Grad za­pošljava 15 ra­dni­ka

Grad za­pošljava 15 ra­dni­ka 18.10.2018 13:57 | V. P.

Grad­ska upra­va ra­spi­sa­la je ju­če kon­kurs za pri­jem 15 no­vih ra­dni­ka, slu­žbe­ni­ka ko­ji će bi­ti otvo­ren do 1. no­vem­bra.

Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz kon­kur­sa u Odjeljenje za op­štu upra­vu pri­ma se sa­ra­dnik za pru­žanje po­mo­ći gra­đa­ni­ma, te je­dan za ovje­ru po­tpi­sa, ru­ko­pi­sa i pre­pi­sa. Odjeljenju za pros­tor­no ure­đenje je po­tre­ban slu­žbe­nik za pra­vne po­slo­ve za ve­li­ke in­ves­ti­ci­one obje­kte, a Odjeljenju za ko­mu­nal­ne po­slo­ve za re­kla­mne me­di­je. U kon­kur­su je na­ve­de­no da u Odjeljenju za sao­bra­ćaj i pu­te­ve pri­ma­ju sa­ra­dni­ka za eko­nom­ske po­slo­ve, a u Odjeljenju za bo­ra­čko-in­va­lid­sku za­šti­tu dva ra­dni­ka i to za evi­den­ci­je, te za ka­te­go­ri­za­ci­ju i sa­radnju sa bo­ra­čkim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Pre­ci­zi­ra­no je da je u Odjeljenju za lo­kal­ni eko­nom­ski ra­zvoj i stra­te­ško pla­ni­ranje po­tre­ban slu­žbe­nik za for­mi­ranje evi­den­ci­je o imo­vi­ni gra­da te za admi­nis­tra­ti­vno-te­hni­čke po­slo­ve.

Na­ve­de­no je da je u ka­bi­ne­tu pred­sje­dni­ka Skup­šti­ne gra­da po­tre­ban sa­ra­dnik za eko­nom­ske po­slo­ve, a u Grad­skoj upra­vi ku­rir i če­ti­ri čis­ta­ča.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica