторије ЈУ или путем поште на адресу: ЈУ Дјечији вртић “Наша радост”, Карађорђева број 1, 78 430 Прњавор, са назнаком “Комисији за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервјуу дана, 28.11.2018. године у просторијама ЈУ Дјечији вртић “Наша радост”, са почетком у 9 часова за кандидате који буду конкурисали за радно мјесто под 1) и 2), а кандидати који буду конкурисали под радно мјесто под 3) интервјуу биће обављен у 10 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервјуу, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

**********

                                                                                                

“SECTOR SECURITY” ДОО БАЊАЛУКА

 

расписујемо

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос са пуним радним временом у сједишту Друштва

 

1. Пројектант инсталација јаке струје (м/ж) .........................................1 (један извршилац)

 

Опис посла

• планирање и пројектовање

• извођење радова и надзор

• контрола извршења планова и задатака

 

Од кандидата очекујемо:

• дипломирани инжењер електротехнике – смјер електроенергетика

• 3 године радног искуства у струци

• положен стручни испит

• посједовање лиценци за пројектовање и извођење електроинсталација јаке струје

• познавање енглеског језика

• возачка дозвола Б категорије

 

Нудимо:

• могућност напредовања

• континуирану едукацију и усавршавање

• техничку и материјалну подршку

 

Мјесто рада: Бањалука

Пријаве доставити путем е-mailа ljudskiresursi@sectorsecurity.org или лично на адресу Синише Мијатовића бр. 9, Бањалука.

Кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани на интервју

 

“SECTOR SECURITY” ДОО БАЊАЛУКА

расписујемо

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос са пуним радним временом

 

 

1. Техничар слаба/јака струја (м/ж) .........................................5 (пет извршилаца)

 

Опис посла

- учествовање у тиму за полагање инсталација и монтажу опреме у извођењу пројеката слабе/јаке струје

- познавање правила струке и познавање прописа из електротехнике

- вођење пратеће документације

 

Од кандидата очекујемо:

- ССС – техничког смјера

- радно искуство

- склоност ка тимском раду

- спремност за рад на терену

- возачка дозвола Б категорије

 

Нудимо:

- могућност напредовања

- континуирану едукацију и усавршавање

- техничку и материјалну подршку

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Пријаве доставити путем е-mailа ljudskiresursi@sectorsecurity.org.орг или лично на адресу Илије Гарашанина бр 6 Бањалука.

Кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани на интервју.

********

“SECTOR SECURITY” ДОО БАЊАЛУКА

 

 расписујемо

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос са пуним радним временом

 

1. Техничар слабе струје (м/ж) .........................................1 (један извршилац)

 

Опис посла

- учествовање у тиму за полагање инсталација и монтажу опреме у извођењу пројеката слабе струје

- познавање правила струке и познавање прописа из електротехнике

- вођење пратеће документације

 

Од кандидата очекујемо:

- ССС – техничког смјера

- пожељно радно искуство

- склоност ка тимском раду

- спремност за рад на терену

- возачка дозвола Б категорије

 

Нудимо:

- могућност напредовања

- континуирану едукацију и усавршавање

- техничку и материјалну подршку

 

Мјесто рада: Требиње

 

Пријаве доставити путем е-mailа ljudskiresursi@sectorsecurity.org.орг или лично на адресу Тини бб, ламела 5 Требиње.

Кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани на интервју.

*****

BAWARIAMED ДОО

Јована Бијелића 19а

78000 Бањалука

Телефон: 051-389-530, 051-389-532

расписује

 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме:

 

- Туристички или економски техничар

 

на пословима координатора велепродаје складишта медицинских средстава, улаз, излаз, издавање робе, организација складишта………………………. 1 извршилац

 

Услови:

- економски или туристички техничар

- мушкарац

- са или без радног искуства.

 

Оглас остаје отворен до 22.11.2018. године.

 

Кандидати се могу пријавити на оглас путем имејл адресе: racunovodstvo@bawariamed.net

 

*******

“COMPEX” ДОО

Браће Пиштељића 1

78 000 БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

Штампарији “Цомпеџ” д.о.о.  потребни радници за помоћне послове у штампарији на одређено вријеме, са пуним радним временом.

Извршилаца 4.

Пријаве слати на адресу: compexbl@blic.net

**********

 

ЕЛНОС БЛ БАЊАЛУКА

објављује

КОНКУРС

за радно мјесто:

 

• Инжењер електротехнике, одсјек  електроенергетика и аутоматика - 1 извршилац

 

Позивамо вас да постанете дио нашег успјешног тима. Нудимо вам стимулативну зараду, пријатно радно окружење, могућност стицања нових знања и напредовања, те прилику за лични и професионални развој.

 

Општи услови:

- ВСС: дипломирани инжењер електротехнике, одсјек електроенергетика  и аутоматика (ECTS 180 и више)

- Познавање рада на рачунару (MS Office, MS Project, AutoCAD, SЕЕ Electrical, EPLAN итд.)

- Познавање енглеског језика (обавезан услов)

- Возачка дозвола “Б” категорије

 

Специфични услови који ће се посебно бодовати:

- Посједовање лиценци за израду техничке документације и извођење радова

- Радно искуство на пословима аутоматизације постројења и израде система за управљање и надзор - SCADA система

- Познавање осталих страних језика

 

Оглас остаје отворен до 23. 11. 2018. године.

 

Пријаве и биографије доставити на имејл: careers@elnosgroup.com.

***********

“ДОМКО” ДОО БАЊАЛУКА

Бошка Тошића 17

Телефон 051-962-602

расписује

 

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

 

 

- Трговац на пословима комби продаје, синдикалне продаје…………………. 1 извршилац

 

Услови:

Трговац са најмање годину дана искуства на пословима комби продаје

Мушкарац

 

Мјесто рада: Бањалука

 

Оглас је отворен до 12.12.2018. године.

 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем горе наведених контаката.

********

“НОВИ ЈЕЛШИНГРАД” ДОО

Бранка Пердува 10А

78 000 Бањалука

 

доноси

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено вријеме

 

 

- Заваривач ...............................................................................5 извршилаца

- Бравар........................................................................................1 извршилац

- Дипл. машински инжењер...............................................1 извршилац        

 

 

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

 

1. КВ или ВКВ са и без искуства

2. КВ или ВКВ са и без  искуства

3. ВСС са и без  искуства, Познавање програма Solidworks и AutoCAD положен возачки  испит “Б” категорије и познавање енглеског језика,

 

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail: jovana.simic@novijelsingrad.comили на адресу:

“Нови Јелшинград” д.о.о., Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

**********

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ”

78 207 КОЛА, ББ, БАЊАЛУКА

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за

 

- Наставни предмет разредна настава  –  на одређено вријеме у ПШ Стричићи, до  повратка радника са боловања - 1 извршилац;

- Наставни предмет хемија - 4 часа у ЦШ Кола и 4 часа у ПШ Стричићи, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године - 1 извршилац;

- Наставни предмет демократија и људска права, 1 час у Централној школи у Колима, 1 час у ПШ Стричићи, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године – 1 извршилац;

 

У радни однос за наведена радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању као и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

 

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе којима се доказују општи услови које кандидат треба да испуњава:

1. Увјерење о држављанству РС или БиХ;

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. Љекарско увјерење о радној способности – не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

4. Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

 

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи је:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж  ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане  овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6).

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа “Петар Кочић” Кола, бб, 78207 Кола, Бањалука, са назнаком “за конкурс”.

***************

ЈУ ОШ “БОРИСАВ СТАНКОВИЋ”                                                         

Ивана Косанчића 2                                                                                                                   

78 000 БАЊАЛУКА                                                                                                                                

 

На основу “Програма подршке запошљавања младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години - дјеце погинулих бораца ВРС” и Одлуке о одобравању средстава за финансирање приправника са ВСС –дјеце погинулих бораца ВРС, директор школе расписује

 

КОНКУРС

 

Расписује се јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом или са завршеним првим циклусом високог образовања у ЈУ ОШ “Боросав Станковић” Бањалука

• Професор разредне наставе, приправник, 1 извршилац

Приправник се прима на одређено радно вријеме у трајању од 12 мјесеци, ради обављања приправничког стажа, односно ради оспособљавања за самосталан рад и ради полагања стручног испита.

Приправник је лице које се први пут запошљава у струци, лице које има мање од годину дана радног искуства у струци и није остварило услове за полагање стручног испита.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс су:

1. да је држављани РС, односно БиХ (што доказује увјерењем о држављанству);

2. да је пунољетан (што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте);

3. да је радно способан (што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци – прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу);

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (за изабраног кандидата, увјерење о неосуђиваности, школа ће прибавити службеним путем).

 

Посебни услови:

Уз потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, кандидати достављају и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5. Овјерену изјаву да раније није заснивао радни однос у овом занимању, односно да није заснивао радни однос у струци

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, комисија ће писменим путем обавијестити о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Борисав Станковић”, Бањалука, Ивана Косанчића 2, 78 000 Бањалука, са назнаком “за Конкурс”.

Рок за подношење пријаве износи 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу “Глас Српске”.

**********

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА РЕГИЈЕ БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

 

Удружењу дистрофичара регије Бањалука, потребна су два мушка персонална асистента за лица са инвалидитетом.

Посао се односи на помагање лицима са инвалидитетом код обављања свакодневних животних потреба.

Старосна доб радника од 20 до 45 година. Послије пробног рада и договора, радни однос се заснива на неодређено вријеме и у складу са Законом о раду.

За све додатне информације на телефон: 051/213-032 и 065/641-423

********

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА, БАЊАЛУКА

Краља Алфонса XIII бр.34

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто професора

Опис радног мјеста

- Професор економске групе предмета – 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2019. године –  пуна норма.

Услови: дипломирани економиста.

-  Професор правне групе предмета – 1 извршилац, на неодређено вријеме –  пуна норма.

Услови: дипломирани правник.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. тачка 1, 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. У радни однос прима се лице са искуством.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и са наведеним бројем телефона) кандидати су дужни приложити:

(1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области.

(2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу или увјерење о радном искуству у струци у трајању од најмање једне године;

(3) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

(4) Извод из матичне књиге рођених;

(5) Увјерење о држављанству;

(6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

(7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством. Увјерење треба да садржи сљедеће податке:

 

      1) врсту посла;

      2)  степен стручне спреме;

      3)  дужину оствареног радног стажа по врстама посла.

(8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

(9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко – инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца;

(10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

(11) Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона.

(12) Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци) и увјерење о неосуђиваности доставља се након избора кандидата на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју  са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана,   27.11.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Економска школа Бањалука, Краља Алфонса ЏIII/34, Бањалука.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 **********

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ

расписује

 

КОНКУРС

 

I За избор наставника:

 

Iа  За уже научне области:

1. Електроенергетика -1 извршилац

2. Аутоматика и роботика -1 извршилац

3. Хидро и термоенергетика -1 извршилац

4. Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране -1 извршилац

5. Биохемија и молекуларна биологија - 1 извршилац

6. Екологија, заштита биодиверзитета - 1 извршилац

7. Микробиологија, биологија ћелије - 1 извршилац

8. Алгебра и геометрија – 1 извршилац

9. Математичка анализа и примјене - 1 извршилац

10. Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) - 1 извршилац

11. Атомска, молекулска и хемијска физика (физика атома и молекула, укључујући сударе, интеракције са радијацијом, магнетна резонанца, Месбауеров ефекат)** - 2 извршиоца

12. Заштита животне средине*  - 1 извршилац

 

Iб  За уже умјетничке области:

13. Позоришна режија (наставни предмети: Позоришна режија 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Позоришна и радио режија 1, 2, 3, 4; Позоришна и радио режија 1, 2; Радио режија 1, 2, 3, 4; Позоришни жанрови и стилови 1,2; Позоришна режија I и II (мастер); Позоришна и радио режија I и II (мастер); Поетика позоришне режије) -1 извршилац

 

Iв За уже научне и умјетничке области:

14. Умјетничко-теоријске дисциплине (наставни предмети: Солфеђо 1-8; Методика солфеђа 1-4; Методички принципи у примјени хармонијског инструмента 1,2; Методика солфеђа I и II) - 1 извршилац

 

 

 

II За избор сарадника:

 

За уже научне области:

1) Грађевински материјали и конструкције -1 извршилац

2) Економика пољопривреде и рурални развој -1 извршилац

 

Општи услови:

1.1    Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин РС или БиХ;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати који буду изабрани, прије закључења уговора);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 

 Посебни услови

2.1 Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању.

 

Кандидати за избор у научно-наставна, наставна и сарадничка звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

 

Под римским бројем Iа:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији

 

Под римским бројем Iб:

- овјерен препис или фотокопија дипломе о научном степену магистра наука/мастер из умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији

 

Под римским бројем Iв:

- овјерен препис или фотокопија дипломе о научном степену доктора или магистра наука/мастер из научне/умјетничке области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији

 

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- увјерење о просјечној оцјени оствареној на свим циклусима студија (основне и постдипломске),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

 

Напомена:

 

- Уговор о раду и уговор о допунском раду закључиваће се у складу са чланом 9. став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа:

*  За радно мјесто за избор наставника под редним бројем “12. Заштита животне средине – 1 извршилац”, са изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду.

**  За радна мјеста за избор наставника “11. Атомска, молекулска и хемијска физика (физика атома и молекула, укључујући сударе, интеракције са радијацијом, магнетна резонанца, Месбауеров ефекат)** - 2 извршиоца”, са једним изабраним кандидатом закључиће се уговор о допунском раду, док ће се са другим кандидатом закључити уговор о раду.

 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

 

За избор наставника:

- Под редним бројевима 1. и 2. Електротехничком факултету, Патре 5, 78000 Бањалука

- Под редним бројем 3. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

- Под редним бројем 4. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића 2, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 13. и 14. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

 

За избор сарадника:

 

- Под редним бројем 1. Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бањалука

- Под редним бројем 2. Пољопривредном факултету, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

**********

 

“УНА ИНЖИЊЕРИНГ”

Српска 99 

БАЊАЛУКА

 

ОГЛАС

 

Ми смо “Уна инжињеринг” студио архитектуре и већ 20 година успјешно одржавамо културу грађења које ово друштво упорно занемарује. Да бисмо то наставили потребни су нам талентовани и вриједни људи који ће нам се придружити у наредним подухватима.

Пословање са нама подразумијева да сте посвећени фирми и клијентима. Од запослених очекујемо да свој таленат и љубав према архитектури искажу вјештином пројектовања, способношћу комуникације и одговорношћу коју захтијева бављење овим послом.

Постаните дио нашег тима:

 

- Асистент пројектант – дипл. инж. архитектуре са мало или без искуства

Пројектује објекте високоградње у свим фазама, асистира одговорном пројектанту при изради инвестиционо техничке документације (графичког и текстуалног) дијела. Израђује 3Д моделе и анимације. Пакује елаборате, управља штампачима, скенерима и копир апаратима. Одговорно се односи према радном окружењу, те архивирању аналогне и дигиталне документације. Поред неопходне дипломе и познавања CAD и 3Д програма очекујемо одважну и комуникативну особу која брине о личном напредовању.

 

- Одговорни пројектант– дипл. инж. архитектуре са искуством

Самостално преговара са клијентима, препознаје квалитетне пројекте и залаже се за њихову имплементацију. Способан да пројектује у свим фазама, од скица до детаља, грађевинских објеката, ентеријера и екстеријера уз пратећу израду предмјера и предрачуна. Одлично комуницира са сарадницима и извођачима, те им делегира задатке и правовремено врши надзор над извођењем радова. Подразумијева се одлично познавање CAD и  3Д програма. Поред неопходне дипломе, очекујемо особу која је посвећена овом креативном позиву. Потребно је добро познавање енглеског и/или њемачког језика.

 

Од нас можете очекивати

Велики број изазовних пројеката кроз које ћете обогатити већ стечено знање и изградити своју професионалну личност.

Потребна документација:

• Портфолио

• Биографија

• Скенирана копија дипломе и лиценце (ако је посједујете)

Документацију можете доставити:

Лично у просторије студија на адресу Српска 99, Бањалука,

поштом или на е-mail адресу info@unaing.com најкасније до 23.11.2018. године.

Послодавац задржава право да позове на разговор само оне кандидате који испуњавају захтјеве траженог мјеста. Кандидатима који документе доставе поштом не враћамо документацију.

***********

                                                                                                              

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

 

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Професор физичког васпитања,  1 извршилац, 4 часа – на одређено вријеме

 најдуже до 31.8.2019. године – лице са радним искуством. 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидат поред општих услова потребних за заснивање радног односа  прописаних законом којим се уређују радни односи, треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 104. став 1.2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи

Уз пријаву на конкурс, у којој се обавезно мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни приложити сљедећу документацију (овјерене фотокопије):

- Диплому о одговарајућој стручној спреми - завршен први циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи или увјерење, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

- Увјерење о држављанству РС или БиХ;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање 12 мјесеци

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи су:

1. просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

2. вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је незапослени кандидат пријављен,

3. резултати остварени на интервјуу и тесту и

4. дужина радног стажа.

 

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7. Закона о

средњем образовању и васпитању – лица која имају најмање 12 мјесеци радног стажа у струци ван школе, уколико испуњавају остале услове прописане наведеним законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу  профила и звања наставника.

  Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од 6 мјесеци.

Увјерење о  неосуђиваности школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, Комисија за пријем радника ће обавити у просторијама ЈУ Технолошке школе у Бањалуци дана, 26.11.2018. године, у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а њихов недолазак сматраће се одустанком од пријаве на конкурс.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу ЈУ Технолошка школа Бањалука,  Пиланска бб, Бањалука, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу

 “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

**********

ЈУ СШЦ “ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК

Раде Јованића 39,

79 288 Рибник

                         

КОНКУРС

 

1. Професор математике, 18 часова на неодређено радно вријеме

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

- Поред општих услова утврђених општим прописом о раду  кандидат који се пријављује треба да испуњава посебне услове

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж у струци ван школе у трајању од најмање годину дана као и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу наведеног закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. пријаву  на конкурс која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс и  у којој се обавезно мора навести адреса, контакт телефон  и кратка биографија кандидата,

2. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

3. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави  или увјерење о радном стажу у струци ван школе у трајању од најмање годину дана;

5. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

6. увјерење о држављанству РС или БиХ;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица;

8. увјерење о  радном стажу издато од ранијег послодавца из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме потребно је прерачунати у пуно радно вријеме;

9. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

11. увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење

Увјерење о неосуђиваности  школа ће затражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који доставе благовремене и потпуне пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 23.11.2018. године (петак) у 10.30 часова у просторијама школе.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично запечаћене на протокол у Секретаријат школе или поштом на адресу школе са назнаком “За Комисију за избор кандидата”.

 

***********

 

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400  ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

- Професор српског језика - 3 часа - први разред тапетар-декоратер, на одређено вријеме  до 31.8.2019. године.

 

         

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

 

Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

 

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Посебни услови:

Кандидат уз потписану  пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе  о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно- образовном процесу или увјерење о радном стажу ван школе у трајању од најмање 1 годину.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове, (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије бораца.

 

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервјуу који ће се обавити дана, 23.11.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

 

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Пријаве са назнаком “за конкурс” слати на адресу: ЈУ Техничка школа, ул. Косовке дјевојке број 18, 78 400 Градишка, или доставити лично у школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана